Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Sundbyberg station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en tunnel. Under 2020 fortsätter vi med förberedande arbeten som att lägga om ledningar under marken.

Vi lägger om ledningar

Innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Sundbyberg behöver vi göra förberedande arbeten. Den närmaste tiden kommer vi därför arbeta med ledningsnätet i Sundbyberg. Längre ner på denna sida beskriver vi dessa arbeten mer i detalj under rubrikerna med gatunamn på de gator vi arbetar på.

Vi utför arbeten i Sundbyberg under tågavstängningen den 30 oktober till den 2 november

Mellan fredag den 30 oktober klockan 22:40 och natten mot måndag den 2 november är tågen inställda mellan Sundbyberg och Jakobsberg då vi arbetar vid spårområdet.

Under avstängningen utför vi olika arbeten inom spårområdet på sträckan. I Sundbyberg-Huvudsta utför vi fältarbeten (gräver provgropar och gör geoborrningar) på dagtid. I Sundbyberg förbereder vi också rivning av bilverkstaden i byggnaden Allé-Service i fastigheten Lönnen 7. Det innebär att vi bland annat placerar ut byggbarriärer och containrar. Läs mer om rivningen på Sundbybergs stads webb om Nya Stadskärnan.

Du som berörs av våra arbeten under avstängningen får särskild information via portanslag på din fastighet eller information i din brevlåda.

Du hittar information om ersättningstrafik på sl.se (extern webbplats) och på sj.se (extern webbplats). Tågavgångarna på måndagsmorgonen påverkas inte av avstängningen. De pendeltåg som kommer söderifrån vänder i Sundbyberg och de pendeltåg som kommer norrifrån vänder i Jakobsberg. Tunnelbana ersätter tågen och går från Hjulsta till och från Sundbyberg under hela avstängningen.

Du kan prenumerera på störnings-sms via fliken Prenumerera här på vår webb. Det är kostnadsfritt inom Sverige. Följ oss även gärna på Instagram: @projektmalarbanan och på Facebook.

Läs mer om höstavstängningen här.

Tack för ditt tålamod!

Sedan slutet av augusti arbetar vi på Esplanaden/Bangata med att lägga om ledningar. Arbetena utförs dagtid mellan klockan 07:00 och 19:00 och arbetena på Bangatan beräknas pågå till början av december.

Måndagen den 28 september ställde vi ut avstängningsmaterial på Vasagatan / Esplanaden och arbetar sedan dess med fjärrvärme- och kanalisationsarbeten. Våra arbetstider är vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00 och dessa arbeten beräknas pågå fram till och med början på november.

Arbetena på Esplanaden innebär att det är begränsad framkomlighet för trafik då endast ett körfält är öppet mellan Bangatan och Vasagatan.

Järnvägsgatan tillfälligt dubbelriktad för trafik

Sedan den 20 augusti är Sturegatan avstängd för fordonstrafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan på grund av våra fjärvärmearbeten. Därför är hela Järnvägsgatan dubbelriktad för trafik fram till slutet av oktober.

I början av november påbörjar vi olika förberedande arbeten på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allé bro. Arbetena beräknas pågå till 2022.

Karta som visar vart vi kommer arbeta på Järnvägsgatan från november och ett och cirka ett halvt år framåt
Våra arbeten på Järnvägsgatan startar i början av november och kartan visar var vi kommer arbeta. Inom det röda området på kartan kommer vi att arbeta i cirka ett år och inom det orange området kommer vi arbeta i cirka ett och ett halvt år. 

Ursviksvägen – Fredsgatan, röda markeringen i kartan,

Mellan Ursviksvägen och Fredsgatan börjar vi arbeta med att lägga om ledningar i början av november och här kommer vi arbeta med både grunda och djupa schakt och lägga om alla typer av ledningar

Vi börjar med att schakta, det vill säga att vi gräver i marken för att kunna börja lägga om ledningarna.  På sträckan kommer vi även att behöva göra spontningsarbeten, som innebär att vi kommer bygga en stödkonstruktion för att kunna göra djupare schakt och lägga om de ledningar som ligger längre ner i marken. Troligen kommer vi även att behöva spränga på sträckan då det är mycket berg i marken.

