Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fornlämning

Arkeologi, väg 261 Ekerövägen

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med arkeologi.

I framtagandet av vägplan för ombyggnaden har vi inte kunnat undvika intrång i fornlämningar. Vi behöver därför söka tillstånd för det intrång vi gör i fornlämningarna. Utifrån vår tillståndsansökan beslutar länsstyrelsen om arkeologiska förundersökningar och slutundersökningar.

Syftet är att ta reda på om det finns några okända fornlämningar i området. Den arkeologiska processen är indelad i tre huvudsteg: arkeologisk utredning, arkeologisk förundersökning och arkeologisk slutundersökning

Arkeologisk utredning

Arkeologisk utredning är det första steget där man utreder fornlämningsbeståndet i området. Utredningen baseras på kart- och arkivstudier, fältinventeringar och begränsade provgrävningar för att konstatera om området innehåller fler fornlämningar än de redan kända. Detta används som underlag i planeringen och projekteringen i ett infrastrukturprojekt. Syftet med underlaget är att undvika ingrepp i fornlämningar om det går.

Den första arkeologiska utredningen från 2013, som endast innebär arkivstudier och fältinventering; identifierade 3 sedan tidigare okända eventuella fornlämningar i Ekerövägens närhet. Dessa eventuella fornlämningar hittades vid Färentunavägen/Ekerövägen, strax norr om Finnbo på båda sidorna om Ekerövägen och vid Rörbyvägen/Ekerövägen. Utredningen identifierade även ett par lämningar av typen övrig kulturhistorisk lämning.

2014 utfördes begränsade grävningar inom områdena vid Färentunavägen/Ekerövägen och norr om Finnbo för att konstatera om dessa eventuella fornlämningar är fornlämningar. För den tredje nyfunna fornlämningen krävdes inga schakter för att kunna klassa den som fornlämning.

Färentunavägen/Ekerövägen: Undersökningen visade att området inte var en fornlämning.

Strax norr om Finnbo: Undersökningen visade att detta är en fornlämning som sträcker sig på båda sidor om vägen. Det är en bytomt, det vill säga att det är en tidigare boplats.

Arkeologisk förundersökning

Om ingrepp i fornlämning inte kan undvikas beslutar länsstyrelsen om att en arkeologisk förundersökning ska göras. Syftet är att få kunskap om fornlämningens utbredning, omfattning och karaktär. Denna kunskap ligger sedan till grund för hur fornlämningen ska slutundersökas.

Inga arkeologiska förundersökningar är ännu gjorda. 

Då det finns milstenar (fornlämning) utmed Ekerövägen som vi kommer att påverka med ombyggnationen har vi ansökt om att få flytta dessa. De ska fortfarande stå utmed vägen.

Arkeologisk slutundersökning

I en arkeologisk slutundersökning undersöks och dokumenteras fornlämningen. Det innebär att vi kommer att ta bort och flytta delar av de fornlämningar som påverkas av vårt byggarbete. Detta steg genomförs först när vägplanen har vunnit laga kraft.

Vad är en fornlämning och vilket skydd har de?

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. De kan till exempel vara boplatser, gravfält. Vad som är en fornlämning anges i kulturmiljölagen (1988:950). Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Inga ingrepp får göras i en fornlämning utan länsstyrelsens tillstånd.

Länkar

Mer information hittar du på Riksantikvarieämbetets webbsida.

Steg 1, arkeologisk utredning (pdf-fil)

Steg 2, arkeologisk fornlämning (pdf-fil)