Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vid Skärholmen får busserna egna på- och avfartsramper.

Grafik: Thomas Öhrling

Kollektivtrafik Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm skapar möjligheter för kollektivtrafiken att erbjuda tvärförbindelser i helt nya sträckningar.

Nya möjligheter

Stockholm behöver både utbyggd kollektivtrafik och vägar. E4 Förbifart Stockholm, tillsammans med byggandet av t.ex. Citybanan, Mälarbanan, utbyggd tunnelbana, Norra länken och så småningom Tvärförbindelse Södertörn ökar kapaciteten i Stockholms väg- och spårnät. Detta behövs i en region med krav på hög rörlighet och en snabbt ökande befolkning.

Genom att utnyttja E4 Förbifart Stockholm till busstrafik kommer många av de som bor eller arbetar i närheten av den nya vägen att få tillgång till nya resvägar och förbättrad kollektivtrafik.

E4 Förbifart Stockholm möjliggör snabba bussförbindelser mellan norr och söder och ett antal nya direktbusslinjer som förbinder bostäder och arbetsplatser längs den nya vägen. Planer finns också på fyra till fem direktlinjer som under högtrafik knyter ihop de stora bostads- och arbetsplatsområdena längs sträckan.

Den nya leden skapar förutsättningarna för att SL, som ansvarar för kollektivtrafiken, ska kunna förverkliga dessa planer.

SL räknar med minst 10 000 bussresenärer i E4 Förbifart Stockholm per dygn. Förbifart Stockholm avlastar andra vägar från trafik vilket öppnar möjligheter för ny kollektivtrafik på dessa leder, exempelvis Essingeleden.

Kollektivtrafiken prioriteras

För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv måste restiderna vara korta och riskerna för förseningar vara små, till exempel kan bussarna på E4 Förbifart Stockholm prioriteras i högtrafik. Likaså att bussarna på de lokala vägarna omkring förbifarten får egna körfält.

SL och Trafikverket samarbetar

SL planerar en stombusslinje som under hela dygnet trafikerar hela sträckan från Kungens kurva och Skärholmens tunnelbanestation till Helenelunds station och Kista tunnelbanestation. Med hållplats på Lovö och vid Johannelunds tunnelbanestation anknyter den till övrig kollektivtrafik längs förbifarten.

Trafikverket arbetar tilsammans med SL för att det ska gå lätt och bekvämt att byta från bussarna på Förbifart Stockholm till andra kollektiva färdmedel.

Enligt SL:s studier finns det inget resandeunderlag för spårtrafik i E4 Förbifart Stockholms sträckning. Det kommer fortsatt att vara mer attraktivt att åka pendeltåg eller tunnelbana i nord-sydlig riktning, inte minst när Citybanan tas i bruk och andra spårsatsningar förverkligas.

Rapport - Förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik och närmiljöåtgärder

Trafikverket har 2016-06-30 på regeringens uppdrag lämnat en rapport om förutsättningarna för att förbättra för kollektivtrafik samt närmiljön kring E4 Förbifart Stockholm. Trafikverkets grundläggande ambition är att satsa på kollektivtrafik på väg så att transportsystemet räcker till för fler.

E4 Förbifart Stockholm planeras för full framkomlighet med tre körfält i varje riktning, vilket innebär god framkomlighet för kollektivtrafiken redan i grundplaneringen. De åtgärder som föreslås är dels en del av det pågående arbetet med att trimma och förbättra kollektivtrafiken på väg inom regionen och dels nya möjliga större kompletteringar i vägnätet. 

I frågan om åtgärder för närmiljön har E4 Förbifart Stockholm sedan tidigare arbetat in de lagstadgade åtgärder som krävs i fråga om till exempel buller. För att tillgodose  likabehandlingsprincipen föreslås därför generella åtgärder samt mindre punktåtgärder.

Rapport - Förbifart Stockholm - Förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik och närmiljöåtgärder (.pdf 7mb)

Frågor och svar regeringsuppdraget om kollektivtrafik och närmiljö i Förbifart Stockholm (.pdf 11kb)