Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild - utsikt från Nacka norrut
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad händer kring Östlig förbindelse?

Östlig förbindelse finns med i den gällande nationella planen 2014-2025 och projektet har ett uppdrag att utreda en Östlig förbindelse till och med vägplan.

I slutet av augusti 2017 lämnade Trafikverket ett förslag till ny nationell plan för perioden 2018-2029 och där föreslås att Östlig förbindelse utgår med ett ordnat avslut, då avsiktsförklaring om finansiering saknas. Förslaget till ny nationell plan har varit ute på remiss och efter eventuella justeringar fattas beslut av regeringen under våren 2018. Fram till dess att ett beslut är taget arbetar projektet vidare enligt gällande nationell plan.

Vad är målet med Östlig förbindelse?

Ändamålet med väg- och kollektivtrafikförbindelsen är att:

  • Förbättra tillgängligheten för transporter av människor och gods över Saltsjö-Mälarsnittet öster om Slussen
  • Minska sårbarheten i transportsystemet över Saltsjö-Mälarsnittet
  • Stärka kollektivtrafiken och miljömässigt hållbara transporter över Saltsjö-Mälarsnittet öster om Slussen
  • Bidra till stadsutveckling av Stockholmsregionens östra delar
  • Bidra till ekonomisk utveckling i en växande Stockholmsregion

Vad är gjort hittills?

WSP AB blev kontrakterade i januari 2017 med uppdrag att upprätta väg- och järnvägsplan samt att ta fram en systemhandling för en Östlig förbindelse. Tiden fram till sommaren 2017 användes till planering av uppdraget. Under samma tid erhöll projektet Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan (BMP). Under denna höst har lokaliseringsutredningsskedet inletts med inventeringar och insamling av material som rör projektets utredningsområde, det vill säga det område inom vilket en Östlig förbindelse ska förläggas. Med detta som grund har en landskapsanalys påbörjats och möjliga korridorer för en Östlig förbindelse har identifierats.

Är det inte bestämt vilken sträckning Östlig förbindelse ska ha?

Det finns sedan tidigare två alternativ på sträckningar, ett som är framtaget i det tidigare arbetet med Österleden för ca 25 år sedan och ett som är framtaget som underlag till Sverigeförhandlingen. Dessa är fortfarande aktuella men vi tittar nu inom hela utredningsområdet på flera möjliga korridorer för både väg och spår.

Kommer några samråd att hållas?

Projektet har samråd med Stockholm stad, Nacka kommun, Trafikförvaltningen och Länsstyrelsen. Det har varit inledande diskussioner om planering och förutsättningar för projektet.

Planen i dagsläget är att när vi kommit längre i arbetet med vilka korridorer som är möjliga och vilka konsekvenser de ger kommer samråd att genomföras med allmänhet, organisationer med flera. När lokaliseringsutredningen är klar och vi har påbörjat arbetet med vägplan kommer ytterligare samråd genomföras. Vi kommer behöva se över vilka samråd som kommer att hållas beroende på regeringens beslut om Östlig förbindelse.

När ska lokaliseringsutredningen vara klar?

Enligt gällande tidplan beräknas den vara klar i slutet av 2018 men det kan förändras beroende på vilket innehåll projektet har i nationell plan 2018-2029.