Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket planerar att söka tillstånd för skyddsinfiltration enligt kapitel 11 i miljöbalken i områden längs E4 Förbifart Stockholms norra tunneldelar.

Ansökan för vattenverksamhet - E4 Förbifart Stockholm

Trafikverket planerar att söka ändring i tillstånd för vattenverksamhet enligt kapitel 11 i miljöbalken. Information om pågående ansökan uppdateras löpande.

Förändringen berör sträckan Lambarfjärden till södra Kälvesta, och innebär dels en utökning av påverkansområdet i tre område samt en höjning av i driftskedet villkorade inläckagemängder.

Vad händer i samrådsprocessen just nu?

Trafikverket jobbar nu vidare med att ta fram handlingar till kommande ansökan som ska lämnas in till Miljödomstolen. När ansökan väl är inlämnad till Miljödomstolen kan den begäras ut och det finns möjlighet att även lämna sina synpunkter på ansökan.

Förändringen berör sträckan Lambarfjärden till södra Kälvesta, och innebär dels en utökning av påverkansområdet i tre område samt en höjning av i driftskedet villkorade inläckagemängder.

Trafikverket har genomfört samråd (avgränsningssamråd) avseende planerad ansökan om förändringar i tillstånd för vattenverksamhet för projekt E4 Förbifart Stockholm. Samrådstiden var mellan den 16 november och 7 december 2020.

Avgränsningssamråd
Enligt Länsstyrelsens beslut (den 25 mars 2020) skulle Trafikverket genomföra ett så kallat avgränsningssamråd. Avgränsningssamrådet skedde under perioden 16 november till den 7 december 2020. Uppdaterat samrådsmaterial kommer publiceras löpande. Tidigare publicerade underlag finns under Aktuella dokument.

Kungörelse om samrådet
Kungörelse om samråd finns införda i Dagens Nyheter (2020-11-16), Svenska Dagbladet (2020-11-16), Post- och Inrikestidningen (2020-11-16) samt tidningen Mitt i Spånga, Vällingby, Bromma (2020-11-14).

Informationsmöte hölls den 1 december där vi inom avgränsningssamrådet berättade om varför vi behöver söka ändring i tillstånd för vattenverksamhet inom en del av E4 Förbifart Stockholm.

Beslut från Länsstyrelsen om den planerade vattenverksamheten

Den 25 mars beslutade Länsstyrelsen att den planerade vattenverksamheten gällande påbyggnadstillstånd, alternativt villkorsändring, avseende höjda inläckagevillkor till en del av E4 Förbifart Stockholm och infiltration av grundvatten i Stockholms kommun kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Här hittar du Beslutet från Länsstyrelsen, som även finns på sidan "Dokument" och under rubriken Aktuella dokument.

Beslutet från Länsstyrelsen innebär inte ett beslut om ny miljödom utan beskriver hur Trafikverket ska jobba vidare med ansökan om ny eller förändrad miljödom. Trafikverket jobbar nu vidare med att ta fram handlingar till kommande ansökan som ska lämnas in till Miljödomstolen. När ansökan väl är inlämnad till Miljödomstolen kan den begäras ut och det finns möjlighet att även lämna sina synpunkter på ansökan.

Samrådsredogörelsen - resultatet av Samrådet som genomfördes den den 9 december 2019 och 8 januari 2020

Samrådsredogörelsen skickades till Länsstyrelsen den 19 februari som utifrån den bedömer om samrådet kan avslutas eller om samrådsprocessen bör fortsätta i ett nytt så kallat avgränsningssamråd. Samrådsredogörelsen är ett viktigt underlag till ansökan och följer med ända till det beslutas om tillstånd. Här hittar du Samrådsredogörelsen, som även finns på sidan Dokument under rubriken Aktuella dokument.

Samråd ägde rum mellan den 9 december 2019 och 8 januari 2020 gällande Trafikverkets planer på att ansöka om tillstånd för att infiltrera vatten

Trafikverket har idag tillstånd enligt en miljödom att infiltrera vatten inom ett så kallat påverkansområde för E4 Förbifart Stockholm. Trafikverket planerar just nu för att ansöka om tillstånd att infiltrera vatten inom fyra nya områden längsmed tunneln mellan Lambarfjärden och Lunda. Syftet med infiltrationen är att begränsa grundvattenavsänkning och skydda grundvattenberoende skyddsobjekt med en mer effektiv skyddsinfiltration. 

För att kunna bedriva skyddsinfiltration i närheten av tunnlarna, utan att det leder till inläckage av grundvatten över tillåtna värden, så behöver nuvarande värden höjas. Trafikverket bedömer det inte möjligt att täta tunnlarna till i tillståndet angivna värden inom alla tunneldelar på den aktuella sträckan.

Trafikverket planerar därför att även söka tillstånd för ökat inläckage av grundvatten till vissa tunnelsträckor. Ansökan avser de tunnlar som sträcker sig mellan Lunda och Lambarfjärden i nordvästra Stockholm, i Stockholm och Järfälla kommuner.

Vad är skyddsinfiltration?

Infiltration innebär att man tillför vatten till ett grundvattenmagasin genom en brunn. Syftet med infiltration är att motverka grundvattensänkning. Infiltration av rent vatten är en vanlig och vedertagen skyddsåtgärd när man bygger under jord.

På våra sidor om geologi kan du läsa mer om hur vi jobbar med berget när vi spränger tunnlar.

Här hittar du mer information!

Samtliga samrådshandlingar ligger publicerade på sidan Dokument under fliken Aktuella dokument i högermenyn.