Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto tagen från en bergtunnel. Det är mörkt i tunneln. En dumpertraktor jobbar med att flytta sten i tunneln, den har starka lampor som lyser upp tunneldelen där maskinen arbetar.

Så här jobbar vi med att täta berg i våra bergtunnlar

Det sker alltid en påverkan på omgivningen när tunnlar byggs. Även om vi genomför flera undersökningar och prognoser över bergets utformning innan byggstart, vet vi inte alltid hur det ser ut under jord och hur ett berg beter sig när vi börjar spränga.

I E4 Förbifart Stockholms norra tunneldel gör vi omfattande förstärkning och tätning (injektering) för att få berget tillräckligt tätt.

Vi testar nya tätningskoncept

På de tunneldelar där vi har utmaningar med att mer vatten än förväntat läcker in i tunneln fortsätter vi att utveckla och justera injekteringskoncepeten. I första hand används cementbaserade injekteringsmedel och i många områden har vi uppnått en täthet som uppfyller ställda krav. På två delsträckor har tätheten inte blivit tillräckligt trots justerade tätningskoncept med cement. Därför provar vi om kemisk injektering kan fungera som ett komplement till för att täta berget på på de ställen där det finns ett behov.

Vi jobbar kontrollerat efter regler och lagar

Nu testar vi i begränsad omfattning att täta med kemiska injekteringsmedel. Vi jobbar kontrollerat efter regler och lagar då miljö är en viktig fråga för oss. I samråd med Stockholm Vatten och Avfall och andra tillsynsmyndigheter godkänner Trafikverket användande av kemiska injekteringsmedel.

Så här går det till:

  1. Först ska en produktvalsanalys göras. Syftet med produktvalsanalysen är att visa hur tillvägagångssättet har gått till för att söka efter och utvärdera alternativa produkter och varför inga alternativ har bedömts användbara. Läs mer om produktvalsanalys här.
  2. Sedan ska en farobedömning genomföras. En farobedömning ska göras när man vill använda en kemisk produkt. Farobedömning ska göras innan man använder produkten. Frågor och svar om kemikaliehantering.
  3. En riskanalys ska alltid göras innan användning av produkt. Analysen används för att avgöra om den metod som man väljer för ett arbete med en kemisk produkt är tillräcklig säker eller om det föreligger behov av att vidtag flera säkerhetsåtgärder.
  4. Innan vi kan testa kemiskt injekteringsmedel måste det först godtas i samråd med  Stockholm Vatten och Avfall och tillsynsmyndigheter samt granskas och godkännas internt i Trafikverkets kemikaliegranskningssystem.
  5. När vi fått klartecken kan vi utföra test i liten skala för att pröva och bedöma produktens egenskaper. Vi testar stegvist, först med en mindre mängd innan vi kan testa vidare med större mängder. Under hela processen görs uppföljningar och mätningar före, efter och under injekteringen. Bland annat tas prover i grundvatten och länshållningsvatten som skickas till laboratorie för analys. När testerna är utförda och produktens egenskaper bedömd kan ett större prov av kemikaliebeserade injekteringsmedel utföras under kontrollerade former. 
  6. Slutligen utvärderas alla tester och provet och ett beslut ska tas om att införa eller inte införa på de ställen där det finns behov.

Vad händer när det läcker in vatten i tunneln?

Via sprickor i berget kommer det in mer eller mindre mängd vatten in i tunnlarna på de sträckor tunnlarna ligger under grundvattennivån. Därför är det extra viktigt att täta berget med så kallad injektering. Främst för att det inte ska påverka grundvattennivån. Sänks grundvattennivån finns det risk för sättningsskador och miljön kan påverkas. På vissa tunneldelar där vi har utmaningar med att mer vatten än förväntat läckt in i tunneln har vi gjort omfattande förstärkning och tätning av berget. Det har fungerat bra, förutom på två delsträckor. Läs gärna mer om hur vi jobbar för att minska påverkan här.

Så här skyddar vi omgivningen och grundvattennivån

För att skydda närområdet från sättningar och för att motverka låga grundvattennivåer fyller vi på med mer vatten i jorden eller i berget, så kallad infiltration. För att kunna göra det behövs tillstånd från Miljödomstolen. Därför söker Trafikverket nu om en utökad miljödom för att skydda närområdet från skador genom att fylla på med vatten i marken. Tätningsarbetet och hur mycket grundvatten som läcker in trots tätningen följs noga upp enligt en kontrollplan. Läs mer om hur vi skyddar grundvattennivån här.