Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro underifrån

Tillstånd för vattenverksamhet, projekt Getingmidjan

Trafikverket har av Mark- och miljödomstolen beviljats tillstånd till vattenverksamhet för de åtgärder som krävs vid reinvestering av järnvägssträckan mellan Stockholms södra och Stockholm Central.

Delar av upprustningen av Getingmidjan kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken.

De delar av upprustningen som bedöms vara vattenverksamhet är:

  • Reparationer av befintliga brostöd på broarna över Norrström och Söderström samt eventuell anordning av temporära stöd för grundläggning
  • Ersättning av befintliga skärmbassänger vid bron över Norrström och Söderström
  • Pontoner, pråmar eller liknande som ska användas som arbetsplattformar läggs ut och förankras i vattnet längs broar och kajer i anslutning till Getingmidjan
  • Åtgärder för de gång- och cykelbroar som ligger i anslutning till Getingmidjan. Även arbeten som pålning, spontning, gjutning, muddring och sprängning i vatten kan förekomma.

 

Vilken påverkan har arbetena?

För att alla åtgärder som ingår i projektet ska kunna genomföras behöver Getingmidjan stängas av under olika perioder. Olika alternativ för avstängningar har utretts. Trafikverket planerar att göra avstängningarna under åtta veckor på somrarna under åren 2018–2020.

Verksamheterna som beskrivs ovan kommer vid olika tillfällen att orsaka buller och i viss mån vibrationer.

Arbetsområdet för projektet berör ett område med mycket höga kulturmiljövärden. Området berör riksintresse för kulturmiljövård, fornlämning, statligt byggnadsminne och andra byggnadsminnen. Samråd och tillståndsprövning har skett med berörda myndigheter och förvaltningsmyndigheter.

Handlingsplan med kontrollprogram för kulturhistoriska byggnader och kulturmiljö kommer att upprättas.

Övrig förväntad miljöpåverkan är risk för påverkan vid grumling, bortledning av grundvatten och påverkan på stadsbilden under upprustningen.

Samråd om vattenverksamheten

Som en del i tillståndsprocessen har samråd hållits med närboende, organisationer, statliga myndigheter, kommuner samt allmänhet om de åtgärder inom upprustningen av Getingmidjan som utgör vattenverksamhet.

Alla de yttranden som kom in under samrådstiden bifogades den ansökan som lämnades in till Mark- och miljödomstolen i maj 2016 och som nu har beviljats.

Foto: Mikael Ullén