Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över Drottningholmsslott från Ekerövägen

Lovön

Här kan du läsa mer om hur området kring Edeby, Tillflykten, Kanton, världsarvet Drottningholm och Drottningholmsbron kommer att påverkas när vi bygger om Ekerövägen.

Sträckan mellan Lindö tunnel och väster om Kanton finns i Förbifart Stockholms arbetsplan. Det betyder att delsträckan vann laga kraft tidigare än Ekerövägens vägplan. Upphandlingen av entreprenör kunde därför påbörjas tidigare för den här etappen av Ekerövägen och därför är det här du märker av våra arbeten först. På sträckan kommer det att byggas två cirkulationsplatser: en vid Edeby för trafik som ska åka söderut eller kommer söderifrån i Förbifart Stockholms tunnel och en vid Tillflykten för trafik som ska norrut eller kommer norrifrån. Gång- och cykelvägen att flyttas till södra/östra sidan om Ekerövägen.

I anslutning till busshållplatserna vid Tillflykten och Edeby byggs gång- och cykelpassager under Ekerövägen. På hållplatserna stannar bussar som trafikerar både Förbifart Stockholm och Ekerövägen.

Korsningarna Skolallén, Kantongatan och Lovö kyrkallé utformas för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet. Korsningens signalreglering blir enklare och effektivare med snabbare växlingar. Busshållplatsen för trafik mot Ekerö flyttas till efter korsningen Skolallén strax utanför världsarvsgränsen.

Genom Drottningholm har vi utformat ombyggnaden för att bevara världsarvets värden. Ytan där det idag ryms tre normalbreda körfält och gång- och cykelväg omdisponeras till att rymma fyra smala körfält. Gång- och cykelvägen flyttas till kanten av Slottsparken där det idag går en gångväg. Det innebär att vi i stor uträckning bygger om vägen inom samma område som används för vägen i dag. Alla åtgärder har noga avvägts och samråtts med berörda parter, för att minimera ombyggnadens påverkan på världsarvet och den värdefulla kulturmiljö som finns.

Drottningholmbron breddas två meter - en meter på vardera sidan. Gång- och cykelvägen går på brons södra sida.

In- och utfarter vid Malmen

Vid Malmen kommer vi att stänga två av de fyra in- och utfarterna. Korsningar är en säkerhetsrisk och vi arbetar för att hålla nere antalet korsningar på huvudvägar. Vid Kvarnbacken blir trafikljusen effektivare med snabbare växlingar, vilket skapar en säkrare lösning och ett jämnare trafikflöde.

Signaler vid parkeringen

Trafikanter som har besökt Drottningholms slott och ska åka mot Brommaplan, får ett eget trafikljus ut på Ekerövägen. Det innebär att trafiken mot Ekerö kommer att flyta bättre jämfört med idag då blir det rött i båda riktningarna på Ekerövägen när en bil lämnar parkeringen vid Drottningholms slott och ska åka mot Brommaplan.

Buller

Kanton ligger inom världsarvet Drottningholm och därför föreslår vi åtgärder som inte påverkar den värdefulla kulturmiljön. För de fastigheter där bullernivåerna överskrider riktvärdena inomhus kommer vi att erbjuda fastighetsägaren fönsteråtgärder. Dessa åtgärder anpassas till kraven som finns för statliga byggnadsminnen.

Hastighet

I vägplanen föreslås en generell sänkning av hastigheten för att minska buller och förbättra trafiksäkerheten. Från Kanton mot Ekerö sänks hastigheten till 60km/tim för att minska bullret och öka trafiksäkerheten för de fotgängare som korsar vägen. Vi vill även sänka hastigheten över Drottningholmsbron från 70km/tim till 40km/tim vilket sänker bullernivåerna mot Malmens östra sida.