Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd arbetsplan

I slutet på 2009 genomfördes samråd om förslaget till arbetsplan. Under samrådsperioden fullföljdes 12 samråd på sex olika platser längs med den planerade vägens sträckning.

Under samråden har markägare, allmänhet och myndighetsföreträdare bjudits in och haft möjlighet att ta del av Vägverkets (nuvarande Trafikverket) utkast till arbetsplan, ställa frågor, delta i samrådsmöten och lämna synpunkter. Information har även getts vid besök på köpcentra och torg.

Ungefär 400 synpunkter hade vid samrådsperiodens slut inkommit till Vägverket. Efter samrådet sammanställdes alla inkomna synpunkter och hänsyn togs till dessa i slutställandet av arbetsplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen skickades till Länsstyrelsen för godkännande under våren 2011.

Under sommaren 2011 ställdes arbetsplanen ut.

Den upprättade arbetsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen var klara att ställas ut under sommaren 2011. Under utställelsen, 30 maj till 12 den augusti, hade berörda ytterligare en möjlighet att komma in med synpunkter. Arbetsplanen ställdes ut på Trafikverkets regionkontor, på kommunkontor, stadsdelskontor och vissa bibliotek. Information om var utställningarna var kungjordes i lokala tidningar och på denna webbplats.

Efter utställelsen sändes arbetsplanen till Länsstyrelsen för godkännande. Därefter färdigställdes slutligt förslag till arbetsplan och lämnades den 6 november 2012 till Trafikverkets huvudkontor för fastställelse. Planen fastställdes den 6 november 2013.

Planbeslutet kan överklagas till regeringen.

När arbetsplanen vunnit laga kraft

När arbetsplanen får laga kraft innebär det att Trafikverket har rätt att genomföra det som är beslutat i planen. När vi bygger måste vi anlägga vägen på det sätt som fastställts.

En plan som har fått laga kraft ger Trafikverket rätt att lösa in mark som behövs permanent för vägens ändamål. För en väg sker det med så kallad vägrätt. Därutöver tillkommer genom arbetsplanen rätt för Trafikverket att ta mark i anspråk med tillfällig nyttjanderätt för de områden och vägar som kommer att användas under byggskedet.

I publikationswebbutiken kan du gratis beställa broschyrer. Följande tror vi kan vara intressant för dig: 

Nya vägar och järnvägar – så här planerar vi (publikationswebbutiken, öppnas i nytt fönster)

Vad händer när en väg eller järnväg byggs (publikationswebbutiken, öppnas i nytt fönster) 

Väg eller järnväg på min mark – hur får jag ersättning (publikationswebbutiken, öppnas i nytt fönster)