Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur påverkas natur- och kulturmiljön?

Kulturlandskapet är rikt med flera kulturhistoriska lämningar. Men miljön kring väg 73 har inga större framträdande kulturhistoriska inslag förutom vid Söderhagen samt vid Söderby kvarn och krog.

Söderby gård, ett säteri bildat på 1600-talet, med anor från järnåldern, är en värdefull kulturmiljö med flera byggnader, rester från trädgårdsanläggningar samt ett stort järnåldersgravfält.

Vega trafikplats

Vega trafikplats byggs på mark som är obebyggd och bedöms som oattraktiv för de flesta ändamål, eftersom den ligger intill en motorväg och är bullerutsatt. Beroende på hur trafikplatsen placeras, utformas och anpassas till omgivningen kommer stads- och landskapsbilden förändras.  Ett nordligt läge medför intrång i bergknallarna på båda sidor om väg 73. Även om orörd naturmark försvinner bedöms miljökonsekvenserna bli måttliga. Om trafikplatsen placeras längre söderut undviks den östra bergknallen vilket innebär ännu mindre påverkan. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som måttliga. Med en nordlig placering av trafikplatsen påverkas gravplatsen öster om väg 73, som troligtvis behöver grävas ut. Ytterligare två fasta fornlämningar berörs indirekt.

Vega pendeltågsstation

Vega pendeltågsstation byggs på jordbruks- och skogsmark som ägs av kommunen och av exploatörer. De få bostadshus som finns i området ligger relativt långt från järnvägen.
 
För att ge plats åt en mittplattform och nya anslutningar flyttas det ena spåret några meter i sidled och den västra järnvägsbanken breddas och förlängs ett hundratal meter söderut. Naturmiljön i anslutning till pendeltågsstationen kommer inte att påverkas i någon större utsträckning. 
  
Det finns inga särskilt skyddade områden inom det område som påverkas av den nya pendeltågsstationen och förändringen beräknas inte påverka bullret från tågtrafiken.
Miljöstörningarna beaktas i kommunens pågående detaljplanearbete, de bedöms dock få begränsad omfattning.