Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så här jobbar vi för att minska påverkan i byggskedet!

Trafikverket får inte göra vilken åverkan som helst på närmiljön. Exempelvis ska det inte vibrera för mycket när vi spränger, vattenkvaliteten i brunnar och vattendrag ska inte påverkas och inläckage av vatten i tunneln ska inte påverka grundvattennivån.

Det sker alltid en påverkan på omgivningen när man bygger tunnel. Även om vi genomför flera undersökningar och prognoser över bergets utformning innan byggstart, vet vi inte alltid hur det ser ut under jord och hur ett berg beter sig när man börjar spränga sig fram i det.

E4 Förbifart Stockholms norra tunneldel går från Mälaren under Grimsta, Hässelby, Vinsta och Kälvesta och fram till Hjulsta. På vissa sträckor gör vi omfattande förstärkning och tätning av berget, där vi har utmaningar i att mer vatten än förväntat läckt in i tunneln. Här får du veta mer om hur vi arbetar med att täta tunnlarna.

Trafikverket arbetar efter kontrollprogram 

Under hela byggets gång kontrollerar Trafikverket vilken påverkan vägbygget har i den nära omgivningen. De villkor vi arbetar utifrån är fastlagda i miljödomar och i samråd med Länsstyrelsen och kommuner. Det är Länsstyrelsen som bevakar att Trafikverket följer planen och har kontroll på hur omgivningen påverkas, därför har trafikverket tagit fram kontrollprogram för bland annat grundvatten.Här kontrollerar en miljöexpert grundvattennivån ute i naturen.Här är vi ute och kontrollerar om grundvattennivån har påverkats.

I vårt kontrollprogram mäter vi bland annat grundvattennivåer och sättningar i omgivningen.
På så sätt kan vi följa påverkan på tillbyggnader, altaner och yttre mark i anslutning till byggnader i närområdet. Alla åtgärder vi gör följer vi upp för att se att de får den effekt vi vill. Vi kontrollerar och utvärderar löpande både inne i tunneln och i områden utanför tunneln.

Ser vi att våra arbeten påverkar omgivningen kontaktar vi de som riskerar att få en skada på grund av sättningar. Tillsammans har vi sedan en dialog där vi går igenom hur fastigheten har påverkats av tunnelarbetet och hur eventuella skador ska åtgärdas eller ersättas. 

Har du fått en skada på din egendom som du tror har ett samband med våra arbeten?

Vi arbetar ständigt för att vår påverkan på omgivningen ska vara så liten som möjligt. Om en skada trots allt uppstår på grund av våra arbeten, åtgärdar vi skadan eller ersätter den som drabbats. Här kan du läsa mer om skadeärendeprocessen.

Här görs inspektion och kontroll i den utsprängda bergtunneln.Inspektion i en av våra bergtunnlar.

- För att följa upp om våra arbeten påverkar omgivningen har vi ett tydligt kontrollprogram där vi konstant mäter vattennivåer i tunneln, vibrationer från sprängningar med mera. Den viktigaste åtgärden för att förebygga påverkan på grundvattennivån och skador är att täta berget runt tunnlarna. Detta tätningsarbete är mycket omfattande och följs noga upp enligt de villkor som mark- och miljödomstolen beslutat om, berättar Niclas Lindkvist, projektledare på Trafikverket inom projekt E4 Förbifart Stockholm.

Fortsatt tätning av berget med uppgraderade tekniska lösningar

I en miljödom från 2014 styrs det vilken mängd grundvatten som max får läcka in i de cirka 55 kilometer långa bergtunnlarna. Den viktigaste åtgärden för att förebygga skador och minska påverkan är att täta berget runt tunnlarna.

Trafikverket utför ett omfattande och sammansatt arbete med tätning av berget i de norra delarna av tunnlarna. Men vi har konstaterat att det inte räcker för att begränsa inläckande vatten på vissa sträckor i den färdiga tunneln, det vill säga efter byggskedet. Därför söker nu Trafikverket ändring i miljödomen för att kunna infiltrera mer vatten, och på så sätt minska påverkan på grundvatten och skydda närområdet.

