Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landskapsbron i Kallhäll.

Miljö Mälarbanan Tomteboda – Kallhäll

Miljöfrågor är en viktig del av arbetet när vi bygger ut järnvägen. Här kan du läsa mer om hur vi skapar ett hållbart och miljöanpassat transportsystem.

Vi arbetar för att minimera de skador och störningar som projektet kan orsaka. Det gör vi genom att undersöka konsekvenserna för miljön och för människors hälsa tidigt i planeringen, under byggtiden och när järnvägen är i drift.

Vi värnar om de natur- och kulturvärden som finns i närheten av Mälarbanan. I de områden vi passerar och påverkar så kompenserar vi för miljön.

Vi bygger fler spår och fler gång- och cykelvägar

Tåget är ett miljövänligt transportmedel och vi bygger ut järnvägen för att fler ska kunna ta tåget. När vi är klara kan fler tåg gå tätare och punktligare och tågförbindelserna i Stockholmsregionen, Mälardalen och hela Sverige förbättras.

Vi bygger flera gång- och cykelvägar längs järnvägen eftersom cykling bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan. Förutom att cykling är fossilfritt, bidrar cyklandet också till minskade luftföroreningar och mindre buller. Därför vill skapa förutsättningar för dig att ersätta korta bilresor med att cykla eller gå.

Lanskapsbron främjar det rörliga friluftslivet

Vi har byggt en landskapsbro över järnvägen i Kallhäll för att människor och djur ska kunna passera smidigt och tryggt. På bron har vi byggt en gång- och cykelväg som ansluter till gång- och cykelvägarna på vardera sidan om järnvägen. Vi har också planterat träd och buskar på bron och målet är att en så kallad torräng ska utvecklas där.

Vi bygger groddammar och småviltpassager

I Kallhäll har vi anlagt groddammar på vardera sida av järnvägen som förbinds med en trumma och en tredje groddamm invid Slammertorpsvägen. Vårt mål är att skapa en miljö där grodor och salamandrar ska trivas och bli fler.

Vi har byggt flera småviltpassager under järnvägen i Kallhäll och Jakobsberg för mindre djur som groddjur, gnagare, grävling och räv. Syftet med passagerna är att mildra järnvägens barriäreffekt och de består av trummor på strategiskt belägna platser.

Vi bidrar till att bevara natur- och kulturvärden

Intill arbetsområdet i Kallhäll tog vi hand om träd i en lindallé. Vi tog bort de svaga grenarna och behöll de delar av träden som gynnar mikroorganismer och fågelliv.

Vi har bekostat Järfälla kommuns röjning kring värdefulla träd inom Görvälns naturreservat. Det gjorde vi för att göra träden säkrare och samtidigt bidra till att bevara natur- och kulturvärden i området.

I området Kallhäll finns två så kallade skålgropsstenar. De klassas som fornminne och ska bevaras. Därför har vi flyttat stenarna till den närliggande platsen Lädersättrahage, som också är en mer välbesökt plats än den ursprungliga platsen, öster om järnvägen vid den nya Slammertorpsbron.

Vi återanvänder jordmassor

När vi byggde en gång- och cykeltunnel under spåren vid Jakobsbergs station grävde vi ut stora jordmassor. Vi använde sedan jordmassorna för att fylla andra delar av arbetsområdet. Eftersom vi återanvände jorden på plats kunde vi minska våra transportsträckor till och från arbetsområdet.

Rörmagasinet tar hand om dräneringsvatten

Vi har anlagt ett rörmagasin under mark strax söder om den nya gång- och cykelbron i Kallhäll. Magasinet tar hand om dräneringsvatten från en del av järnvägsanläggningen som ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Magasinet fungerar som utjämningsmagasin vid höga flöden. Det fungerar också som katastrofmagasin vid eventuellt utsläpp av olja längs järnvägen.