Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kollage med prästkragar, en matte och hund på promenad, en cykel
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hansta hage blir en landskapspark för rekreation och friluftsliv

En böljande vacker landskapspark med förbättrad tillgänglighet för besökare samt bättre livsbetingelser för växer och djur utlovas i Hansta naturreservat. Det är en kompensationsåtgärd för att reservatet blir 11 hektar mindre.

Idag är tillgängligheten till Hanstareservatet ganska begränsad för besökare. Mycket beroende på hästhagar och en motocrossbana i området – och på att Trafikverket börjat bygga Trafikplats Akalla här.

Motocrossverksamheten har bedrivits i många år och har sitt ursprung från den militära övningsbana för terrängkörning med motorcykel som försvaret en gång anlade på marken. Men att Hansta en gång var ett militärt område är samtidigt också en av anledningarna till att marken behållits relativt intakt och inte exploaterats.

Stora natur- och kulturvärden ska bevaras och förbättras

Den stora befolkningsutvecklingen i Stockholmsregionen innebär ett ökat tryck från allmänheten på rekreationsområden. Och från Stockholms stads anser man att det är viktigt att tillgodose invånarnas behov av tillgängliga grönområden. Därför ska landskapet i Hanstareservatets sydöstra del restaureras och återskapas till sin ursprungliga form. Motocrossbanan ersätts av blomsterängar och åtskilligt ska göras för att främja och bevara de stora natur- och kulturvärden som finns i reservatet.

Ett gemensamt åtgärdsprogram med Stockholms stad

Maria Stormark, miljöspecialist på Trafikverket och på E4 Förbifart Stockholm berättar om det gemensamma åtgärdsprogram som arbetats fram i samverkan med Stockholms stad.

– Det innebär i korthet att Trafikverket åtar sig att genomföra och bekosta kompensatoriska åtgärder i samband med återställandet, säger Maria.

För den som idag skådar ut över byggarbetsplatsen, en jättelik grusgrop, som sträcker sig mellan reservatet och det intilliggande bostadsområdet i Akalla kan det vara svårt att föreställa sig det färdiga resultatet.

– Men det kommer att bli jättefint när allt är klart, försäkrar Maria Stormark.

Lång lista av främjande åtgärder för fauna, djur- och kulturvärden

Hansta hage ska bli ett frodigt landskapsrum omgivet av ängslandskap och skogsdungar. Den biologiska mångfalden främjas med blomsterängar, faunadepåer, och fuktängar vid vattnet. Träd ska både röjas och planteras bland den barr- och ädellövskog som redan finns här. Och tanken är att betande får och slåtter ska hålla ängslandskapet öppet. Gångstråk, vandringsleder och cykelvägarna ska kopplas ihop mellan de intilliggande naturreservaten som ingår i den gröna kil som kallas Järvakilen.

Det blir två nya entréer. Vid den primära entrén vid Hägerstalund ska det finnas en parkering med tydliga pedagogiska skyltar som informerar om platsens historia och naturvårdande åtgärder. Här ska byggas sitt- och grillplatser samt ytor för lek och picknick. Den andra entrén blir en naturentré, en grönyta på tunneltaket över nya E4:an. Passagen leder besökarna in till Hansta från Akalla, som med denna lösning kommer att upplevas som ett mer naturnära område.

Specialåtgärd för den fridlysta vattensalamandern

Stordiket, den vattenfåra som rinner genom landskapsparken och formar dess dalgång, blir bredare när slänterna runt om görs flackare. Vattnet blir också mer tillgängligt än det är idag med nya stråk runt diket och passager över vattnet. Fler nya dammar med djuphålor ska också byggas, detta för att bland andra den fridlysta större och mindre vattensalamandern som lever här, ska kunna frodas.

Redan idag står en specialbyggd damm för vattensalamandern klar invid byggarbetsplatsen. Salamandern behöver rent och klart vatten för sin överlevnad samt riklig med växtlighet för att kunna föröka sig då de fäster sina ägg under vattenväxternas blad. Och för att riktigt säkra att de små groddjuren inte tar sig ut på bygget eller har vi byggt en skyddsbarriär runt den nya dammen.

 

Ett nära samarbete med Stockholms stad

För Maria Stormark har det varit ett givande samarbete med Stockholms stad.

– Vi har arbetat nära tillsammans med staden och haft en bra dialog, säger Maria. Det har gått väldigt bra att hitta en balans mellan vad vi vill åstadkomma och vad som är möjligt.

Men det finns också en annan anledning till varför Maria tycker det varit så roligt att jobba med utformandet av Hansta Hage.

– Jag växte upp i Husby och har varit mycket i här i Hansta som liten, berättar hon. Jag känner till området med alla dess cykelvägar. Så det är kul att vara med och bidra till att återskapa miljön och det lyft det kommer att innebära för hela området.

Tidplan för anläggningsarbetet

Färdigställandet av Hansta hage är beroende av att den etapp av Förbifart Stockholm som ligger i direkt anslutning till landskapsparken avslutats. Preliminärt kan anläggning göras tidigast 2020 och färdigställas 2022.