Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om arbetsplanen

Samråden hösten 2009 gällde projektets arbetsplan. Här förklaras kort vad en arbetsplan är.

Arbetsplan är det juridiska dokument som ska fungera som ett instrument för att fastställa det område inom vilket Trafikverket erhåller legal rätt att bygga väg och där tillhörande anordningar. En väg utgörs av väg och väganordningar som behövs för vägens bestånd, drift eller brukande.

Beskriver hur vägen påverkar trafiken, miljön m.m.

I samrådsfasen är arbetsplanen "i sin form" väghållningsmyndighetens förslag till hur en väg ska utformas. En viktig del är att utreda vilka konsekvenser vägen får för såväl berörda som för trafiken, trafikanterna, miljön och samhällets utveckling.

Arbetsplanen ska omfatta frågor om framkomlighet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, trafikantupplevelser och en kostnadsberäkning för anläggandet av vägen.

Den ska också beskriva åtgärder som erfordras för att förebygga störningar för såväl de boende längs vägen som för natur- och kulturmiljön.

Beskriver vilka markområden som berörs

Arbetsplanens kartor ska redovisa ett förslag på den yta som behövs för projektet samt vilka markområden och byggvägar som behövs under byggtiden. En viktig del är att upprätta en lista på berörda fastighetsägare.

Då vägen är färdigställd måste samtliga ovanjordsanläggningar kunna nås för underhåll och service. Av detta skäl kommer Trafikverket i enlighet med arbetsplanen säkerställa erforderlig markåtkomst, med vägrätt alternativt inskränkt vägrätt även för dessa områden. Exempelvis måste vägdagvattendammar kunna slamsugas, vilket kräver åtkomst och uppställningsytor.

Miljökonsekvensbeskrivning visar på vägens miljöpåverkan

Tillsammans med arbetsplanen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska beskriva projektets miljöpåverkan samt vilka eventuella skyddsåtgärder som erfordras för den valda sträckningen.