Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Framdrift och läge i E4 Förbifart Stockholm i mars och april

Så här långt har vi kommit i mars och april. Här följer en sammanfattning av framdriften och läget i projektet, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Kungens kurva

I den södra delen av E4 Förbifart Stockholm, mellan Bredängs trafikplats och Vårby backe bygger vi på- och avfarter till och från trafikplatserna och tunnlarna.

När väg E4/E20 breddas i Vårby backe behöver även gång- och cykelbro breddas, därför bygger vi en ny. Brostöden är nu färdiggjutna inför att den nya gång- och cykelbron ska lyftas på plats i Vårby backe.
Under våren har berg sprängts bort vid sidan av E4/E20 för att kunna bredda vägen med fler körfält. Av säkerhetsskäl stängs E4/E20 i båda körriktningarna under kortare perioder när sprängning sker.

Betongtunnlarna hopgjutna med bergtunneln Kungens Kurva.jpg

Mellan körfälten i höjd med Heron City och Ikea är nu den sista gjutningen av betongtunnlarna gjorts. Inslagsvalven och anslutningarna mellan berg- och betongtunnlarna är också klara. De två tunnlarna är vardera 300 meter långa och den sista gjutningen med ca 660 m3 betong gjordes innan påsken.

 

Återfyllningsarbeten vid sidan av och ovanpå betongtunnlarna i Kungens kurva. 

Just nu pågår återfyllningsarbeten vid sidan av och ovanpå betongtunnlarna. Till stora delar återanvänds de massor som tidigare schaktats bort av entreprenören och som mellanlagrats i närområdet. Senare i år kommer vi börja bygga fläktstationen uppe på tunneln. Den ska ventilera ut det södergående röret.

Längs Bredängsrakan i höjd med Smista allé och Storsätragränd har vi satt spont som stödmur inför att vi ska bygga uppfarten från E4 Förbifart Stockholm till E20 mot Stockholm via Essingeleden och nedfarten norrut. Just nu arbetar man med schaktning i området norr om vägen.

Under våren kommer arbetena längs med E4/E20 utökas med fler arbetsmoment på sträckan mellan Bredäng och Kungens kurva. Nästa steg är att vi ska spränga oss ner till de tunnlar som ska ansluta till det som blir väg E20 när E4 Förbifart Stockholm är klart.

Tunnlarna i Skärholmen/Sätra

All tunnelsprängning är nu klar mellan Skärholmen och Sätra. Mycket arbete återstår med att montera brunnar, avlopp och ledningar samt täta och klä in tunneln. Just nu arbetar man bland annat med borrning och bultsättning för membran och montering av väggelement i huvudtunnlarna. 

Från Sätra spränger vi oss vidare under Mälaren och huvudtunneln är ungefär halvvägs under Kungshatt mot Lovö. I tunneln arbetar man bland annat med VA–arbeten och att montera släckvattenledningar.

Tunneldelarna på Lovön

Trafikverket har kontrakterat en ny entreprenör för att bygga färdigt tunneldelarna på Lovön. Entreprenören, norska AF Gruppen Norge AS, tillträder under sommaren och avlöser därmed den tillfälligt kontrakterade skyddsentreprenör som arbetat ovan och under jord sedan april 2019.

Ekerövägen

På Ekerövägen märks arbetena till störst del av på mittdelen, mellan Kanton till och med Lindö tunnel.  Här arbetar vi med en tillfällig väg som kommer att bli en omledningsväg för Ekerövägen. Busshållplatsen Lovö Edeby i riktning Stockholm har flyttats och en ny obevakad passage har skapats dit avstigande i riktning mot Ekerö hänvisas. Sista snutten av Edebyvägen leds om innan den korsar Ekerövägen.

Berget som ska sprängas ut vid Lindö tunnel på Ekerövägen. 

 

Det kommer snart att märkas av ökad aktivitet på sträckan mellan Tappström och Lindö tunnel där entreprenören förbereder för byggstart. Längs med Färentunavägen strax innan Tappströmsrondellen, har entreprenören nu påbörjat etableringsarbeten för att ha nära till sitt arbetsområde.

