Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Världsarv, riksintressen och Natura 2000-områden ligger i direkt anknytning till Ekerövägen

Miljö, väg 261 Ekerövägen

Ekerövägen går igenom flera riksintressen och ligger i nära anslutning till flera skyddade områden. Det ställer krav på hur vi planerar och hur vi bygger om vägen.

Ekerövägen leder genom riksintresse för kulturmiljövården som omfattar Lovö- Lindö. Dessutom är Mälaren med öar och strandområden i sin helhet riksintresse för det rörliga friluftslivet. Mälaren är även riksintresse för yrkesfisket.

Ombyggnaden av Ekerövägen berör även riksintresset för totalförsvaret vid Försvarets radioanstalt, FRA. 

Lovön är naturreservat

Länsstyrelsen har bildat Lovö naturreservat som vann laga kraft 2015. Reservatet ligger i Ekerö kommun och omfattar merparten av öarna Lovön, Kärsön, Fågelön, Björnholmen, Skräddarholmen, Krankholmen, Granholmen, Tallholmen och några ytterligare omgivande mindre öar i Mälaren. Området skyddas tack vare sina höga samlade natur- kultur- och rekreationsvärden. Dessutom leder instiftandet av ett naturreservat till lägre risk för följdexploateringar på Lovön.

Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk inom EU som arbetar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Projektet passerar i närheten av två Natura 2000-områden, men vägen gör inte intrång i själva områdena. Det ena området är Edeby ekhage på södra Lovö och det andra är på Kärsön, söder om Ekerövägen. Områdena har höga naturvärden. Vi kommer att genomföra ombyggnaden på ett sätt så att områdena inte påverkas negativt.

Riksintresse kulturmiljövård och Mälaren

Vår strävan är att inte påverka riksintresset negativt. Trafikverket får inte utföra åtgärder som medför påtaglig skada. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Inom riksintresset strävar vi efter att vägen ska smälta in i landskapet så mycket som möjligt genom att göra den smalare, utan att säkerheten ska påverkas negativt. Bullerskärmarna på Lindö har utformats så att inte den fria sikten mot vattnet påverkas.

För Mälaren finns flera skydd; riksintressen för det rörliga friluftslivet och för yrkesfisket, skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet samt strandskydd. För riksintressena gäller samma som ovan, vi ska inte göra något som riskerar att medföra påtaglig skada. Vi ska till exempel inte begränsa människors möjligheter att promenera längs stränderna där de kan promenera idag. Inom vattenskyddsområdet ska allt dagvatten renas innan det släpps ut i Mälaren. Vi anlägger också haveriskydd längs sträckan så att inte olycksutsläpp rinner ut i sjön. Strandskyddet syftar till att skydda allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.