Under tiden vi arbetar på den här sträckan kommer denna sträcka inklusive korsningen Fredsgatan/Järnvägsgatan att vara stängd för fordonstrafik. Gående och cyklister kommer alltid fram och det kommer finnas en räddningsgata så att räddningstjänsten alltid kommer fram.

Tillträde till fastigheter kommer alltid att finnas och arbetar vi närmast fasad kommer vi att placera ut gångbroar/körplåtar så att det alltid finns tillträde till entréer.

Vi beräknar att arbeten på denna sträcka preliminärt kommer vara klara sommaren 2021

Fredsgatan – Esplanaden, orange markeringen i kartan,

Mellan Fredsgatan och Esplanaden börjar vi arbeta med att lägga om ledningar i början av november och då börjar vi med att schakta, det vill säga att vi gräver i marken för att kunna börja lägga om ledningarna. Vi börjar att arbeta närmast fasaden för att lägga om de ledningar som inte ligger så djupt ner i marken.  När vi arbetar närmast fasad kommer byggtrafik och transporter till och från fastigheterna vara möjligt och det kommer finnas en vändzon vid Fredsgatan. Gående och cyklister kommer alltid fram och vi kommer att placera ut gångbroar/körplåtar så att det alltid finns tillträde till entréer. Våra arbeten närmast fasad beräknas preliminärt vara klara under våren 2021.

I början av 2021 kommer vi att utföra spontningsarbeten på den här sträckan och det innebär att vi bygger stödkonstruktioner för att kunna göra djupare schakt och lägga om de ledningar som ligger längre ner i marken. Troligen kommer vi även att behöva spränga på sträckan då det är mycket berg i marken. Preliminärt kommer det vara stängt för fordonstrafik under denna period

Med preliminär start efter sommaren 2021 planerar vi att genomföra djupare schakt och sprängningar för att göra ledningsomläggningar för bland annat vatten och avlopp. När vi gör dessa arbeten kommer sträckan mellan Fredsgatan och Esplanaden inklusive korsningen Fredsgatan/Järnvägsgatan preliminärt att vara stängt för fordonstrafik. Gående och cyklister kommer alltid fram och tillträde till fastigheter kommer alltid att finnas. Vi beräknar att dessa arbeten preliminärt kommer vara klara våren 2022.

Framkomlighet på gator och tillgänglighet till entréer

När vi arbetar på Järnvägsgatan kommer framkomligheten på gatan påverkas och trafiken regleras i samråd med Sundbybergs stad. Vi ser till att du alltid kan ta dig fram och har tillgång till din entré och markerar ut alternativa vägar för gående och trafikanter.

Störande arbeten

Våra arbeten med till exempel schaktning och spontning nära fastigheternas fasader kan upplevas som störande för dig som bor och verkar i området, då ljud och vibrationer uppstår. Vi arbetar för att minska störningarna.

Kommande arbeten på Järnvägsgatan

Under 2021–2022 kommer vi att fortsätter med arbeten öster om Esplanaden och där befinner vi oss just nu i planeringsskede. Vi kommer uppdatera information här på webben om dessa arbeten när vi kommit längre i planeringen. De förberedande arbetena på Järnvägsgatan ska vara klara innan vi påbörjar utbyggnaden av järnvägen genom Sundbyberg 2024.

Tillfällig rondell blir permanent

Den tillfälliga rondellen som vi byggt vid Lövströms allé bro - Järnvägsgatan arbetar vi med att göra permanent. Mellan den 9 och 10 november planerar vi att arbeta natt. Vi planerar då att asfaltera och göra en övergrävning på två gång- och cykelbanor som ansluter till rondellen på Löfströms allé bro. Våra arbetstider är mellan klockan 22:00 till 05:00. 

