Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbete i tunnel

Tunnel Lovö

E4 Förbifart Stockholm kommer att gå i tunnel under Mälaren och Lovön i Ekerö kommun. Den ansluter till väg 261, Ekerövägen, med trafikplatser vid Edeby och Tillflykten.

Tunneldelarna på Lovön

På Lovön finns det två arbetsområden kopplade till arbetet med tunnlarna, en på norra och en på södra delen av ön. I anslutning till arbetsområdena har arbetstunnlar byggts, som används för att transportera arbetsmaskiner ner i tunnlarna och för att forsla bort de utsprängda bergmassorna. Tunnlarna drivs i lutning ner till nivån för huvudtunnlarna, som på sina håll kommer vara 60 meter under marknivå. Hösten 2018 påbörjades arbetena med själva huvudtunnlarna under Lovön, som är de tunnlar som sedan kommer att trafikeras av fordonstrafik och kollektivtrafik.

I samband med arbetet spränger vi oss fram i berget under jord vilket kan uppfattas som störande på flera sätt. Sprängsalvorna kan både höras och kännas, på grund av vibrationer som skapas och av den luftstötvåg som uppkommer vid sprängningen. Vartefter vi kommer längre ner i berget kommer just dessa ljud och vibrationer att avta, men sprängsalvorna kan också orsaka andra typer av buller och vibrationer.

Läs mer om buller och vibrationer

Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst

Vi spränger vardagar klockan 07:00 - 22:00, och för dig som vill bli förvarnad om när sprängningarna ska ske, rekommenderar vi att du anmäler dig till vår sprängvarningstjänst, se "Information om störningar" nedan. Här kan du också rapportera störningar eller skador.

Transportband och sjötransporter

Efter sprängningen transporteras det utsprängda berget till en stenkross. När bergmassorna har krossats lastas de upp på ett transportband som tar massorna till en tillfällig hamn. Två tillfälliga hamnar har byggts på Lovön, en på norra delen och en på södra delen. Genom att forsla berg sjövägen minimeras tunga transporter på Ekerövägen och Lambaruddsvägen. Bergmassorna kan istället lastas på fartyg och forslas till mottagningshamnar i regionen, sjövägen. Mellan 80-100 lastbilsflak med bergmassor får plats på ett fartyg. 

På arbetsplatsen på södra delen av Lovön har vi bytt ut det befintliga transportbandet mot ett nytt med större kapacitet än det förra. Det nya transportbandet togs i drift i maj 2020. 

Trafikverket hävde kontraktet med den tidigare entreprenören

I mars 2019 beslutade Trafikverket att häva kontraktet med den entreprenör som kontrakterats 2016 för att bygga tunneldelarna på Lovön. Grunden för hävning var kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö samt att leveranserna inte uppfyllde kontraktets kvalitetskrav. Att häva ett kontrakt av den här storleken är varken vanligt eller önskvärt. Sedan hävningen har det pågått ett intensivt arbete med ambitionen att minimera de negativa konsekvenser som en hävning kan innebära. Initialt låg fokus på att säkra arbetsplatserna, ett arbete som sedan övergick i att skydda dem.

Tillfällig entreprenör och skyddsarbeten

En tillfällig entreprenör kontrakterades i april 2019 för att utföra så kallade skyddsarbeten. Formen för upphandlingen var ett så kallat förhandlat förfarande utan föregående annonsering, i enlighet med LOU (lag om offentlig upphandling). Formen var ett undantagsförfarande med hänsyn till den synnerliga brådska som rådde för att starta de aktuella skyddsarbetena. Med skyddsarbeten säkerställer vi att den befintliga anläggningen underhålls och att den tillträdande entreprenören som ska bygga färdigt tunneldelarna får ta över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats. På det viset kan starttiden för den nya entreprenören kortas och fokus kan ligga på att ta vid i arbetet att driva produktionen framåt. Skyddsarbetena har bland annat bestått i att slutföra förstärkningsarbeten, transportera bort bergmassor, asfaltera arbetstunnlarna samt visst sprängningsarbete. 

Upphandling av ny entreprenör

Arbetet med upphandling av en ny entreprenör påbörjades kort efter att kontraktet hävdes i mars 2019. En ny entreprenör kontrakterades tidigt i april 2020 och tillträder i augusti 2020.

Faktabakgrund

Trafikverket och ett konsortium bestående av företagen Vianini Lavori S.p.A och Cooperativa Nuratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa tecknade ett avtal med två entreprenadkontrakt den 2 augusti 2016. Entreprenadkontrakten togs över för konsortiets räkning av Lovön Samverkan AB (LSAB) som generalentreprenör för delprojekt Tunnel Lovö i E4 Förbifart Stockholm. I entreprenaderna ingick att bygga de två huvudtunnlarna, två tillfälliga hamnar för utlastning av tunnelberg, två arbetstunnlar samt ramptunnlar. Ca 14% av tunnelarbetena var färdiga vid tidpunkten för hävningen, vilket motsvarar ungefär 2 km tunnel. Entreprenaderna på Lovön är två av ett femtontal entreprenader i projekt E4 Förbifart Stockholm.