Vid Färentunavägen har entreprenören nu påbörjat etableringsarbeten. 

Vinsta – väg och tunnel

Vid Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen fortsätter ledningsomläggningarna. Just nu pågår även ledningsomläggning längs Lövstavägen. Gång- och cykelomledningen kommer att vara kvar tills i höst då vi beräknar vara klara med våra ledningsarbeten längs Lövstavägen och Bergslagsplan.

Tunnelpåslaget vid Skattegårdsvägen. 

Flera större arbeten påbörjas under maj. I början av maj planera vi att starta sprängningsarbetet för det andra tunnelröret vid Skattegårdsvägen. Vi kommer under maj även att stänga av Skattegårdsvägen väster om Bergslagsvägen för biltrafik och gång- och cykeltrafik. Det innebär att Skattegårdsvägen då är avstängd i båda riktningarna. Mer information om trafikomläggningen kommer senare.

I tunnlarna nådde vi en milstolpe då vi hade ett genomslag som innebär att tunnelsystemet nu är öppet hela vägen från Johannelund förbi Lunda. Nu fortsätter arbetet med att montera brunnar, avlopp och ledningar samt täta och att klä in tunnlarna.

Hjulsta

Vid Vålberga är vi klara med utsprängningen av de 20 meter djupa bergtunnlarna. Gjutningen av betongtunnlarna som kommer ansluta till bergtunneln pågår.

Våra trafikpåverkande arbeten i Hjulstarondellen är nästan klara. Under vecka 17 kommer vi riva skyddsportalen under bron över E18 som skyddat trafikanter från nedfallande föremål. E18 stängs då av nattetid mellan måndagen den 20/4 kl. 22.00 till och med kl. 05.00 lördag 25/4 samt 27/4 kl. 22.00-kl. 05.00 30/4.

Norr om E18 arbetar vi med jord-och bergschaktning.

I norra delen av Hjulsta, i höjd med Hästa gård, har vi påbörjat bygget av den andra betongtunneln. Åtta bottenplattor på östra betongtunneln är gjutna och vi har nu påbörjat den första gjutningen med formvagn på andra betongtunneln. Under sommaren kommer vi att bygga klart de så kallade inslagsvalven som binder samman bergtunnlarna och betongtunnlarna med varandra.

Akalla

I motten av mars sprängde vi klart den andra öppningen i tunnlarna mellan Akalla och Hjulsta. Båda tunnelöppningarna är därmed utsprängda och nu påbörjar vi arbetet med att gjuta ihop bergtunnlarna med betongtunneln. Just nu arbetar vi med att bygga en formställning för inslagsvalvet.

Vid på- och avfartsramperna jobbar man på med formning, armering och gjutning. Under april har man även startat med beläggningsarbeten norr om den kommande cirkulationsplatsen.

Beläggningsarbeten har startat norr om den kommande cirkulationsplatsen i Akalla. 

Intill gång- och cykelvägen mellan Norrviksvägen och Akallalänken pågår under april trädfällning och stubbfräsning och längre fram ska det även både slaghackas och slåttras. Det är en del i flera naturvårdsåtgärder som vi gör tillsammans med Stockholms stad, så kallade kompensationsåtgärder. Naturvårdsåtgärderna görs för att förbättra för natur- och kulturmiljöer.

Häggvik

Längst uppe i nordväst arbetar vi vidare med att bygga nya vägar och broar för kommande av- och påfarter. För att kunna göra det flyttar vi de befintliga vägarna och gör flera vägomläggningar. Nästa trafikomläggning beräknas ske i mitten av maj.

Vi gjuter stödmurar, bygger bullerskydd, lägger om fjärrvärme och fiber och utför permanenta och tillfälliga vatten- och avloppsarbeten. Just nu jobbar vi bland annat med form, armering och gjutning av stödmurar i anslutning till Knistaporten.