Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pågående bygge av tunnel
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Det här händer under våren i projektet

Bygget med Förbifart Stockholm är i full gång och under 2018 händer många spännande moment.

Kungens Kurva

Mellan Vårby backe i söder och Bredängs trafikplats i norr byggs nya trafikplatser och på- och avfarterna som ska leda till E4 Förbifart Stockholm. På- och avfarterna kommer att ligga i höjd med IKEA och strax söder om Bredängs trafikplats.

I november 2017 leddes trafiken om vid Kungens Kurva, och nu från årsskiftet har vi börjat spränga bort berg för tunnlarna. Sprängningarna vid Kungens Kurva utförs måndag–fredag vid klockan 10:00 och 14:00. Vid dessa tider stänger vi av trafiken på motorvägen i tio minuter per gång. Sprängningarna kommer att pågå under 2018.

Vid varje sprängning kommer vi att stoppa trafiken på motorvägen i cirka 10 minuter.


Tunnel Söder- Skärholmen Sätra

I Skärholmen och Sätra byggs tunnlarna från båda håll. På- och avfarterna till tunnlar kommer att ligga mitt i E4/E20 i höjd med IKEA samt söder om Bredängs trafikplats.

Tunnelarbetet pågår för fullt och planen är att göra ett genomslag under hösten. Det betyder att det kommer att gå att köra hela vägen från etableringen i Sätra hamn till etableringen i Skärholmen.

Ett omfattande arbete pågår i de tunnlar som ska gå norrut mot Kungshatt och Lovön. Nu är vi framme vid Mälaren och ska börja spränga tunnel i berget under vattnet. Just nu pågår kärnborrning i tunnelfronten. Vi kontrollerar bergets egenskaper för att kunna planera hur vi på det bästa och säkraste sättet ska spränga oss fram.

Under våren kommer vi jetinjektera vid Björksätravägen intill Sätra Bollplan. Det innebär att vi förstärker marken. Det aktuella området innehåller för lite berg för att vi ska kunna spränga ut tunnlarna på ett säkert sätt. Genom jetinjektering blir berget förstärkt men tunneln blir också tät mot omgivande grundvatten. Arbetet kommer att pågå under hela 2018.


Lovön/Ekerö

Förbifart Stockholm kommer gå i tunnel under Mälaren och Lovön i Ekerö kommun. Tunneln ansluter till väg 261, Ekerövägen med cirkulationsplatser vid Edeby och vid Tillflykten.

I slutet av november 2017 började transportbandet som ska frakta bergmassorna till båtarna att testas samt lastning av färjan på norra delen av Lovö. Provlastning innebär att vi provkör transportbandet ner till hamnen och testar att lasta pråmen som lägger till vid hamnen.

Transportbandet på södra Lovön vid Edeby ska vara klara under vintern/tidig vårvinter. Under våren är alltså sjötransporterna från de tillfälliga hamnarna på Lovö i gång med full kapacitet. Totalt kommer 9,5 miljoner bergmassor fraktas sjövägen från de tre tillfälliga hamnarna vid Sätra varv och norra och södra Lovö.

Arbetstunnlarna på södra och norra Lovö beräknas vara klara under sommaren 2018. Därefter påbörjas arbetena med huvudtunnlarna.


Ekerövägen

Ekerövägen, mellan Tappström och Nockeby, ska breddas med ytterligare ett körfält som ska användas av kollektivtrafiken i rusningstrafik.

Tappströmsbron ersätts med en ny, öppningsbar bro. Lindö tunnel får ett till tunnelrör för trafiken mot Ekerö. Breddningen av vägen ökar möjligheterna till en effektiv kollektivtrafik vilket leder till mindre köer, ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vägplanen för delar av Ekerövägen vann laga kraft i november 2017 och i februari 2018 gav Mark- och miljödomstolen tillstånd för vattenverksamhet i samband med att den nya Tappströmsbron byggs och den gamla rivs. Nu kan vi påbörja processen att upphandla de entreprenörer som ska bygga om Ekerövägen. Bygget påbörjas längs sträckan mellan de nya trafikplatserna Edeby och Tillflykten och kommer att märkas av successivt från och med hösten 2018.


Vinsta

Under Vinsta bygger vi en del av Förbifart Stockholms tunnel som går från Mälaren under Grimsta, Hässelby, Vinsta och Kälvesta och fram till Lunda.

I Vinsta har Trafikverket tre områden som arbetet utgår från: Johannelund, Förrådsgränd och på Lövstavägen/Krossgatan. I de två på- och avfartstunnlarna vid Johannelund och vid Skattegårdsvägen borrar och spränger vi oss fram cirka 5–20 meter i veckan. Vi bygger även en ny gång- och cykelväg vid tunnelbanan i Johannelund.

