Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kompensationsåtgärder i natur- och kulturreservat

E4 Förbifart Stockholm passerar eller går igenom sju natur- och kulturreservat. Vi kommer att påverka fem av dessa reservat.

Trafikverket gör ett antal åtgärder för att ersätta och/eller förbättra natur- och kulturmiljöerna i berörda reservat. Det finns lagar som avgör vilka krav ansvarig myndighet ställer på Trafikverkets åtgärder för att vi ska kunna göra våra arbeten.

Trafikverket har också tagit fram planer på hur de natur- och kulturreservat som blir berörda av bygget ska återställas när E4 Förbifart Stockholm är klar.

Miljöbestämmelser

Natur- och kulturreservat är skyddande med stöd av miljöbalken (bestämmelserna i lagen syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer har tillgång till en hälsosam och god miljö). Det finns bestämmelser (föreskrifter) för reservaten som är anger vad man får och inte får göra inom berört natur- eller kulturreservatsområdet. Vill man göra en åtgärd som är förbjuden enligt reservatsföreskriften måste man söka dispens alternativt tillstånd. Det innebär att man får ett undantag från förbudet och ofta med ett villkor om så kallade kompensationsåtgärder.

Även åtgärder som berör skyddade arter kopplat till artskyddsförordningen kräver dispens och kompensationsåtgärder.

Vad är en kompensationsåtgärd?

Länsstyrelsen kan bestämma att den som fått tillstånd att göra intrång i en naturmiljö ska kompensera för åtgärder som kan skada naturvärden. Det kan ske genom att man återställer miljön, att man skapar nya liknande landskap eller att man ger naturmiljöer ett långsiktigt skydd.

Trafikverket gör ett antal kompensationsåtgärder för att ersätta och/eller förbättra natur- och kulturmiljöerna i berörda reservat och för skyddade arter. Trafikverket har också tagit fram planer på hur de natur- och kulturreservat som kommer att beröras av bygget ska återställas när E4 Förbifart Stockholm är klar.

Vi förbättrar möjligheten till friluftsliv

I Sätraskogens naturreservat, där det kommer att bullra under byggtiden, arbetar Trafikverket med att höja rekreationsvärdet i andra delar av reservatet. Vi har byggt fågelboplatser för duvhöken, anlagt en ny grusad gångväg och satt upp informationsskyltar i området. Allt för att skapa bättre möjligheter för de som vill paddla kajak, cykla eller vandra i reservatet. I en del av Sätraskogen har vi i etapper gallrat sly för att gynna ekarna i området och vi har gjort mulmholkar av de nedtagna ekarna. Mulmholkar har till syfte att ge de arter som lever i ekar nya miljöer där de kan leva, både insekter och svampar.

När tunnlarna är klara kommer vi även att, leda rent grundvatten till Sätraån. Vi gör det för se till att de höga naturvärdena som är kopplade till Sätraån blir kvar.

Vi bygger grillplatser

I Grimsta naturreservatet bygger vi en grillplats med bord och bänkar nära Kaananbadet. Vi sätter också upp en informationsskylt om kulturhistoriskt intressanta fakta kring Kaananbadet och de gamla torpen.

Vi meandrar Igelbäcken

Inom Igelbäckens kulturreservat kommer en del av Igelbäcken att meandras. Det innebär att vi skapar kurvor i det raka diket för att förlänga transporten av vattnet.  Vilket gynnar de växter och djur som lever i vattnet. Inom området kommer vi även plantera träd och buskar, vilket ger ett vackert inslag i landskapet och för friluftslivet.  Vi har påbörjat arbetet med att restaurera ett område inom Igelbäckens kulturreservat, där vi har fällt träd, fräst stubbar, slåttrat och slaghackat (slår av stora tuvor och sly), vilket höjer naturkvaliteten i området samt upplevelsen och tillgängligheten till närliggande naturmark inom reservatet.

Här kan du läsa mer om restaureringen av Igelbäckens kulturreservat

Vi bygger dammar och övervintringsplatser för vattensalamandrar

I Hansta naturreservat kommer vi att återställa en tidigare motocrossbana till en naturpark. Här kommer vi att bygga dammar för att öka antalet större vattensalamandrar som redan idag finns i området och skapa nya övervintringsplatser för salamandrarna. Dessutom kommer Trafikverket att anlägga gångvägar och angöra öppna ytor, för att stärka de rekreativa värdena.

Här kan du läsa mer om vattensalamandrarnas nya lekplatser i Hansta naturreservat

Vi skapar nya biotoper som en del av våra åtgärder enligt artskyddsförordningen.

(specifika områden/omgivningar med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma)

Vi har också byggt konstgjorda fågelbon för att skydda fiskgjusen på Lovö samt skapar nya biotoper, det vill säga speciellt anpassade områden, för den mindre hackspetten i samma område.

Vi flyttade på den ovanliga backsippan till en fårhage Igelbäckens kulturreservat och la ut nerhuggna tallar som hade spår av den sällsynta skalbaggen, Reliktbock, i en varm träddunge för att skapa förutsättningar för dem att leva vidare och öka i antal.