Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Damm i park

Lovö: Kanton – Världsarvet Drottningholm

Korsningen med Skolallén, Kantongatan och Lovö kyrkallé utformas för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet.

Korsningens signalreglering blir enklare och effektivare med snabbare växlingar. Västgående busshållplats flyttas till efter korsningen.

Genom Drottningholm har vi utformat åtgärderna för att inte skada världsarvets värden. Ytan där det idag ryms tre normalbreda körfält och gång- och cykelväg omdisponeras till att rymma fyra smala körfält. Gång- och cykelvägen leds i kanten av Slottsparken där det idag går en gångväg. Det innebär att vi i stor uträckning bygger om vägen inom samma område som används för vägen i dag. Alla åtgärder har noga avvägts och samråtts med berörda parter, allt för att minska ombyggnadens påverkan på världsarvet och den kulturmiljö som finns.

Drottningholmbron breddas en meter. Gång- och cykelvägen går på brons södra sida.

In- och utfarter vid Malmen

Vid Malmen föreslår vi att stänga några av in- och utfarterna. Korsningar är en säkerhetsrisk och vi arbetar med att hålla nere antalet korsningar på huvudvägar. I dag finns det fyra anslutningar från Malmen till Ekerövägen, och vi föreslår att två av dem stängs. Vid Kvarnbacken signalregleras trafik vilket skapar en säkrare lösning, samtidigt som det ger ett jämnare trafikflöde och minskad risk för korsningsolyckor.

Signaler vid parkeringen

Trafikanter som har besökt Drottningholm, och som ska åka mot Brommaplan, får ett eget trafikljus ut på Ekerövägen, vilket gör att trafiken mot Ekerö kommer att flyta bättre.

Planskilda korsningar vid Kanton och Drottningholm

Det har kommit in synpunkter under planläggningen på att bygga planskilda korsningar vid Kanton och Drottningholm. Båda dessa platser ligger i världsarvet Drottningholm och påverkar även det statliga byggnadsminnet. Vi har valt att inte bygga planskilda korsningar för att det blir långa ramper till och från passagen under vägen. Ramperna tar mycket mark i anspråk och skapar omvägar för gång- och cykeltrafikanter. Risken att de planskillda korsningar inte används är stor med tanke på detta. Det blir stora konstruktioner som inte passar in i kulturmiljön, och det är åtgärder vi undviker att bygga i världsarvet. I vägplanen förslår vi andra åtgärder som ska göra det tryggare att passera vägen. Bland annat vill vi sänka hastigheten, bygga en bredare refug vid Kanton och reglera trafiksignalerna.

Buller

Kanton ligger inom världsarvet och därför föreslår vi åtgärder som inte påverkar kulturmiljön. För de fastigheter där bullret överskrider de riktvärden som finns kring buller inomhus kommer vi att erbjuda fastighetsägaren fönsteråtgärder. Dessa åtgärder anpassas till kraven som finns för statliga byggnadsminnet.

Vi utreder även om en lågbullrande beläggning kan vara ytterligare ett alternativ för att minska bullret. Beläggningstypen bestäms inte i vägplanen utan utreds. Lågbullrande beläggning är en möjlig åtgärd för sträckor med en tillåten hastighet på minst 60 km/tim. Vid lägre hastigheter dominerar motorljuden och åtgärder avseende beläggning har liten effekt. Det är också osäkert hur länge den bullerdämpande effekten kvarstår.

Hastighet

Från Kanton mot Ekerö sänks hastigheten till 60km/tim. Detta för att minska bullret och öka trafiksäkerheten för de elever som korsar vägen.

Vägplanen föreslås en sänkning av hastigheten för att minska buller och förbättra trafiksäkerheten. Vi vill även sänka hastigheten över Drottningholmsbron från 70km/tim till 40km/tim vilket påverkar bullret mot Malmens östra sida.