Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Broarbetena under hösten

Arbetet med Drottningholmsbron startade i somras och under oktober börjar vi arbeta med Nockebybron. Här kan du läsa hur arbetena kommer att gå till och vad de innebär för omgivningen.

Uppdatering 11 oktober: Från och med natten till den 12 oktober dras ett körfält in över Nockebybron. Det betyder att ett körfält är öppet i vardera riktningen. För att stabiliteten ska bibehållas när vi byter brons lager, behöver trafiken centreras till mitten av bron. Arbetena med brolager startar i oktober. Framkomligheten på bron kommer att påverkas så länge arbetena med byte av brolager och brobreddning pågår.

Arbeten med broarna

Under sommaren började vi att arbeta med Drottningholmsbron. Både Nockebybron och Drottningholmsbron ska breddas för att kunna få plats med alla fyra körfält och en gång- och cykelväg. Innan breddningsarbetena kan starta behöver vi byta broarnas lager. De sitter under bron, mellan brostödet och själva bron. Brolagrets funktion är bland annat att fördela tyngden och möjliggöra att brodelar kan röra sig.

När lagerbyte har skett kan själva brobreddningen starta. Just nu är större delen av Drottningholmsbrons 24 lager utbytta. Härnäst kommer arbetet med själva brobreddningen att starta. Breddningsarbetena startar från Drottningholmssidan, först på den södra/högra sidan och sedan på den norra/vänstra sidan (i riktning mot Kärsön). Se illustrationen nedan om några av arbetsmomenten i breddningsarbetet.

Vi börjar arbeta med Nockebybron i oktober

Även Nockebybrons lager ska bytas ut, men först ska några av brostöden renoveras. Arbetena kommer att starta från Nockebysidan. Vissa arbetsmoment bullrar högt medan andra inte märks av. Arbetena syns knappt för dig som kör över bron, men de påverkar ändå framkomligheten då ett körfält kommer att stängas av och användas som arbetsområde för vår entreprenör.

När lagerbytet har skett börjar vi arbeta med brobreddningen. Också de arbetena startar från Nockebysidan på brons vänstra/södra sida (i riktning mot Kärsön). På illustrationen nedan kan du läsa mer om de tre arbetsmoment i arbetet med broarna.

Illustration över några av de arbetsmoment som ingår i arbetena med broarna.  

Ett körfält stängs av över Kärsön

I oktober månad stänger vi av ett körfält över Kärsön. Det gör vi eftersom arbetena med den nya gång- och cykelbanan nu har nått hit.

Vi ska först ta bort asfalten på det avstängda körfältet och sedan gräva bort jord och grus för att sedan kunna förstärka marken inför anläggandet av den nya gång- och cykelbanan.

Våra arbeten påverkar framkomligheten på Ekerövägen för såväl fordonstrafik som för gång- och cykeltrafikanter. Vi arbetar tillsammans med våra entreprenörer för att bibehålla en så god framkomlighet som möjligt under byggtiden.

Hur påverkas jag som trafikant under hösten och framåt?

  • Ett körfält är avstängt över Drottningholmsbron, och det kommer att vara avstängt även fortsättningsvis. Körfälten knuffas i sidled under hösten, för att kunna utföra arbeten med brobreddningen.
  • Ett körfält stängs av över Kärsön under hösten. Det gör vi för att börja bygga den nya gång – och cykelvägen som i framtiden kommer att gå på vägens högra sida, i riktning mot Nockeby.
  • Uppdatering 11 oktober: Ett körfält öppet i vardera riktningen över Nockebybron från och med natten till 12 oktober. Framkomligheten på bron kommer att påverkas så länge arbetena med byte av brolager och brobreddning pågår. (Informationen i en tidigare version av denna nyhet är inte längre aktuell) 

Hur påverkas jag som cyklist eller fotgängare? Gång- och cykelbanan kommer att smalnas av över Drottningholmsbron under hösten.

Hur påverkas jag som reser kollektivt? Våra arbeten kan påverka busshållplatserna och deras lägen i perioder. Planera ditt resande och håll dig uppdaterad på www.sl.se eller telefon 08-600 10 00.

Vibrationsmätningar i kulturmiljö

Ekerövägen går igenom världsarvet Drottningholm vilket innebär att vi regelbundet mäter vibrationer och byggnadernas eventuella rörelser i området under hela byggtiden. Det gör vi för att säkerställa att våra arbeten inte påverkar de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna eller den värdefulla kulturmiljön i området.

Våra arbetstider

Arbeten sker vardagar 07.00 – 19.00, men för att minimera påverkan på framkomligheten på Ekerövägen arbetar vi ibland nattetid. Dessa arbeten styrs av lägre gränsvärden för buller. Tillsammans med våra entreprenörer arbetar vi för att minimera störningarna från våra arbeten.

Kontroll av bullernivåer under byggtid

Buller uppstår vid de flesta byggarbeten och kan uppfattas olika beroende på var du befinner dig i relation till det aktuella arbetsmomentet. Inför ett nytt arbetsmoment görs en bullerberäkning för att utreda om bullerkraven överskrids. Vid behov tas bullerdämpande åtgärder fram för att minska störningarna i närområdet och för boende. Vi utför också bullermätningar på flera olika ställen för att kontrollera varjearbetsmoment. eller om våra arbeten stör dig, kontakta Trafikverkets Kundärendemottagning. Se kontaktuppgifter nedan.