Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skydd av natur- och kulturmiljöer

Skydd av natur- och kulturmiljöer

Att Förbifart Stockholm till största delen går i tunnel är den enskilt största åtgärden för att bevara de natur- och kulturvärden som finns längs sträckan. Därmed belastas inte naturen i samma utsträckning som om vägen skulle gå i ytläge hela sträckan.

För att värna de natur- och kulturvärden som finns i närheten av Förbifart Stockholm kommer Trafikverket också att vidta olika åtgärder för att minimera de skador och störningar som vägen kan orsaka.

Naturreservat bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Naturreservaten är av varierande storlek, från till ytan små geologiskt eller botaniskt intressanta platser till större variationsrika områden.

Kulturreservat bildas i värdefulla kulturpräglade landskap. I ett kulturreservat kan områdets alla natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas – byggnader, anläggningar, fornlämningar och marker men också värden som består av verksamheter och traditioner.

Kompensationsåtgärder i natur- och kulturreservat

Förbifart Stockholm kommer att beröra flera natur- och kulturreservat. Trafikverket kommer att göra ett antal åtgärder för att kompensera och/eller förbättra natur- och kulturmiljöerna i berörda reservat. Trafikverket har också tagit fram planer på hur de natur- och kulturreservat som kommer att beröras av bygget ska återställas när Förbifart Stockholm är klar.

Här nedan följer några exempel:

Vi bygger fågelboplatser

I Sätraskogens naturreservat, där det kommer att bullra under byggtiden, arbetar Trafikverket med att höja rekreationsvärdet i andra delar av reservatet. Vi bygger fågelboplatser för duvhöken, anlägger nya gång- och cykelvägar samt sätter upp bättre informationsskyltar i området.

Vi bygger grillplatser

I Grimsta naturreservatet byggs en grillplats med bord och bänkar nära Kaananbadet. Vi sätter också upp informationsskylt om kulturhistoriskt intressanta fakta kring Kaananbadet och de gamla torpen.

Vi bygger dammar och övervintringsplatser för vattensalamandrar

I Hansta naturreservat byggs dammar för att gynna den population av större vattensalamandrar som redan idag finns i området. Dessutom kommer Trafikverket att skapa nya övervintringsplatser för salamandern.

Vi skapar nya biotoper

Vi bygger också konstgjorda fågelbon för att skydda fiskgjusen på Lovö samt skapar nya biotoper, det vill säga speciellt anpassade områden, för den mindre hackspetten i samma område.

Lagar, regler och förordningar styr 

Byggandet av Förbifart Stockholm kommer att påverka både bebyggelse, natur och kultur. Samtidigt finns det många regler, lagar och förordningar att hålla sig till – sådant som styr hur natur- och kulturvärden ska bevaras och hanteras under och efter bygget.

Alla som arbetar med projektet ska veta som gäller

För att minimera riskerna ska alla som arbetar med projektet vara väl införstådda med vad som gäller. Dessutom kommer kulturmiljöer, samt platser för djur och växter som ska skyddas, att tydligt markeras på plats samt på de kartor som används. Det kommer även att finnas förteckningar över alla värdefulla kulturmiljöer, djur- och växtarter.

Risker antecknas i kontrollprogram

I speciella kontrollprogram skrivs sedan ner vilka risker som finns, hur man ska hantera det under själva byggperioden och hur platserna senare ska återställas på bästa sätt.

Kontrollprogram ska säkerställa att krav följs

Kontrollprogram ska säkerställa att de krav som finns på hur bygget får påverka miljön efterlevs. Kontrollprogrammen har tagits fram i samråd med de myndigheter som ska se till att de följs.

Även efter att Förbifart Stockholm är klar och i drift fortsätter vissa kontroller för att säkerställa att våra åtgärder fungerar som de ska.