Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullerskärm

© Tomas Öhrling 2016

Buller och vibrationer

När Trafikverket bygger Förbifart Stockholm kan omgivningen uppleva störningar, exempelvis från buller. Buller är oönskat ljud och kommer från två typer av ljud, stomljud och luftburet ljud. Nedan kan du läsa en introduktion om buller.

Krav

Trafikverket har sökt tillstånd och fått en dom från Mark- och miljööverdomstolen. De har bestämt vilka ljudnivåer Trafikverket ska följa.

Mer information hittar ni på Miljö under byggtiden, luftburet ljud, stomljud och komfortvibration (pdf-fil, öppnas i nytt fönster 520 kB)

Åtgärder

För att minska bullret, arbetar Trafikverket med olika åtgärder enligt en så kallad åtgärdstrappa

Om ljudnivåerna trots åtgärd inte kan uppfyllas, får Trafikverket utföra dessa arbeten, men bara vardagar 07.00 - 19.00 och efter samråd med miljöförvaltningen. Ibland kan det även vara aktuellt att utföra bullrande åtgärder på helger eller nattetid, men detta får bara ske efter beslut från miljöförvaltningen.

Trafikverket informerar närboende när det finns risk för överskridanden av ljudnivåerna i området. Detsamma gäller vid stomljud. I de fall ljudnivåerna riskerar att överskridas inomhus under fem dagar i följd eller mer under en tiodagarsperiod erbjuder Trafikverket möjlighet till tillfälligt boende, alternativt tillfällig vistelse.

Stomljud

Stomljud uppstår vid arbeten under mark, som till exempel borrning i berg. Ljudet sprider sig genom marken och upp i byggnadernas stommar. Flera faktorer påverkar hur högt ljudet blir till exempel avståndet från tunneln till markytan, hur huset är grundlagt, hur många borrar man borrar med, om berget är sprickigt samt vilket material som huset är byggt i.

Det blir exempelvis lägre stomljud högre upp i ett hus, och det blir lägre stomljud om berget är sprickigt eller om det är långt ned till tunneln. Vartefter tunnelfronterna närmar sig märks ljudet mer och mer. De kan till en början uppfattas som ett dovt morrande som blir starkare och starkare. När fronten är som närmast kulminerar bullret för att sedan klinga av när fronten passerat. Vi borrar flera timmar varje dag och spränger upp till tre gånger. Sprängningen kan uppfattas som ett smatterband och varar mellan sex och åtta sekunder.

Krav

Trafikverket har sökt tillstånd och fått en dom från Mark- och miljööverdomstolen. Mer information återfinns på hemsidan. Stomljudsalstrande arbeten får utföras helgfri måndag- fredag kl. 07.00 -22.00 samt lördagar kl. 09.00- 17.00.

Åtgärder

Det går inte att dämpa stomljudet, eftersom man inte kan ändra bergets kvalitet eller husens grundläggning. Ibland kommer vi att vara tvungna att överskrida ljudnivåerna. Trafikverket måste först samråda med miljöförvaltningen i aktuell kommun. Trafikverket informerar löpande de närboende om det finns risk för överskridanden. I vissa fall kan boende erbjudas tillfällig vistelse. Du kan läsa mer om det på länken här under.

Tillfällig vistelse - E4 Förbifart Stockholm

Sprängvarningstjänst

Om du bor eller verkar nära en arbetsplats där sprängningar sker inom Förbifart Stockholm, kan du anmäla sig till vår automatiska sprängvarningstjänst. Då blir du förvarnad via sms, e-post eller telefon ca 30 min innan sprängning. Anmäl dig på länken nedan.

Avisering till sprängning