Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Buss i cirkulationsplats

Lindö

Här kan du läsa mer om hur området kring Tappström, Lindö och Lindö tunnel kommer att påverkas när vi bygger om Ekerövägen.

Ekerövägen ska breddas till fyra körfält, två i vardera riktningen. En ny bro över Tappströmskanalen kommer att byggas bortom (väster om) den nuvarande.

Korsningen Färentunavägen och Ekerövägen byggs ut till en stor cirkulationsplats och vi bygger en gång- och cykelpassage under Färentunavägen.

Lindötunneln kompletteras med ett till tunnelrör för att få plats med två körfält i varje riktning. Gång- och cykelvägen kommer att gå på södra/östra sidan om Ekerövägen, alltså på andra sidan om Ekerövägen jämfört med idag.

Tappströmsbron

Vi kommer att bygga en ny bro väster om den nuvarande. Den öppningsbara Tappströmsbron har redan breddats och kan därför inte breddas ytterligare. Brons maskineri är dessutom slitet och behovet av underhåll är omfattande. Den nya bron kommer att vara öppningsbar och öppnas med ett så kallat vridspann.

I planeringsarbetet har vi undersökt området vid Tappström för att se var den nya bron kan placeras. Det bästa alternativet är att Tappströmsbron placeras väster om den befintliga bron, eftersom det finns både byggnadstekniska och ekonomiska utmaningar att bygga en bro i samma läge som idag.

Den befintliga bron och dess anslutningsbankar står på pålar vars lägen inte är kända, och det skulle finnas risk för att de nya bropålarna skulle kollidera med pålarna. Det skulle vara svårt att bedöma kostnad och byggtid. Vi skulle dessutom behöva bygga en temporär bro under reparationstiden vilket skulle innebära en högre kostnad än att bygga en ny bro. Kulturmiljön påverkas också i mindre utsträckning om vi bygger en ny bro väster om den befintliga. Lindö är ett riksintresse för kulturmiljövård och genom att välja det västliga läget gör vi minsta möjliga intrång. Dessutom påverkas landskapsbilden i mindre utsträckning om bron placeras i ett västligt läge. Den blir då mindre synlig i det öppna jordbrukslandskapet.

Nackdelen med att placera bron i ett västligt läge är att några fastighetsägare får en sämre situation med tanke på buller och transporter av farligt gods. Vi föreslår flera åtgärder i vägplanen för att förbättra situationen för fastighetsägarna.

Den nya brons utformning

Den nya bron kommer att likna den bro som redan finns i dag, och den kommer att vara lika hög som den befintliga bron. Det blir några tekniska förändringar:

  • Den nya bron öppnas genom att bron vrids istället för att öppnas med klaff, som den gör idag.
  • Bron blir bredare jämfört med i dag, det ska rymmas fyra körfält och en gång- och cykelbana.
  • I dag finns fyra mellanstöd i vattnet, den nya bron får istället två stöd. Ett av dem kommer att vara större än det andra då det är vridcentrum för den del av bron som är öppningsbar. Varje stöd består av flera pelare så att intrycket blir luftigt.
  • På den nya bron placeras bullerskärmar som är cirka 1,8 meter höga.
  • På Tappströmssidan blir det stödmurar på båda sidor om vägen söder om bron.

Bulleråtgärder i Tappström

Vid Tappström är flera av radhusen på vägens västra sida utsatta för höga bullernivåer (55-60 dBA), trots att det finns en bullerskärm. Dessa hus har i dag bullernivåer som överskrider riktvärdena. Husen som ligger en bit bort från vägen har betydligt lägre nivåer (40-50 dBA).

Vi kommer att montera höga bullerskärmar längs vägen, en sträcka på ungefär 170 meter. För en del fastigheter överskrids riktvärdena för inomhusmiljö, och dessa fastighetsägare kommer att erbjudas fönsteråtgärder. Vi kommer också att anlägga en stödmur mellan den norra radhuslängan och vägen, som hindrar att vägen gör intrång på det radhus som ligger närmast vägen.

Hastighet

I vägplanen föreslår vi en hastighetssänkning till 40 km/tim, men det är Ekerö kommun som bestämmer vilken hastighet som ska gälla.

Från korsningen Färentunavägen till cirka 100 meter öster om korsningen vid Malmviks Gårdsväg (Ekerö möbler) blir hastighetsgränsen 60 km/tim. Öster om denna sträcka, vilket är huvuddelen av Lindö, blir hastighetsgränsen 80 km/tim. Genom en sänkning av hastigheten blir gångpassagen från busshållplatsen säkrare, och vi minskar samtidigt trafikens påverkan på områdets värdefulla kulturmiljö.