Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägkorsning med trafikljus

Världsarvet Drottningholm

Ekerövägen går igenom Drottningholm, som är Sveriges första världsarv. Att bevara och vårda världsarvet är en viktig förutsättning som genomsyrar hela projektet.

Drottningholms slott är upptaget på UNESCO:s världsarvslista. Ett världsarv är en plats, miljö eller objekt som på ett unikt sätt berättar om jordens och människans historia. Det finns världsarv för kulturarv och natur.  Ett världsarv är så värdefullt att det ses som en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara det för framtida generationer. Världsarven finns upptagna på UNESCO:s världsarvslista och respektive land ska garantera deras skydd och vård för all framtid. Ekerövägen ligger inom världsarvets gränser på sträckan från Drottningholms slott till Kanton.

Motivet till att Drottningholms slott finns på världsarvslistan är:

"Drottningholms Slottsområde – med slott, teater, Kina Slott och slottsparken – är det bäst bevarande exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige och som samtidigt är representativt för all europeisk kunglig arkitektur från denna tid, uppförd med Versailles som förebild och inspirationskälla."

Samarbete med andra aktörer

Vi arbetar tillsammans med andra aktörer för att nå en bred samsyn kring de åtgärder som behöver genomföras i världsarvet. Tidigt i projektet gjordes en överenskommelse mellan Ekerö kommun, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Trafikverket om samarbete, med täta kontakter och en nära dialog för att säkerställa att vi har samsyn kring de åtgärder som behöver göras. 

Planering

Kontinuerliga och noggranna bedömningar av projektets påverkan på kulturarvet görs och rapporteras till UNESCO, enligt expertorganet ICOMOS riktlinjer. Det har presenterats i två så kallade Kulturarvskonsekvensbedömningar eller Heritage Impact Assessments (HIA).

En första HIA gjordes 2012. Den resulterade i riktlinjer att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet. Vi har arbetat i enlighet med dessa riktlinjer och har under 2016 gjort en uppföljande HIA.

Läs mer om HIAn här.

I vår planering för ombyggnaden av Ekerövägen genom världsarvet finns ingen ytterligare mark att ta i anspråk. Vi omdisponerar istället den yta som redan används för väg, gång- och cykelväg i dag. Körfälten blir därför smalare genom det här området. Alla åtgärder har noga avvägts och samråtts med berörda parter, allt för att minska ombyggnadens påverkan på världsarvet.

Minska trafiken genom världsarvet

Det är inte bara ombyggnaden av Ekerövägen som påverkar världsarvet Drottningholm. Även den ökande trafiken som uppkommer till följd av en växande befolkning på Ekerö påverkar världsarvet. Trafiken genom världsarvet är därför en central fråga. Genom att skapa ytterligare ett kollektivkörfält underlättas möjligheten att smidigt åka kollektivt till och från Brommaplan, vilket gör att fler kan känna sig trygga med att välja detta alternativ.

Även andra åtgärder kan minska trafiken, bland annat förbättras gång- och cykelvägen, pendelbåtslinjen mellan Tappström och centrala Stockholm har permanentats. När Förbifart Stockholm öppnar för trafik får Ekeröborna ytterligare två förbindelser till fastlandet, vilket avlastar Ekerövägen genom världsarvet. Trafikutvecklingen bevakas och följs upp. Kunskapen om trafiken kommer att användas för att bedöma om fler åtgärder behöver göras.