Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nockebybron

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ombyggnaden av Ekerövägen är snart igång längs hela sträckan mellan Nockeby och Tappström

Senare i år startar arbeten längs den del av Ekerövägen som ligger närmast Stockholm. Det innebär att vi går in i ett skede där ombyggnaden sker längs hela sträckan.

Först kommer arbeten att synas i och med att vår entreprenör iordningställer en byggarbetsplats invid vägen nära Edeby.

Påverkan på framkomligheten kommer att ske etappvis
 

Till en början utför vi arbeten på och invid sträckan mellan Edeby (Finnbo) och Drottningholm. Först ska vi förbereda och sedan utföra arbeten med att bredda vägen med en fil mot Ekerö för kollektivtrafiken i eftermiddagsrusningen. Framkomligheten kommer att påverkas i etapper och vi kommer att flytta körfält och leda om trafiken beroende på i vilket område arbetena görs.

Brobreddningarna
 

I arbetet med att bredda de två broarna startar vi med att byta lager på de båda broarna. Lagerbyten görs för att underhålla bron samt för att öka kapaciteten så att de klarar av en ökad belastning i samband med breddningen.

Arbetena kommer till en början att ske från sjösidan och påverkar främst området under Nockebybron, vid Grönviksvägen. Under tiden lagerbytena görs kommer framkomligheten på de båda broarna att begränsas. För att bron ska belastas så jämt som möjligt är ett körfält i vardera riktningen öppet, men leds om till mitten av bron. Nockebybron kommer att vara öppningsbar under en stor del av ombyggnaden, men i perioder kommer den att behöva hållas stängd för sjötrafiken.

 
Världsarvet Drottningholm
 

Vi ska påbörja ombyggnadsarbetena längs den del av Ekerövägen som går igenom det skyddade världsarvsområdet Drottningholm. Inom världsarvsområdet finns krav och restriktioner för hur arbetet ska genomföras, så att inga skador uppkommer på Drottningholms värdefulla och känsliga kulturmiljö. Det innebär att arbetsmomenten kommer att utföras med varsamma metoder, så att vi kan säkerställa att det görs utan att skada kulturmiljön.

Byggnaderna nära arbetsområdet kommer övervakas genom särskilda kontrollprogram, där påverkan från arbetena hela tiden följs. Det finns många restriktioner för hur arbetena får genomföras, exempelvis gäller speciella gränsvärden för vibrationer för byggnaderna. Gränsvärdena är speciellt framtagna och får inte överskridas. Även träden i slottsparken övervakas noga och skyddas från skador.

Ombyggnationen innebär att de tre körfälten och gång- och cykelväg omdisponeras och istället anläggs fyra smala körfält. Den nya gång- och cykelvägen anläggs söder om vägen där det idag går en parkväg. Det innebär att vi i stor uträckning kan bygga om vägen inom samma område som vi använder idag. Att ta så lite ny mark i anspråk är ett krav för att få bygga om vägen i det skyddade världsarvsområdet. Alla åtgärder har därför noga avvägts och samråtts med tillsynsmyndigheter och berörda parter, för att minimera ombyggnadens påverkan på världsarvet. Det innebär att det inte finns möjligheter att bygga omledningsvägar under byggtiden och framkomligheten kan komma att påverkas eftersom arbetsområdet också är ovanligt smalt.