Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansökan om vattenverksamhet - E4 Förbifart Stockholm

Trafikverket ansöker i enlighet med 11 kap. miljöbalken om tillstånd för ökad grundvattenbortledning och infiltration inom utökat påverkansområde längs sträckan Lambarfjärden till södra Kälvesta.

Förändringen berör sträckan Lambarfjärden till södra Kälvesta, och innebär ytterligare grundvattenbortledning under framtida drift av E4 Förbifart Stockholm, samt ytterligare skyddsinfiltration i driftskede inom ett utökat påverkansområde.

Vad händer just nu?

Trafikverket har lämnat in ansökan till mark- och miljödomstolen och ärendet har kungjorts hos domstolen.

Trafikverket har publicerat ansökan på projektets sida för ”Dokument för E4 Förbifart Stockholm” under fliken "Aktuella dokumnet". 

Informationen uppdateras löpande.

Samråd ägde rum mellan den 16 novenber 2020 och 7 december 2020 gällande Trafikverkets planer på att ansöka om tillstånd för att infiltrera vatten

Kungörelse om samrådet
Kungörelse om samråd finns införda i Dagens Nyheter (2020-11-16), Svenska Dagbladet (2020-11-16), Post- och Inrikestidningen (2020-11-16) samt tidningen Mitt i Spånga, Vällingby, Bromma (2020-11-14).

Informationsmöte hölls den 1 december där vi inom avgränsningssamrådet berättade om varför vi behöver söka ändring i tillstånd för vattenverksamhet inom en del av E4 Förbifart Stockholm.

Beslut från Länsstyrelsen om den planerade vattenverksamheten

Den 25 mars 2020 beslutade Länsstyrelsen att den planerade vattenverksamheten gällande påbyggnadstillstånd, alternativt villkorsändring, avseende höjda inläckagevillkor till en del av E4 Förbifart Stockholm och infiltration av grundvatten i Stockholms kommun kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Här hittar du Beslutet från Länsstyrelsen, som även finns på sidan "Dokument" och under rubriken Aktuella dokument.

Beslutet från Länsstyrelsen innebär inte ett beslut om ny miljödom utan beskriver hur Trafikverket ska jobba vidare med ansökan om ny eller förändrad miljödom. Trafikverket jobbar nu vidare med att ta fram handlingar till kommande ansökan som ska lämnas in till Miljödomstolen. När ansökan väl är inlämnad till Miljödomstolen kan den begäras ut och det finns möjlighet att även lämna sina synpunkter på ansökan.

Samrådsredogörelsen - resultatet av Samrådet som genomfördes den den 9 december 2019 och 8 januari 2020

Samrådsredogörelsen skickades till Länsstyrelsen den 19 februari som utifrån den bedömer om samrådet kan avslutas eller om samrådsprocessen bör fortsätta i ett nytt så kallat avgränsningssamråd. Samrådsredogörelsen är ett viktigt underlag till ansökan och följer med ända till det beslutas om tillstånd. Här hittar du Samrådsredogörelsen, som även finns på sidan Dokument under rubriken Aktuella dokument.

Samråd ägde rum mellan den 9 december 2019 och 8 januari 2020 gällande Trafikverkets planer på att ansöka om tillstånd för att infiltrera vatten

Trafikverket har idag tillstånd enligt en miljödom att infiltrera vatten inom ett så kallat påverkansområde för E4 Förbifart Stockholm. Trafikverket planerar just nu för att ansöka om tillstånd att infiltrera vatten inom fyra nya områden längsmed tunneln mellan Lambarfjärden och Lunda. Syftet med infiltrationen är att begränsa grundvattenavsänkning och skydda grundvattenberoende skyddsobjekt med en mer effektiv skyddsinfiltration. 

För att kunna bedriva skyddsinfiltration i närheten av tunnlarna, utan att det leder till inläckage av grundvatten över tillåtna värden, så behöver nuvarande värden höjas. Trafikverket bedömer det inte möjligt att täta tunnlarna till i tillståndet angivna värden inom alla tunneldelar på den aktuella sträckan.

Trafikverket planerar därför att även söka tillstånd för ökat inläckage av grundvatten till vissa tunnelsträckor. Ansökan avser de tunnlar som sträcker sig mellan Lunda och Lambarfjärden i nordvästra Stockholm, i Stockholm och Järfälla kommuner.

Vad är skyddsinfiltration?

Infiltration innebär att man tillför vatten till ett grundvattenmagasin genom en brunn. Syftet med infiltration är att motverka grundvattensänkning. Infiltration av rent vatten är en vanlig och vedertagen skyddsåtgärd när man bygger under jord.

På våra sidor om geologi kan du läsa mer om hur vi jobbar med berget när vi spränger tunnlar.

Här hittar du mer information!

Samtliga samrådshandlingar ligger publicerade på sidan Dokument under fliken Aktuella dokument i högermenyn.