Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Banarbete vid järnvägsspåren.

Planering av Mälarbanan, Tomteboda-Kallhäll

Här kan du följa vår planering för utbyggnaden av järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll.

Innan vi sätter spaden i marken och börjar bygga järnväg gör vi en noggrann planering. I vår planeringsprocess går vi från översiktliga studier till detaljerade beskrivningar. 

Under planeringsprocessen för vi en dialog med aktörer och intressenter i vår omvärld. Det kallas samråd. Under samråd kan närboende, markägare, kommuner och andra berörda lämna synpunkter på utbyggnaden och ge värdefulla förslag och idéer till projektet. Sedan sammanfattar vi och bemöter de synpunkter som kommer in.

Det här är vår planeringsprocess

Vi började med en förstudie

Vi gjorde en förstudie för att se vilka behov och problem som finns. Sedan tog vi fram tänkbara förslag på lösningar och vi beräknade vad förslagen kostar och vilken nytta de ger. Därefter genomförde vi samråd och tog del av länsstyrelsens bedömning innan vi beslutade att fortsätta planeringen.

Vi gjorde en järnvägsutredning

Vi prövade, analyserade och utvärderade de bästa förslagen från förstudien, till exempel alternativa sträckningar av järnvägen. Järnvägsutredningen är ett underlag för att kunna fatta beslut om vilken lösning som är mest lämplig. Här tog vi också fram en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver hur järnvägsutbyggnaden påverkar omgivande miljö. Vår miljökonsekvensbeskrivning godkändes sedan av länsstyrelsen.

Regeringen gav oss tillstånd

När vi ska bygga en järnväg för fjärrtågstrafik som är över fem kilometer lång måste vi få tillstånd från regeringen. Det kallas att regeringen prövar tillåtlighet och då använder de vår järnvägsutredning som underlag. Efter det att regeringen gav oss tillåtlighet till att bygga ut järnvägen kan den inte stoppas, bara förändras genom andra beslut av myndigheter eller domstolar.

Vi beslutade korridor

I augusti 2010 beslutade Trafikverket att Mälarbanans fyrspårsutbyggnad, delen Tomteboda–Barkarby, ska drivas vidare genom den befintliga korridoren, det vill säga via Stockholm, Solna och Sundbyberg.

Vi tar fram Järnvägsplaner

Vad är en järnvägsplan? En järnvägsplan beskriver i detalj var järnvägen ska ligga och hur mycket mark som behövs. Till järnvägsplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning som länsstyrelsen behöver godkänna och ett gestaltningsprogram som visar hur det som byggs kan komma att se ut.

Vi samråder om järnvägsplanen. Berörda har möjlighet att lämna synpunkter på järnvägsplanen under samrådstiden. När vi har bearbetat synpunkterna som kommit in och är klara med vårt förslag så ställer vi ut järnvägsplanen för granskning. Då får berörda ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter.

Järnvägsplanen vinner laga kraft. Därefter skickar vi in järnvägsplanen för fastställe till Trafikverkets avdelning Planprövning. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft.

Så här långt har vi kommit

Vi har delat upp utbyggnaden i fem delsträckor. Vi började bygga sträckan Barkarby-Kallhäll 2012 och sträckan Tomteboda-Huvudsta 2014. På båda sträckorna är fyra nya spår färdigbyggda och i drift sedan 2016. Sträckan Spånga-Barkarby började vi bygga 2016 och fyra spår är i drift sedan hösten 2019.

Sträckorna Duvbo-Spånga och Huvudsta-Duvbo är i planeringsskedet. 2020 inledde vi de förberedande arbetena inför utbyggnaden av dessa etapper. Vi planerar att tidigast 2024 börja bygga järnvägstunneln genom Sundbyberg och bedömer att byggtiden är cirka åtta år.

Nedan ser du de olika etapperna samt hur långt vi har kommit och vad som är kvar. Ny karta_Mälarbanans etapper 211007.png