Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

trafik på väg 222

Väg 222, Mölnvik–Ålstäket

Trafikverket planerar att bygga om väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter.

Vårt mål är att möjligaste mån behålla och ta till vara de värden som finns, samtidigt som vi förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter.

I dag är det tre körfält på merparten av sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket, varav mittkörfältet används omväxlande i östlig och västlig riktning. Så har det varit sedan 2006 och är en lösning för att förbättra framkomligheten för genomfartstrafiken.

Värmdö kommun arbetar med nya detaljplaner för bostadsområdena längs väg 222, mellan cirkulationsplatserna Mölnvik och Ålstäket. Befolkningen i kommunen väntas öka kraftigt vilket kommer att öka trycket på väg 222, både från boende i området och från genomfartstrafik från områden längre ut, som till exempel Hemmesta och Stavsnäs.

Varför behöver sträckan byggas om?

Många upplever i dag sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket som otrygg och rörig. Det beror delvis på lösningen med de tre körfälten, där ett byter riktning, men även på att det finns ett större antal tomtanslutningar mot vägen och flera övergångsställen. Detta tänker vi åtgärda. Sträckan mellan Svanstensrondellen (vid Grisslingeparkeringen) och Ålstäket har redan i dag fyra körfält och nu kompletterar vi så att vi får samma lösning hela sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket.

De åtgärder vi tittar på är att:

  • bredda vägen på den södra sidan
  • bygga om till två körfält i vardera riktning på hela sträckan mellan Mölnvik–Ålstäket
  • binda ihop Korpholmsvägen och Älgstigen till en signalreglerad fyrvägskorsning
  • se över korsningspunkterna vid Mölnvik, Mörtnäs, Svanstensrondellen och Ålstäket för att få till så bra kapacitet som möjligt
  • bygga en ny bredare gång- och cykelväg längs norra sidan av väg 222
  • bygga gång- och cykeltunnlar i anslutning till busshållplatserna
  • förbättra bullersituationen för närboende
  • stänga tomtanslutningar till väg 222 och samla dessa till lokalgator.

Se handlingar om projektet

I samrådshandlingen kan du se kartor som vi visade för allmänheten i samband med samrådsmötet som vi hade i juni 2018. Nu jobbar vi vidare med vägplanen.

Handlingar för väg 222, Mölnvik–Ålstäket finns tillgängligt här på webben, i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.