Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tappströmsbron skylt

Tappström

Här kan du läsa mer om Tappström.

I vägplanen föreslår vi att Ekerövägen breddas till fyra körfält, två i vardera riktningen. Den öppningsbara Tappströmsbron har redan breddats tidigare och kan inte breddas ytterligare. Brons maskineri är dessutom slitet och underhållet är omfattande. Vi planerar att bygga en ny bro med fyra körfält, väster om den nuvarande bron. Bron kommer att vara öppningsbar och öppnas med ett vridspann.

Placering av ny bro

I planeringsarbetet har vi undersökt området vid Tappström och tittat på var en ny bro kan placeras. Att bygga en bro i samma läge som befintlig bro medför flera svårigheter. Det finns exempelvis byggnadstekniska utmaningar.

Eftersom den befintliga bro och dess anslutningsbankar är grundlagda på pålar vars lägen inte är kända finns risk för att de nya pålarna kolliderar med befintliga. Det gör att både kostnaden och byggtiden är svår att bedöma. Att bygga en ny bro i samma läge som befintlig bro innebär dessutom att en ny temporär bro måste byggas för trafik under byggtiden vilket ökar kostnaderna jämfört med att bara bygga en bro. I vägplanen föreslår vi att den nya Tappströmsbron placeras väster om den befintliga bland annat på grund av dessa osäkerheter.

Kulturmiljön påverkas dessutom i mindre utsträckning om vi bygger bron i ett västligt läge. Lindö är ett riksintresse för kulturmiljövård och väster om bron gör vi det minsta intrånget. Även landskapsbilden påverkas i mindre utsträckning om bron placeras i ett västligt läge. Den blir mindre synlig i det öppna jordbrukslandskapet.

Nackdelen med att placera bron i ett västligt läge är att några fastighetsägare, utan särskilda åtgärder, får en sämre situation med tanke på buller och farligt gods. Därför har vi föreslagit flera åtgärder i vägplanen för att hantera det.

Tappströmsbrons utformning

Den nya bron kommer att likna den bro som redan finns i dag, men ett par förändringar görs:

  • Estetiskt kommer den nya bron att likna den som redan finns.
  • Den nya bron öppnas genom att bron vrids istället för att öppnas med klaff.
  • Ytan/körbanan blir bredare jämfört med i dag, det ska rymmas fyra körfält och en gång- och cykelbana.
  • Höjden blir densamma.
  • I dag finns fyra mellanstöd i vattnet, den nya bron får två i vatten. Ett av dem kommer att vara större än det andra då det är vridcentrum för svängplanet. Varje stöd är tänkt att bestå av flera pelare så att intrycket blir luftigt.
  • På den nya bron placeras bullerskärmar som är cirka 1,8 meter höga.
  • På Tappströmssidan blir det stödmurar på båda sidor om vägen söder om bron.

Bulleråtgärder i Tappström

Vid Tappström är flera av radhusen på vägens västra sida, trots en befintlig bullerskärm, utsatta för höga bullernivåer (55-60 dB(A)) från trafiken på Ekerövägen. Dessa hus har i dag bullernivåer som överskrider riktvärdena. Husen som ligger en bit bort från vägen har betydligt lägre nivåer (40-50 dB(A)).

Två och en halv meter höga bullerskärmar monteras på en cirka 170 meter lång sträcka på den västra sidan om vägen. För en del fastigheter överskrids ändå de riktvärden som finns för inomhusmiljö och dessa fastighetsägare kommer att erbjudas bullerskyddsåtgärder som till exempel åtgärder för fönster. 

Hastighet

Vi har föreslagit i vägplanen att hastigheten ska sänkas till 40 km/tim, men det är inte vårt beslut att fatta. Ekerö kommun bestämmer vilken hastighet som ska råda.