Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillfällig hamn på norra Lovön.

Grafik och bildmontage: Tomas Öhrling

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sjötransporter minskar tunga lastbilstransporter

Totalt ska Trafikverket transportera bort 24 miljoner ton bergmassor under byggtiden för E4 Förbifart Stockholm. För att spara på miljön ska cirka 10 miljoner ton av dessa massor fraktas sjövägen på Mälaren med början hösten 2017.

Sjötransporterna är en relativt ny men mycket målmedveten miljösatsning från Trafikverkets sida.

De massor som ska sjötransporteras är berg som sprängs bort från de bergtunnlar som hör till projekt E4 Förbifart Stockholms södra delar – Kungshatt och Lovön.

Beslutet att frakta bergmassorna sjövägen gör att ingreppen i miljön blir mindre.  Slitaget på vägnätet minskas och det blir färre tunga transporter i bostadsområdena i närheten av tunnelbygget.

En storskalig pilotstudie

För ändamålet har tre tillfälliga hamnar anlagts, en vid Sätra varv, och en vid södra respektive norra södra sidan av Lovön i Ekerö Kommun. Anläggningen i Sätra varv kommer användas fram till och med våren 2019. Hamnanläggningarna består av flytande konstruktioner i form av pontoner som är lätta att avveckla när de inte längre behövs.

Men det har tagit mycket tid och resurser i anspråk att sammanställa alla handlingar och dokumentation som ska ingå i ansökningarna till Mark- och miljödomstolen.

– Vi ser det som en storskalig pilotstudie för att undersöka om detta kan vara något för Trafikverket att satsa mer på i framtiden, säger Bengt Niklasson.

På fotomontaget syns den tillfälliga hamnen på norra Lovön. De utsprängda massorna krossas i en bergkross och läggs där efter på transportbandet, som via den flytande hamnkonstruktionen leder fram bandet till fartygets lastrum. Byggnadsmaterial till Lovö fraktas in med färjetransporter. Grafik och montage: Tomas Öhrling

 

De utsprängda bergmassorna återvinns i andra byggen

Varje utskeppningshamn har sin egen mottagningshamn där bergmassorna tas om hand om olika byggföretag, som sedan återanvänder massorna i andra byggprojekt. Transporterna från Sätra varv går till Slagsta i Botkyrka. Från de båda hamnarna på Lovö fraktas massorna till Löten samt till Bålsta.

Två fraktfartyg per dygn och utskeppningshamn

Bergmassorna krossas innan de läggs på inbyggda transportband, som går från tunnlarna ner till de tillfälliga hamnarna. Att täcka över transportbanden är en av flera åtgärder som skärmar av bullret vid de områden där det finns bostäder. Två gånger per dygn kommer fartyg att lastas och avgå vid varje tillfällig hamn med början hösten 2017 och ska pågå fram till 2022.

Bengt Niklasson ansvarar för hamnverksamheten och sjöfarten i projekt Förbifart Stockholm. Foto: Thomas Henrikson

 

– Vi har sex månader på oss att testa olika bullersänkande åtgärder i samband med pålastningen, säger Bengt Niklasson. Vi ska utreda de olika bulleråtgärderna och se vilka som ger de bästa gränsvärdena och som gör att vi håller oss inom de gränsvärden som miljödomen kräver.

Exempel på hur man kan minska buller vid pålastningen är att låta ett lager av berg i botten av lastrummet så att det inte slår mot stål varje gång. Ett annat exempel är att minimera lasthöjden från transportbandet ner till lastrummet.