Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skydd av natur- och kulturmiljöer

Skydd av natur- och kulturmiljöer

E4 Förbifart Stockholm går till största del i tunnel. Det är den enskilt största åtgärden för att bevara de natur- och kulturvärden som finns längs sträckan. Därmed påverkas inte naturen i samma utsträckning som om vägen skulle gå ovan jord hela sträckan.

För att värna de natur- och kulturvärden som finns i närheten av E4 Förbifart Stockholm kommer Trafikverket också genom olika åtgärder minimera de skador och störningar som vägen kan orsaka

Att skydda och vårda vår natur- och kulturmiljö är en nationell angelägenhet och det ansvaret delar vi alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet. Trafikverket arbetar i samråd med länsstyrelser och kommuner för att utforma vägen på ett sätt som tar tillvara på natur- och kulturmiljöns värde.

Vad är natur- och kulturreservat?
Naturreservat bildas i syfte att skydda och bevara biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer och för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Naturreservaten är av olika storlek, från till ytan små platser som är geologiskt eller botaniskt intressanta till större varierande områden.

Kulturreservat bildas i värdefulla kulturpräglade landskap. I ett kulturreservat kan områdets alla natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas – byggnader, anläggningar, fornlämningar och marker men också värden som består av verksamheter och traditioner.

Länsstyrelsen kan besluta om att bilda natur- och kulturreservat.

Lagar, regler och förordningar styr

Byggandet av E4 Förbifart Stockholm påverkar både bebyggelse, natur och kultur. Samtidigt finns det många regler, lagar och förordningar att hålla sig till – sådant som styr hur natur- och kulturvärden ska bevaras och hanteras under och efter bygget. Natur- och kulturreservat är bland annat skyddade med stöd av miljöbalken, artsskyddsförordningen och reservatföreskrifter.

Alla som arbetar med projektet ska veta som gäller

För att skapa bra förutsättningar och minimera riskerna i arbetet med berörda natur- och kulturmiljöer är det viktigt att alla som arbetar med projektet vet vad som gäller. Alla anställda går till exempel en miljökurs för att öka sina kunskaper om vilka regler som gäller och hur vi arbetar inom detta område. Kulturmiljöer, samt platser för djur och växter som ska skyddas, är tydligt markerade på plats samt på de kartor som vi använder i projektet. Det finns även förteckningar över alla värdefulla kulturmiljöer, djur- och växtarter.

Risker antecknas i kontrollprogram

I speciella kontrollprogram skriver vi ned vilka risker som finns, hur vi hanterar dem under byggperioden och hur vi återställer platserna på bästa sätt.

Kontrollprogram ska säkerställa att krav följs

Kontrollprogram säkerställer att de krav som finns på hur bygget får påverka miljön efterlevs. Kontrollprogrammen har tagits fram i samråd med myndigheter som ska se till att de följs.

När E4 Förbifart Stockholm är klar och i drift fortsätter vissa kontroller genomföras för att säkerställa att våra åtgärder fungerar som de ska.