Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landskapsbron i Kallhäll

Miljö Mälarbanan Tomteboda – Kallhäll

Utbyggnaden av Mälarbanan ger ett hållbart och miljöanpassat transportsystem i Mälardalen. Tätare turer och mindre trängsel ger fler pendlare möjlighet att resa kollektivt med pendeltåg och regionaltåg i stället för att använda bil.

När vi bygger ut Mälarbanan från två till fyra spår är miljöfrågorna en viktig del som vi arbetar med för att få ett miljöanpassat och långsiktigt hållbart transportsystem. Det gör vi genom att undersöka konsekvenserna för miljön och för människors hälsa tidigt i planeringen, under byggtiden och när järnvägen är i drift.

För att värna om de natur- och kulturvärden som finns i närheten av Mälarbanan vidtar vi olika åtgärder för att minimera de skador och störningar som projektet kan orsaka. I de områden vi passerar och påverkar kompenserar vi även för miljön.

Under utbyggnaden av järnvägen i Kallhäll har vi berört Görvälns naturreservat. För att kompensera och förbättra natur- och kulturmiljön där har vi vidtagit olika åtgärder.

En landskapsbro i Kallhäll

Vi har byggt en landskapsbro i Kallhäll för att främja det rörliga friluftslivet. På bron finns en gång- och cykelväg som förbinder befintliga gång- och cykelvägar på vardera sidan om järnvägen. På bron har vi också planterat träd och buskar och målet är att en så kallad torräng ska utvecklas ovanpå bron.

Groddammar

Vi har anlagt groddammar i Kallhäll, på vardera sidan av järnvägen, som förbinds med en trumma under järnvägen. Målet är att skapa dammar med riklig förekomst av grodor och salamandrar. Vi arbetar just nu vidare med att bygga en tredje groddamm i Kallhäll, invid Slammertorpsängen.

Småviltpassager under järnvägen

Vi har byggt flera småviltpassager under järnvägen i Kallhäll och Jakobsberg för mindre djur som groddjur, gnagare, grävling och räv. Syftet med passagerna är att mildra järnvägens barriäreffekt och de består av trummor på strategiskt belägna platser.

Skogsvårdande åtgärder inom Görvälns naturreservat

Trafikverket har bekostat Järfälla kommuns röjning kring värdefulla träd samt kommande uppsättning av fårstängsel inom betesområdet Lädersättra i Kallhäll. Det gjorde vi för att bidra till bevarandet av områdets natur- och kulturvärden.

Flytt av skålgropsstenar

I området Kallhäll finns två så kallade skålgropsstenar. De klassas som fornminne och ska bevaras. Därför har vi flyttat stenarna till den närliggande platsen Lädersättrahage, som också är en mer välbesökt plats än den ursprungliga platsen, öster om järnvägen där den nya Slammertorpsbron anlagts i Kallhäll.

Nya informationstavlor

Vi planerar att ta fram nya informationsskyltar om historien kring Lädersättra, Görvälns naturreservat och Lädersättrahagen. Skylten vid Lädersättrahagen är klar och monterad.

Rörmagasin i Kallhäll

Strax söder om den nya gång- och cykelbron i Kallhäll har ett rörmagasin anlagts under mark. Magasinet ska ta hand om dräneringsvatten från en del av järnvägsanläggningen som ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Magasinet fungerar som utjämningsmagasin vid höga flöden. Det fungerar också som katastrofmagasin vid eventuellt utsläpp av olja längs järnvägen.

Läs mer om hur vi på Trafikverket arbetar med miljö (öppnas i nytt fönster).