Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av vägtunnel

Om skada skulle uppstå

Trafikverket arbetar för att undvika att våra anläggningsarbeten leder till störningar och skador. Vi ersätter skador där det kan bevisas att det är våra arbeten som orsakat skadan.

Hur du anmäler skada

Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader) eller lös egendom (föremål i din bostad, som exempelvis en vas). Alla skador ska anmälas skriftligen och för att förenkla handläggningen bör anmälan innehålla:

  • Beskrivning av händelseförloppet. Ange datum, tid vad som skadats, och annan information som beskriver hur skadan uppkommit.
  • Eventuellt ersättningsanspråk och bifoga gärna kvitton som styrker anspråket.
  • Namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.

Din skadeanmälan skickar du via webbformulär här

Hantering av din skadeanmälan

När vi mottagit din anmälan registreras skadan med ett ärendenummer och ett diarienummer. Därefter skickas ärendet vidare till en skadeärendehandläggare.

Trafikverket gör en första bedömning och tittar på skadans art, avstånd till Trafikverkets arbetsplatser och vilken sorts arbeten som gjorts vid tillfället. Om skadans omfattning kräver vidare utredning kommer vi ut på plats och tittar på skadan. Då görs en skadebesiktning vilket innebär att skadan dokumenteras och fotograferas. Denna syn utmynnar i en rapport som skickas med i det skriftliga beskedet.

Skriftligt besked

Trafikverket skickar ut ett skriftligt besked i ditt ärende om hur vi bedömer din skada och kravet på skadestånd.

Handläggningstiden är vanligtvis runt 30-45 dagar från att en anmälan kommer in till att vi lämnar ett besked. Tiden varierar beroende på hur många ärenden vi har att handlägga. Under sommarmånaderna kan tiden vara något längre.

Om du inte är nöjd med beskedet

Beskedet lämnas utifrån de underlag som du skickat in och den utredning som Trafikverket gjort. Beskedet går inte att överklaga eftersom det inte är ett myndighetsbeslut.

Däremot kan Trafikverket på begäran göra en ny bedömning av ärendet om det kommer fram nya omständigheter som det inte tidigare har tagits hänsyn till.

Om du trots det inte är nöjd med vårt besked kan du driva ärendet vidare i allmän domstol.