Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Miljö

Betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen beslutade 2011 att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det konstaterades att en utbyggnad av vägen till 2+1-väg innebär att frågor om bland annat eventuella nya trafikplatser, gång- och cykelvägar, omledningsvägar, busshållplaster, parkerings- och rastplatser behöver ses över.

Vidare påpekade Länsstyrelsen att fornlämningar i området kan komma att beröras och att projektet även berör sumpskogar (nyckelbiotop) samt att sträckan omfattas av riksintresse för naturvård Riddersholm och Brevik–Håtö. Dessa miljöaspekter har tagits med i vägplanen.

Bulleråtgärder

Trafikverket följer de riktvärden, förutsatt att det är tekniskt och ekonomiskt rimligt, som finns för buller och som antagits av riksdagen. Vilka fastigheter som slutligen berörs och är aktuella för erbjudande om bullerskyddsåtgärder är markerade på vägplanens plankartor. Läs mer under rubriken dokument och underrubrik granskningshandling.

Miljökonsekvensbeskrivning

Utifrån Länsstyrelsens tidigare beslut om att projektet kan medföra betydande miljöpåverkan och att projektet enligt den nya planläggningsprocessen tillhör planläggningstyp 3, har projektet tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning. Denna godkändes av Länsstyrelsen den 5 november 2013.

Länk till MKB och Länsstyrelsens beslut