Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägplan för väg 226, Flemingsberg

Vi har tagit fram en vägplan för området mellan Pålamalm och Högskolan, i Huddinge och Botkyrka kommuner. Vägplanen består av tre delar: infart Riksten, trafikplats Högskolan samt ett gång- och cykelstråk mellan Flaggplan och Hälsovägen.

Ny gång- och cykelväg ingår i vägplanen

Arbetet med vägplanen har påverkats av en nyligen framtagen åtgärdsvalsstudie för hela väg 226, Huddingevägen. Studien har gjorts tillsammans med berörda kommuner och flera andra aktörer och innebär delvis nya förutsättningar för vår vägplan. Studien gör att vi kan få fram ett regionalt cykelstråk mellan Flaggplan i söder och Hälsovägen i norr. Den nya gång- och cykelvägen har varit ett viktigt mål i arbetet som vi inte har lyckats lösa tidigare på grund av intrång på känslig mark. Den förra samrådshandlingen innehöll därför inget regionalt cykelstråk. Men i och med åtgärdsvalsstudien fick vi möjlighet att hitta plats för en ny gång- och cykelväg. 

Den nya vägplanen har också påverkats av satsningen på regionala cykelstråk som Trafikverket driver tillsammans med Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Vi har tillsammans tagit fram en gemensam regional cykelplan för att skapa ett sammanhängande nät av regionala cykelstråk för arbetspendling.
Läs mer om regionala cykelstråk

Tidplan

En illustration över tidplanen

Vägplanens olika delar

Infart Riksten

I vägplanen föreslår vi en ny väg som ska gå från väg 226, Huddingevägen, via en bro över pendeltågspåren mellan Flemingsberg och Tullinge, förbi Hantverksbyn, för att slutligen kopplas ihop med väg 571 Pålamalmsvägen. Det är en första del av Förbifart Tullinge och den kallas för Infart Riksten.

Kort om Infart Riksten:

• blir cirka 2,5 kilometer lång
• kommer att ha ett körfält i vardera riktningen
• kommer att ansluta till väg 226 med ramper
• kommer att ansluta till väg 571 med en cirkulationsplats
• kommer att ha belysning hela vägen

Vägen dras i skogsområdet intill naturreservatet Flemingsbergsskogen. Den nya vägen innebär inte något fysiskt intrång i naturreservatet.

modellering av infart Riksten, där den nya vägen ansluter till väg 226 Huddingevägen.

På bilden ovan ser du en modellering av infart Riksten, där den nya vägen ansluter till väg 226 Huddingevägen. Vy från Visättra i riktning mot Tullinge. 

Modellering av infart Riksten, där den nya vägen ansluter till väg 571 Pålamalmsvägen.

På bilden ovan ser du en modellering av infart Riksten, där den nya vägen ansluter till väg 571 Pålamalmsvägen. Vy från Riksten i riktning mot Flemingsberg.

Tidigare projekt i området

Trafikverket har tidigare drivit projektet Förbifart Tullinge som ett sammanhållet projekt. Arbetet har nu delats in i tre etapper, där infart Riksten är den första etappen.

Ny trafikplats vid Södertörns Högskola

Vr-modell av trafikplats Högskolan

Den rödmarkerade sträckan visar var vi planerar att bygga om/bygga nytt i vägplanen och detaljplanen.

I vägplanen föreslår vi en ny trafikplats på väg 226 Huddingevägen i höjd med Södertörns högskola. Den kommunala förbindelsen som då kan skapas mellan Alfred Nobels allé och Björnkullavägen binder ihop västra och östra sidan av Flemingsberg med Flemingsbergsdalen, där både arbetsplatser och verksamheter finns i dag. Där planeras dessutom bostäder och handel.

Vi kommer att utforma trafikplatsen i samarbete med kommunen. Den kommer att byggas ovanpå väg 226, och koppla ihop väg 226, Alfred Nobels allé och Björnkullavägen. Trafikplatsen innehåller även en lokal gång- och cykelförbindelse över väg 226.

Vägplan och Huddinge kommuns detaljplan

Trafikplatsens ramper ingår i vägplanen. Cirkulationsplatsen och dess anslutning mellan Alfred Nobels allé och Björnkullavägen, inklusive vägomläggning, hanteras formellt i Huddinge kommuns detaljplan. I detaljplanen ingår även en kommunal dagvattenanläggning som ska hantera dagvatten från både Flemingsbergs exploateringar och dagvatten från vägen.

Huddinge kommuns detaljplan hittar du här. (länken leder till Huddinge kommuns webbplats och öppnas i ett nytt fönster)

Gång- och cykelförbindelse mellan Flaggplan och Hälsovägen

I samverkan med Huddinge och Botkyrka kommuner tar vi fram ett förslag på gång- och cykelväg utmed Huddingevägen från Hälsovägen i norr till Flaggplan i söder. Det är en del i den regionala cykelplanen som idag saknar separerad gång- och cykelväg.