Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Aktuellt läge Ekerö

Vi bygger längs hela Ekerövägen och under våren intensifieras arbetena. I slutet av mars leds Ekerövägen om i höjd med Edeby och sprängningsarbeten sker i tre områden ovan jord. Dessutom arbetar vi oss framåt under jord.

Karta med översikt över Trafikverkets pågående arbeten. 1 - Karusellplan; hit har arbetena nått. 2 - Edeby; här leds Ekerövägen om. 3 - Tillflykten; här börjar vi snart arbeten med tunnelmynningarna. 4 - Byggarbetsplatsen på norra Lovö 5 - Byggarbetsplatsen på södra Lovö 6 - Lindö tunnel 7 - Ekerövägen ska breddas över gång- och cykelpassagen strax söder om Lindö tunnel. 8 - Vi bygger en ny gång- och cykelpassage under Färentunavägen  

 Vi arbetar nu längs nästan hela sträckan

Sedan januari har våra arbeten startat också längs den del av Ekerövägen som är närmast Stockholm/Bromma. I februari utökades arbetsområdet ytterligare och arbeten sker nu hela vägen mellan Edeby och Karusellplan i Drottningholm. (siffran ett på kartan ovan) Alla arbeten sker på södra sidan om Ekerövägen där vi gräver, förstärker och förbereder marken för den gång- och cykelbana som ska byggas i ett senare skede. Ett körfält i riktning mot Stockholm har tagits i anspråk längs hela denna sträcka.

Schaktarbeten pågår invid Ekerövägen inför byggandet av den nya gång- och cykelbanan.Foto: Trafikverket

Ekerövägen leds om i slutet av mars

Vi närmar oss slutet av mars (vecka 13) då Ekerövägen kommer att ledas om i höjd med Edeby. (siffra 2 på kartan ovan) Trafiken i båda riktningarna leds bort från den befintliga Ekerövägen så att arbeten kan utföras där utan att störa framkomligheten. Se illustration nedan.

Illustration över kommande omledning av Ekerövägen 

Sprängningsarbeten i Tillflykten och under jord

I arbetet med den Trafikplats som byggs i Tillflykten (siffran 3 på kartan ovan) behöver vi spränga bort en del av berget. Snart börjar sprängningsarbetet med de tunnelmynningar som ansluter trafikplatsen med tunnlarna som just nu byggs under Lovö. Den här typen av sprängningar kan upplevas annorlunda för dig som bor eller vistas i området. Det beror på att det uppstår en så kallad luftstötvåg innan vi har arbetat oss in i tunneln.

Läs mer om hur sprängningar kan uppfattas.

Under jord pågår febril aktivitet, sedan vår nya entreprenör tillträdde i september 2020 har vi sprängt ut ungefär 3 kilometer tunnel och lastat ut nära 1 000 000 ton utsprängt berg. Arbeten pågår från flera håll, norrut och söderut från arbetsplatsen på norra Lovö (siffran 4 på kartan ovan) samt norrut och söderut från arbetsplatsen på södra Lovö (siffran 5 på kartan ovan).

Arbeten med bergtunnlarna under Lovö. Berget förstärks med betong.Foto: Trafikverket
Arbete pågår med bergtunnlarna under Lovö. Berget förstärks med bultar.Foto: Trafikverket

Två tredjedelar utsprängt av det nya tunnelröret i Lindö

Nu har vi snart sprängt ut två tredjedelar av det nya tunnelröret vid Lindö tunnel. (siffran 6 på kartan ovan) 50 av det 150 metrarna återstår innan nästa fas kan ta vid. Då ska tunneln förstärkas, asfalteras och installeras med bland annat el. Sedan ska tunnelröret anslutas till den breddade Ekerövägen innan det till sist kan tas i bruk.

Läs mer om det nya tunnelröret bredvid Lindö tunnel

Arbeten pågår inne i det nya tunnelröret bredvid Lindö tunnel. Foto: Trafikverket

Sprängningsarbeten med den andra tunnelmynningen

I mars kommer vi att påbörja arbetet med tunnelmynningen från tunnelrörets norra sida (mot Stockholm). I samband med sprängning kommer trafiken att stoppas i båda riktningarna under cirka 10 minuter. Innan vi har arbetat oss in i tunneln kan själva sprängningen både kännas och höras på ett annorlunda vis jämfört med de sprängningar som pågår inne i tunnelröret. Det beror på att det uppstår en så kallas luftstötvåg. Läs mer om hur sprängningar kan uppfattas. 

Läs mer om hur du kan uppfatta sprängningar

Arbeten med det nya tunnelröret på den norra sidan (mot Stockholm)Foto: Trafikverket
I mars börjar vi arbeten med tunnelmynningen som vetter mot Stockholm. Orange markering visar framtida tunnelmynning.Foto: Trafikverket

Förstärkningsarbeten i Lindö-området med start slutet av mars

Strax innan Lindö tunnel förstärker vi marken inför anläggandet av den nya gång- och cykelvägen. Arbetet beräknas ta en dryg månad och under tiden påverkas de anslutningsvägar som används av boende i området. 

Gång- och cykelpassagen under Ekerövägen stängs för fordonstrafik mellan maj-december

I maj börjar vi arbeta med breddningen av Ekerövägen över gång- och cykelpassagen strax söder om Lindö tunnel (siffran 7 på kartan ovan).  Detta innebär att passagen under Ekerövägen stängs för fordonstrafik under tiden arbetena pågår; mellan maj och december. Gång- och cykeltrafikanter kan passera som vanligt.

Först gräver vi bort jord och grus, sedan monteras en stålmur, en så kallad spont. Sedan rivs delar av passagen och nya betongdelar gjuts. När vi monterar spont och river låter det högt och du som bor eller vistas i närheten kan komma att störas av våra arbeten. Vi arbetar först på ena sidan, sedan på andra sidan om Ekerövägen.

Ny gång- och cykelpassage under Färentunavägen

I arbetet med den gång- och cykelpassage som byggs under Färentunavägen (siffran 8 på kartan ovan) har arbeten nu startat på andra sidan Färentunavägen. Vägen har smalnats av och berget har rensats från buskar och växtlighet. I mars börjar arbetet med att spränga bort en del av berget för att bygga passagen från detta håll. I samband med sprängning stoppas trafiken i alla riktningar under ca 10 minuter.

Uppdatering: sprängningsarbetena startar onsdag 24 mars. Sprängning kan ske vardagar klockan 10 och 14.

Gång- och cykelvägen mellan Tappström och Lindö tunnel kommer även fortsättningsvis att gå i Wallenbergs Allé på Ekerövägens norra sida.

Den nya gång- och cykelpassagen under Färentunavägen börjar ta form.Foto: Trafikverket
Betongfundament i den nya gång- och cykelpassagen under Färentunavägen.Foto: Trafikverket