Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Energieffektivt byggande med klimattänk

Att bygga och spränga ut en tunnel kräver stora mängder energi. Att framställa det material som kommer att användas, själva byggandet av den nya vägen samt byggtransporterna är alla energikrävande moment.

Men även när E4 Förbifart Stockholm är klar och i drift kommer energibehovet att vara stort, bland annat på grund av ventilationssystemen, belysning och pumpar för vattenhanteringen. Det pågår dock ett intensivt arbete för att kunna begränsa energiåtgången, både under bygg- och drifttiden.

Våra konkreta åtgärder för energieffektivisering

E4 Förbifart Stockholm var först ut i Trafikverket med att ställa krav på minskade koldioxidutsläpp i sina entreprenader.

  • Vi ställer krav på våra entreprenörer att minska koldioxidutsläppen med 10 procent utifrån normalfallet. Entreprenörerna ska kunna visa vilka effektiviseringar som görs för att nå målet. Redovisningen av klimat- och energieffektivisering gäller transporter, material- och energianvändning samt drivmedelsförbrukning.
  • Vid upphandling av fläktar och liknande utrustning ställs krav på energieffektivitet. Kontrakterad entreprenör ska göra en klimatkalkyl, en handlingsplan över klimatbesparande åtgärder och avslutningsvis en klimatdeklaration på det faktiska utfallet. Ett exempel på en sådan klimatbesparande åtgärd är att Trafikverket har reducerat antalet barriärelement i tunneln. Detta leder till ett minskat behov av nytillverkning av material.

Nya beräkningar för energi

I vanliga fall när man talar om hur mycket energi det går åt vid olika infrastrukturbyggen räknar man oftast bara med el och drivmedel såsom bensin och diesel.

Men sådana beräkningar ger inte hela sanningen. Det har visat sig att det som kräver mest energi ligger i ett tidigare skede, vid tillverkningen av material som används för att bygga såsom betong, stål och asfalt. E4 Förbifart Stockholm har därför även tagit med detta i sina energiberäkningar eftersom en sådan beräkning, som också kallas livscykelanalys, (en metod för att systematiskt beskriva och kvantifiera miljöpåverkan från ett system) kan användas till att jämföra olika alternativ eller identifiera vilka delar av systemet som bidrar mest till miljöpåverkan. Det ger en betydligt mer verklighetsnära uppfattning.

Projektet kräver att våra entreprenörer tar fram en klimatkalkyl. Det innebär att de tar fram en handlingsplan med klimatbesparande åtgärder och avslutningsvis gör de en klimatdeklaration som visar det faktiska utfallet. I klimatkalkylen tittar entreprenören på vad som har mest klimatpåverkan och hur de kan minska användningen av det. Betong är ett exempel på material som ger stor klimatpåverkan främst på grund av förädlingsprocessen. Ett sätt att minska klimatpåverkan av betong är att minska tjockleken på barriärelementen som sitter som krockskydd på tunnelväggarna.

Den totala energianvändningen och klimatgasutsläpp under byggtiden blir cirka 7 000 000 gigajoule och utsläppen av klimatgaser beräknas till cirka 570 000 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar energianvändning och klimatgasutsläpp från Lunds kommun, cirka 120 000 normalsvenskar på ett år. 

När Förbifart Stockholm står klar kommer drift och underhåll att kräva cirka 180 000 gigajoule per år. Det är lika mycket som 3 000 normalvillor gör av med under samma tid.

Mål i klimatlagen

Enligt klimatlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2018, ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Som etappmål på vägen dit ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg som ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2010.

Den ökning av koldioxidutsläppen som E4 Förbifart Stockholm bidrar med gör det varken enklare eller svårare att nå klimatmålen. Genom olika avgifter och skatter, till exempel att Essingeleden fått trängselskatt, samt god samhällsplanering är det möjligt att klara målen.

Läs mer om Trafikverkets arbete med klimatmålen.