Förändringen berör sträckan Lambarfjärden till södra Kälvesta, och innebär grundvattenbortledning under framtida drift av E4 Förbifart Stockholm, samt skyddsinfiltration. Här kan du läsa mer om ansökan till Miljödomstolen. 

- Vi har utvärderat utförandet och uppgraderat de tekniska lösningarna på de sträckor som krävde mer tätning än vad vi planerat för. Bland annat genom att vi testat andra bruk för tätning av berget. Vi har också tätat mer, gjort fler mätningar och inspektioner och fortsätter arbetet med stor försiktighet och justerade metoder för att göra så liten påverkan på närområdet som möjligt, säger Niclas Lindkvist, projektledare på Trafikverket inom projekt E4 Förbifart Stockholm.

Här tätar vi, injekterar, i taket på en av bergtunnlarna.Här tätar vi taket på en av bergtunnlarna.

Skyddsinfiltration skyddar närområdet från skador

Förutom att täta tunnlarna kan ytterligare åtgärder vidtas. En åtgärd är att fylla på med nytt vatten för att hålla uppe grundvattennivåerna, så kallad skyddsinfiltration. Tätningsarbetet och hur mycket grundvatten som läcker in trots tätningen följs noga upp enligt en plan som mark- och miljödomstolen beslutat om. Läs gärna mer om hur vi skyddar grundvatten när vi bygger här!

Infiltration innebär att man tillför vatten till ett grundvattenmagasin genom en brunn. Syftet med infiltration är att motverka grundvattensänkning. Infiltration av rent vatten är en vanlig och vedertagen skyddsåtgärd när man bygger under jord.

- En åtgärd som vi använder oss av är skyddsinfiltration. Infiltration innebär att man tillför vatten till ett grundvattenmagasin för att hjälpa till att hålla grundvattnet på rätt nivå. Syftet med infiltration är att motverka en grundvattensänkning. Genom att man infiltrerar vatten kan man hålla uppe grundvattennivåerna. Infiltration av vatten är en vanlig skyddsåtgärd när man bygger tunnlar under jord. Trafikverket följer hela tiden upp hur arbetet påverkar omgivningen och vi strävar efter att hitta effektiva åtgärder för att skydda närområdet, berättar Niclas Lindkvist, projektledare på Trafikverket inom projekt E4 Förbifart Stockholm.

Här borrar vi i en av bergtunnlarna.Här borrar vi i en av bergtunnlarna.

Alla åtgärder följs upp för att se att de ger rätt effekt 

Under hela byggets gång kontrollerar Trafikverket vilken påverkan vägbygget har i den nära omgivningen. De riktvärden vi arbetar utifrån är fastlagda i miljödomar och i samråd med länsstyrelse och kommuner. Vi kontrollerar och utvärderar löpande både inne i tunneln och i områden utanför tunneln.

Kontrollprogram: Trafikverket gör många olika kontroller för att följa utvecklingen av hur arbetet i tunneln påverkar miljön både i och utanför tunneln.

I ett kontrollprogram mäter och kontrollerar vi regelbundet att:

  • grundvattnet i jord och berg inte sjunker under de tillåtna nivåerna, områden övervakas genom regelbunden nivåmätning i ett närliggande grundvattenrör
  • vi inte påverkar vattenkvaliteten i brunnar och vattendrag
  • inläckage av vatten i tunnlarna håller sig inom tillåtna riktvärden
  • sättningar i mark och byggnader inte uppkommer på grund av våra arbeten
  • vibrationer och buller håller sig inom tillåtna riktvärden
  • vegetationsprovytor årligen följs upp med avseende på eventuella förändringar som beror på torrare förhållanden. Förändringen jämförs mot opåverkade kontrollytor