Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Blå himmel med strålande sol och vita moln

Luftkvalitet

All biltrafik skapar buller och luftföroreningar. En stor del av E4 Förbifart Stockholm kommer att gå i tunnlar vilket innebär en minskad påverkan ovan jord, men också att en acceptabel luftkvalitet i de långa tunnlarna blir en central fråga.

Byggandet av E4 Förbifart Stockholm innebär att buller och avgaser kommer att minska på andra ställen, till exempel Essingeleden. En så stor del av Förbifart Stockholm som möjligt har lagts i tunnlar för att minska påverkan av buller och föroreningar längs sträckan där den går. Men tunnlarna blir väldigt långa och det innebär utmaningar för att få en acceptabel luftkvalitet för trafikanterna i tunneln.

Påverkan tunnelluft

Hur vi exponeras för luftföroreningar vid färd genom en vägtunnel beror i huvudsak på tre faktorer:

  • Halter av föroreningar i tunneln
  • Hur lång tid man vistas i tunneln
  • Fordonets skyddande effekt

Hur höga halterna av luftföroreningar blir i tunnlar beror på trafikintensitet och ventilation. Eftersom tiden vi vistas i tunnlar är kortare och luften in i fordonen filtreras blir exponeringen för tunnelluftens föroreningar mindre, jämfört med utomhus. Sambandet mellan luft­föroreningshalter och hälsopåverkan är således inte samma vid transport i vägtunnlar jämfört med utomhus.

Luften utanför tunnlarna

För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer för att skydda människor från oacceptabla hälsoeffekter. Trafikverket värnar om luftkvalitén kring Förbifart Stockholm genom att göra noggranna beräkningar och utforma tekniska lösningar så att riktvärdena följs. Utefter Förbifart Stockholms sträckning kommer vi att placera ut så kallade frånluftstorn på fyra platser, två vid Kungens kurva samt ett vardera vid Johannelund och Hjulsta. Frånluftstornen ventilerar ut tunnelluften med hjälp av kraftfulla fläktar istället för att luften kommer ut koncentrerat i marknivå vid tunnelmynningarna. Den luft som ventileras ut sprids så högt upp i atmosfären att effekten på närmiljön blir mycket liten.

Beräkningar utan E4 Förbifart Stockholm visar på partikelhalter på ca 25 µg/m3 för dygnet. Som högst beräknas halterna med E4 Förbifart Stockholm bli 30 µg/m3. Miljökvalitetsnormen som ska underskridas är 50 µg/m3. Mätningenär gjord vid bostäder utanför tunnelmynningar. 

Vi har inför bygget av E4 Förbifart Stockholm gjort beräkningar och jämfört med bland annat luftmätningar från Norra länkens torn. Beräkningarna visar att vi kommer att uppfylla miljökraven: miljökvalitetsnormen för boendemiljö vilket är ett lagkrav fört utomhusluft.

Luften i tunnlarna

Däremot finns det inga generellt gällande riktvärden för tunnelluft, varken nationellt eller internationellt. Och eftersom vi behöver tunnlar och bygger alltfler tunnlar för att skapa tillgänglighet anser Trafikverket att det behövs en definierad och etablerad nationell luftkvalitetsnorm även för tunnelluft.

För att ta fram en luftkvalitetsnorm för tunnelluft med hälsoperspektiv utgår vi från miljökvalitetsnormerna för utomhusluft samt den viktiga forskning inom området som bedrivits under de senaste åren. Vår kunskap om luftföroreningars hälsopåverkan har ökat under de senaste åren (följ länken längre ned för att komma till forskningsrapporterna).

E4 Förbifart Stockholms tunnlar – en utgångspunkt

I samband med planeringen av tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm startade Trafikverket 2012 ett forskningsprogram med syfte att få fram underlag för riktvärden för luften i E4 Förbifart Stockholms tunnlar och andra vägtunnlar. Arbetet bedrivs av etablerade forskare på flera olika institutioner. Preliminära resultat presenterades i en första rapport 2015 och i februari 2017 kom en rapport där resultaten verifierades och fördjupades.

Rapporterna är omfattande och riktar in sig på exempelvis hur hjärt-kärlsystemet kan påverkas samt beräknar vilken hälsopåverkan som förväntas med de ventilationsanläggningar och den trafikstyrning som är planerad i E4 Förbifart Stockholm.

Resultaten då det gäller hälsopåverkan i Förbifart Stockholm är presenterade enligt WHO:s internationella definition som är risk för förtida dödsfall. I E4 Förbifart Stockholms tunnlar beräknas värdet till cirka 22 till 48 förtida dödsfall per år ur ett samhällsperspektiv. Ska man hitta en jämförelse kan man säga att de lägre värdena innebär ungefär samma risk för negativa hälsoeffekter för en individ som att bo centralt i en större svensk stad.

I och med att vi tar bort trafik från andra leder minskar antalet förtida dödsfall i de områdena med 22 personer.

Styrning av luftkvaliteten i E4 Förbifart Stockholm

Den huvudsakliga styrningen av luftkvaliteten sker med ett ventilationssystem med fläktar i taket i tunneln, fyra frånluftsstationer som ska förbättra luften i tunnelmynningarna samt sex luftutbytesstationer där smutsig luft släpps ut och frisk luft tas in i tunneln. Den förorenade luften från tunneln kommer via frånluftstornen att spridas och spädas ut på hög nivå för att minska påverkan på närmiljön.

Utsläppsnivåerna från bilarna påverkas även av trafikflöden och hastigheter. Detta kan styras och påverkas med olika system och metoder. De metoder som kommer att användas i E4 Förbifart Stockholm kommer att baseras på erfarenheter från andra stora tunnelprojekt och utvecklas närmare de kommande åren.