Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkeologiska fynd

Arkeologi, väg 267 Rotebroleden

Runt om Rotebroleden har vi gjort arkeologiska utredningar som ingår i projektets vägplan. Under våren är det dags för det tredje och sista steget - den arkeologiska undersökningen.

Arkeologisk undersökning

Under våren 2017 kommer projekt Rotebroleden med de båda trafikplatserna Stäket och Rotebro att återuppta de arkeologiska åtgärderna. Den arkeologiska undersökningen är det tredje och sista steget efter den arkeologiska utredningen och den arkeologiska förundersökningen som gjorts under planeringsskedet av projektet. Ett krav är att marken är snö- och tjälfri och därför räknar vi med att börja undersökningarna under andra halvan av april.

En arkeologisk undersökning genomförs när man i samband med ett byggprojekt inte kan undvika en fornlämning som förväntas tillföra ny arkeologisk kunskap. Länsstyrelsen ställer då villkor om att en arkeologisk undersökning måste genomföras innan hela eller delar av fornlämningen får tas bort. Syftet med en sådan undersökning är att dokumentera fornlämningen.

Länsstyrelsen kan också kräva att resultatet från undersökningen förmedlas till både allmänhet och forskare, exempelvis artiklar, utställningar och föredrag. Framför allt barn och ungdomar är en viktig målgrupp.

Arkeologisk förundersökning

Under november 2012 genomförde vi undersökningar där vi grävde schakt för hand för att se om det finns fornlämningar som är av intresse för vidare utredning.  Utredningen visade att fornlämningar behöver flyttas på grund av vägen och därförs kommer det bli ytterligare arkeologiska arbeten i ett senare skede.

Arkeologisk utredning

Under hösten 2012 genomfördes en utredning av området i närheten av Rotebroleden för att se om det fanns fornlämningar som kan bli berörda av den planerade utbyggnaden av väg 267 Rotebroleden. Undersökningen bestod av fältinventering som innebär att arkeologen tittade på terrängen och landskapets former. Inga ingrepp gjordes i marken.

I undersökningen hittades flera fornlämningar, det var bland annat gravar och stensträngar (det vill säga gamla murar). Den östra delen av vägen, närmast Rotebro, är ett fornlämningsrikt område. Men även i den västra delen har vi gjort flera fynd än väntat.

En fornlämning ska inte tas bort i onödan, men ett eventuellt borttagande ska stå i proportion till samhällsnyttan av en exploatering. Att undersöka en fornlämning är också kostsamt. Det beslut som fattas ska vara rättssäkert och följa gällande upphandlingsföreskrifter. Att söka kunskap om en enstaka fornlämning eller ett forntida sammanhang kan därför, om alla stegen blir nödvändiga ta avsevärd tid i anspråk. En god framförhållning är därför viktig för alla parter.