Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skydd av natur- och kulturmiljöer

Skydd av natur- och kulturmiljöer

Att E4 Förbifart Stockholm till största del går i tunnel är den enskilt största åtgärden för att bevara de natur- och kulturvärden som finns längs sträckan. Därmed påverkas inte naturen i samma utsträckning som om vägen skulle gå ovan jord hela sträckan.

För att värna de natur- och kulturvärden som finns i närheten av E4 Förbifart Stockholm kommer Trafikverket också att genom olika åtgärder minimera de skador och störningar som vägen kan orsaka.

Naturreservat bildas i syfte att skydda och bevara biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer och för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Naturreservaten är av olika storlek, från till ytan små platser som är geologiskt eller botaniskt intressanta till större varierande områden.

Kulturreservat bildas i värdefulla kulturpräglade landskap. I ett kulturreservat kan områdets alla natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas – byggnader, anläggningar, fornlämningar och marker men också värden som består av verksamheter och traditioner. Länsstyrelsen fattar beslut och Trafikverket följer det när vi bygger.

Kompensationsåtgärder i natur- och kulturreservat

E4 Förbifart Stockholm kommer att påverka fem natur- och kulturreservat. Trafikverket kommer att göra ett antal åtgärder för att ersätta och/eller förbättra natur- och kulturmiljöerna i berörda reservat. Trafikverket har också tagit fram planer på hur de natur- och kulturreservat som kommer att beröras av bygget ska återställas när E4 Förbifart Stockholm är klar.

Här nedan följer några exempel:

Vi bygger fågelboplatser

I Sätraskogens naturreservat, där det kommer att bullra under byggtiden, arbetar Trafikverket med att höja rekreationsvärdet i andra delar av reservatet. Vi bygger fågelboplatser för duvhöken, nya gång- och cykelvägar och sätter upp bättre informationsskyltar i området. Allt för att skapa bättre möjligheter för de som vill paddla kajak, cykla eller vandra i reservatet.

Vi bygger grillplatser

I Grimsta naturreservatet byggs en grillplats med bord och bänkar nära Kaananbadet. Vi sätter också upp informationsskylt om kulturhistoriskt intressanta fakta kring Kaananbadet och de gamla torpen.

Vi bygger dammar och övervintringsplatser för vattensalamandrar

I Hansta naturreservat byggs dammar för att öka antalet större vattensalamandrar som redan idag finns i området. Dessutom kommer Trafikverket att skapa nya övervintringsplatser för salamandern. Läs mer här

Vi skapar nya biotoper

Vi bygger också konstgjorda fågelbon för att skydda fiskgjusen på Lovö samt skapar nya biotoper, det vill säga speciellt anpassade områden, för den mindre hackspetten i samma område.

Lagar, regler och förordningar styr 

Byggandet av Förbifart Stockholm kommer att påverka både bebyggelse, natur och kultur. Samtidigt finns det många regler, lagar och förordningar att hålla sig till – sådant som styr hur natur- och kulturvärden ska bevaras och hanteras under och efter bygget.

Alla som arbetar med projektet ska veta som gäller

För att minimera riskerna är det viktigt att alla som arbetar med projektet förstår vad som gäller. Dessutom kommer kulturmiljöer, samt platser för djur och växter som ska skyddas, att tydligt markeras på plats samt på de kartor som används. Det kommer även att finnas förteckningar över alla värdefulla kulturmiljöer, djur- och växtarter.

Risker antecknas i kontrollprogram

I speciella kontrollprogram skriver vi sedan ned vilka risker som finns, hur vi ska hantera dem under själva byggperioden och hur vi ska återställa platserna på bästa sätt.

Kontrollprogram ska säkerställa att krav följs

Kontrollprogram ska säkerställa att de krav som finns på hur bygget får påverka miljön efterlevs. Kontrollprogrammen har tagits fram i samråd med de myndigheter som ska se till att de följs.

Även efter att E4 Förbifart Stockholm är klar och i drift fortsätter vissa kontroller för att säkerställa att våra åtgärder fungerar som de ska.