Gång- och cykelvägen som varit stängd vid Löfströms allé kan nu användas igen.

Vi fortsätter utföra ledningsarbeten på Löfströms allé och Löfströmsvägen under hösten 2020.

Under hösten 2020 utför vi ledningsomläggningar i korsningen Stationsgatan / Sturegatan.

När vi är klara med det pågående ledningsarbetet återstår en del andra förberedande arbeten på Stationsgatan. Vi behöver bland annat lägga nya ledningar och montera en ledningsbrygga. På ledningsbryggan lägger vi de ledningar som inte kan gå under järnvägen när vi arbetar med tunneln. Dessa arbeten startar preliminärt under vinter 2021/2022.
 
Det nuvarande ledningsarbetet på Stationsgatan pågår till första kvartalet 2021. Det förutsätter att det inte sker några förändringar i de förutsättningar som tidsplaneringen grundar sig på.
 
Vi har tidigare rivit den gamla trappan ner till gångtunneln och byggt en ny trappa som är placerad på Järnvägsgatan i förlängningen av Stationsgatan. Hissen på Stationsgatan ner till gångtunneln är kvar och tillgänglig under byggtiden. Vi har stängt av rampen ner till gångtunneln från Stationsgatan. Runt den gamla rampen har vi upprättat ett arbetsområde för att kunna utföra våra arbeten. Vi har tagit bort två träd närmast Järnvägsgatan för att ge plats åt våra ledningsarbeten. Vi återplanterar liknande träd i ungefär samma storlek.

Butiker, restauranger och övriga verksamheter i området har öppet som vanligt.

Vi arbetar med att bredda Sturegatan

Just nu arbetar vi med breddningen av Sturegatan och vi arbetar i parkeringsraden på gatan. Trafik, gående och cyklister kommer fortfarande komma fram som vanligt. Breddningen av Sturegatan gör vi för att på sikt kunna leda om busstrafiken från Järnvägsgatan till Sturegatan. Våra arbetstider är dagtid mellan klockan 07:00 och 19:00 och arbetena beräknas pågå till december.

Avstängt för fordonstrafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan

Vi förbereder för fjärvärmearbeten längs Sturegatan. Sedan den 20 augusti är Sturegatan avstängd för fordonstrafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan, och kommer vara avstängd till slutet av oktober, då fjärvärmearbetena planeras vara klara. Gångbanan är tillgänglig som vanligt och skyltning informerar om var det är avstängt. Busstrafiken är flyttad från Sturegatan till Järnvägsgatan som är dubbelriktad för trafik. Vi har tagit  bort berörd busshållplats på Sturegatan och närmsta hållplats är Sundbybergs station.

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg behöver vi dubbelrikta trafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Med start 16 oktober arbetar vi med breddning av Sturegatan inför att vi på sikt kommer att flyttar all busstrafik från Järnvägsgatan till Sturegatan. 

Vi informerar löpande om arbetena, till exempel via informationsblad som går ut till boende och verksamma i området.

 

Arbetstider

Vi arbetar i regel måndagar till torsdagar klockan 07:00-19:00 och fredagar klockan 07:00-13:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00. Behöver vi utföra störande arbeten avslutar vi dem före klockan 19:00.

Kontakta oss

Du som berörs får alltid portanslag innan arbetena startar. Du som prenumererar på våra sms får information om våra störande arbeten på det viset.

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna. Om du inte kan sova ostört erbjuder vi i vissa fall tillfälligt boende. Kontakta oss på kontorstid på telefonnummer 0771-921921. 

Du kan prenumerera på sms om våra planerade störningar: Du registrerar ditt mobilnummer via Prenumerera i menyraden till höger på vår webb, www.trafikverket.se/malarbanan. Tjänsten är kostnadsfri inom Sverige.