Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hansta naturreservat

Hansta hage i Hansta naturreservat är en så kallad kompensationsåtgärd för den mark som E4 Förbifart Stockholm tar i anspråk. Målet är att utveckla Hansta hage till en landskapspark där natur, kultur och rekreation samspelar.

Bygget av Hansta Hage förbättrar tillgänglighet, naturmiljöer och rekreationsvärde i Hansta naturreservat

Trafikverket och markägare Stockholm stad har signerat ett avtal om att inom ramen för E4 Förbifart Stockholm bygga en ny entré, Hansta Hage, i östra delen av Hansta naturreservat i Akalla. Det gör vi för att kompensera den nya vägens intrång i närmiljön. Den nya entrén gör det lättare att ta sig till naturreservatet. Vi kommer återställa den tidigare motocrossbanan till en landskapspark där vi anlägger öppna ytor, gångvägar och sätter upp parkbänkar för att människor ska kunna nyttja området bättre. Vi förbättrar naturmiljöer för bland annat mindre och större vattensalamandern genom tre nya dammar och för sandlevande insekter, genom att behålla en del av de sydvända sandslänterna.

Att bygga en ny motorväg går inte obemärkt förbi och E4 förbifart Stockholm bygger vi både genom och nära flera gröna områden, bland annat Hansta naturreservat. Trafikverket har krav på sig, enligt bland annat beslutad miljödom och artskyddsförordningen, att genomföra ett antal kompensationsåtgärder för att ersätta och/eller förbättra natur- och kulturmiljöerna i anslutning till den nya vägen.

Arbetet med Hansta Hage

Arbetet med Hansta Hage börjar i september 2021 och vi planerar för att merparten av arbetena ska vara färdiga i november 2022. Arbetstider är mellan klockan 07:00 – 18:00, måndag-fredag.

I september kommer vi göra förberedande markarbeten och sätta upp stängsel kring arbetsområdet och riva en betongplatta och oljeavskiljare.

I oktober börjar vi arbeta med att gräva upp och omfördela jorden kring diket vid gamla motocrossbanan. Vi kommer bygga nya dammar.

I mars 2022 börjar vi arbeta med två broar som ska gå över diket i Hansta Hage.

Naturreservatets syfte är att stärka sociala, ekologiska och kulturhistoriska värden. Samtidigt gynnas även arter som är viktiga för området. Projektet bidrar även till en grönare och mer tillgänglig länk mellan boende i Akalla och Barkarbystaden.

Illustration över de planerade arbetena i Hansta Hage.

Upplev och utforska naturen

En promenad genom Hansta hage ska ge många olika upplevelser av naturen. Längs promenadstråken finns en variation mellan vattenmiljöer, blommande ängsmarker, fornlämningar och hundraåriga ekar.

Vattnet ska kunna upplevas på nära håll från den flacka stranden, från spänger över vattnet som rinner genom dalen eller på håll från någon av utsiktsplatserna.

Förståelse för landskapets historia

Hansta är en plats som varit bebodd under lång tid. Fornlämningar skyltas så att besökare ska kunna ta del av de spår som finns från stenålder, järnålder och bronsålder. Slåtter och bete ska hålla landskapet öppet och samtidigt skapas en rik flora.

Mångfald på land och i vatten

Landskapsparken ligger i en av Järvafältets dalgångar. I Hansta naturreservat finns flera sällsynta skyddade arter, en av dessa är större vattensalamander. Genom nya dammar och flackare slänter längs med Stordiket kommer salamandern att få bättre förutsättningar än vad den har idag.

Brynmiljöer och boplatser i död ved, i stenrösen och i sand gynnar ett stort antal insekter. Pollinatörer attraheras av de blommande fälten, träden och buskarna som den nya landskapsparken erbjuder.