Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet E18, Norrtälje–Kapellskär

Trafikverket bygger om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter.

Sträckan är cirka 22 km lång, mycket olycksdrabbad och trafiken förväntas öka ytterligare framöver. Vägen trafikeras av stor andel tung trafik, inte minst transporter till och från Kapellskärs hamn. Gång- och cykeltrafik har svårt att ta sig fram och korsa vägen.

Vägplanen har vunnit laga kraft och en totalentreprenör har upphandlats och vi kommer att detaljprojektera under hösten 2016. Vi genomför förberedande arbeten inför byggstart kring årsskiftet och planerar för byggstart i mars 2017.

Det fortsatta arbetet omfattar:

 • Ombyggnad av E18 till 2+1 väg med mitträcke.
 • Ombyggnad av korsningarna längs med sträckan. Bland annat gör vi om några fyrvägskorsningar till trevägskorsningar och bygger separata körfält för vänstersväng.
 • För att gående och cyklister ska slippa gå över E18, bygger vi planskilda korsningar under E18.
 • Gång- och cykelförbindelse längs sträckan som nyttjar befintliga lokalvägar kompletterar vi med nybyggd gång- och cykelväg.
 • Busshållplatser byggs om till fickhållplatser och tillgänglighetsanpassas.


Syftet är att:

 • Förbättra trafiksäkerheten för samtliga trafikgrupper
 • Minska risken för mötesolyckor
 • Förbättra förutsättningarna för att välja kollektivtrafik och att nå lokala mål till fots och cykel
 • Förbättra möjligheterna för näringslivets transporter till och från Kapellskärs hamn
 • Anpassa vägens kapacitet till den ökade trafiken
 • Bidra till den regionala utvecklingen