Snart kommer vi att påbörja arbetet med de två trafikplatser som ska ansluta till tunnlarna. Under våren 2018 sker förberedande arbeten och mätningar och efter det kommer vi att besiktiga fastigheter i området. Vi har anlitat företaget Bergsäker för att utföra besiktningar och för att sätta upp vibrationsmätare på utvalda platser. Berörda fastigheter kommer att bli kontaktade av företaget Bergsäker för tidsbokningar.

Under december 2017 – februari 2018 spränger vi ovan jord. Arbetet utförs vardagar mellan klockan 09.00 – 15.00.

Arbetena under jord fortsätter som vanligt under våren där sprängningar utförs vardagar klockan 07.00-22.00. Transporten av bergmassor bort från arbetsområdet sker nattetid.


Lunda

Från Vinsta och Kälvesta i söder ska Förbifart Stockholm fortsätta under Lunda. 1,6 km huvudtunnlar löper parallellt strax nordväst om Bergslagsvägen. Vägtunneln kommer upp i ytläge vid Vålberga och ansluter E18 via en bro över trafikplats Hjulsta.

Vi är nu klara med arbetstunneln och kommer att fortsätta spränga huvudtunnel under våren. Detta kommer att pågå ca.1-1,5 år.


Johannelund/Lunda

Sprängningsarbetet för på- och avfartsramperna till Förbifartens huvudtunnlar har nått in under Björnbodavägen. Och sedan fortsätter vi norrut under Kälvesta parallellt med Bergslagsvägen. Vi har även passerat Liljeörnsgatan och är på södra sidan om den. Och sedan fortsätter vi söderut under Grimstaskogen mot Lambarfjärden.


Hjulsta

I Hjulsta bygger Trafikverket en 650 meter lång vägbro över Mälarbanan, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta. Trafikplatsen kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

Hjulsta/norr om E18

Akallalänken har flyttats till ett nytt läge öster om den gamla vägen.

Trafiken på Akallalänken kommer att påverkas av ett antal in och utfarter till arbetsområden och lastbilstransporter som ska vidare på E18 i Hjulsta eller E4 i Sollentuna.

Under vintern påbörjades arbetena med bergschaktning. Under sena våren kommer en kort sträcka av Akallalänken att flyttas till permanent läge. Det är ännu inte klart när gång- och cykelvägen som ska gå bredvid Akallalänken kan öppna.

Efter vintern kommer Akallalänkens anslutning till cirkulationen ovanför E18 att få ett provisoriskt läge. Vi kommer att stänga ett av två körfält i samband med att vi ska in och ut för att bygga brostöden. Preliminärt görs detta under mars-april under våren.

Hjulsta/trafikplats vid E18

Under vintern påbörjas grundläggnings- och betongarbeten inne i cirkulationen för Förbifartens kommande bro över E18.

Hjulsta/söder om E18

I höjd med Vålberga längs Bergslagsvägen kommer trafiken att påverkas av ett antal in och utfarter till arbetsområden och lastbilstransporter. Väster om Bergslagsvägen utförs det bergförstärkningsarbeten från marknivån för huvudtunnlarna, så kallade jetinjektering för att förstärka berget. Dessa arbeten påbörjades i början av augusti 2017 och kommer att pågå under cirka ett år till hösten 2018.


Akalla/Häggvik

Förbifart Stockholm går i tunnel under Järvafältet och nedsänkt i tråg förbi Akalla. Trafikplats Akalla kommer att ansluta till Hanstavägen.

I Häggvik kommer Förbifart Stockholm att ansluta till den befintliga E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet.

Under november 2017 flyttades E4 till ett första provisoriskt läge, detta för att möjliggöra anslutningen av nya Förbifart Stockholm till befintlig E4. Omledningen var den första i raden av trafikomläggningar som krävs för att bygga den nya Trafikplatsen Häggvik.

Sedan mitten av januari har NCC valt att pausa bygget i Förbifart Stockholms entreprenad vid Häggvik. Bakgrunden till pausen är att NCC anser att de arbetshandlingar som ligger till grund för bygget är bristfälliga och att det inte har funnits förutsättningar för att driva arbetet vidare. Vi delar inte den uppfattningen men Trafikverket och NCC har nu enats om hur de tillsammans ska driva arbetet vidare. Det är än så länge för tidigt att säga när produktionen kan komma i

De arbeten som kommer att utföras under 2018 är bland annat berg- och jordschaktning, för att kunna påbörja arbetet med att gjuta två stycken 200 meter långa betongtunnlar. Tunnlarna kommer att bli den sista delen av Förbifart Stockholm som ansluter till den befintliga E4:an.