Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund, Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket har i uppdrag från regeringen att planera och utreda förutsättningarna för Tvärförbindelse Södertörn och förbereda för byggstart. En ny väg ger högre trafiksäkerhet, bättre framkomlighet och nya möjligheter till arbetspendling.

Två viktiga transportkorridorer i södra Stockholm är E4/E20 och väg 73. I norra delen av Södertörn finns tre av regionens nio utpekade regionala stadskärnor, Kungens kurva/Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum. Men möjligheten att ta sig smidigt mellan dessa tre stadskränor är begränsad på grund av kapacitetsproblem på väg 259.

Tvärförbindelse Södertörn ska göra det lättare för människor att ta sig till arbete och fritidssysselsättning på Södertörn, öka kapaciteten för godstransporter och förbättra trafiksäkerheten. Ett nytt regionalt cykelstråk ska skapa förutsättningar för cykelpendling.

För höga trafikflöden på väg 259

De tre regionala stadskärnorna och flera områden med många företag är beroende av en fungerande förbindelse i öst-västlig riktning tvärs över Södertörn. På  sträckan mellan Huddinge och E4/E20, Glömstavägen, går det cirka 20 000 fordon per dygn. Standarden på väg 259 är inte lämpad för de höga trafikflödena, som bland annat gör det svårt för boende i området att ta sig ut på Glömstavägen eller in till sina bostäder. 

På sträckan mellan Huddinge och Haninge går det cirka 7 300 fordon per dygn. Denna del av väg 259 har länets högsta andel av lastbilar; nästan 19 procent av trafiken är tung trafik. Mycket av den tunga trafiken går till och från Gladö kvarn, från Jordbro företagspark eller till och från Nynäshamn. Mycket av den tunga trafiken måste gå andra vägar på grund av att bron över Orlången har begränsad bärighet, vilket medför trängsel på Nysnäsvägen/ Södra länken.

En olycksdrabbad väg

Väg 259 är en av de mest olycksdrabbade vägarna i länet. Enligt den officiella olycksstatistiken har sex personer dödats och 50 personer skadats svårt på väg 259 under åren 2004–2012. De flesta olyckorna har inträffat inom bebyggda områden och är till viss del koncentrerade till de stora korsningarna.

Generellt sett är gång- och cykelvägnätet i utredningsområdet inte heltäckande. På långa sträckor är de oskyddade trafikanterna hänvisade till vägnätet där smala vägrenar gör det otryggt att cykla. Flera skolor och andra målpunkter ligger invid vägar men det är svårt att ta sig till målpunkterna på ett trafiksäkert sätt. Till exempel är barnens skolvägar i flera fall inte säkra.

Ny väg för bättre tillgänglighet

Om inte en ny väg byggs i tvärled kommer den nedsatta framkomligheten på vägnätet göra det svårare att genomföra regionala utvecklingsplaner och kommunala översiktsplaner. Tillgängligheten till de regionala kärnorna kommer inte att stärkas på det sätt som avses i planerna. Problemet med ambulanstransporters tillgänglighet till Karolinska sjukhuset i Flemingsberg riskerar att förvärras.

I projektet Tvärförbindelse Södertörn ska Trafikverket planera och senare bygga en ny sträckning av väg 259. Vägen finns med i den nationella planen för transportsystemet 2014–2025. Målet i planen är att vi ska börja bygga år 2020 och att Tvärförbindelsen ska öppna för trafik år 2026.