Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Sundbyberg station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en tunnel. Under 2021 fortsätter vi med förberedande arbeten som till exempel att lägga om ledningar under marken.

Pågående arbeten i Sundbyberg

Innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Sundbyberg behöver vi göra förberedande arbeten. Den närmaste tiden kommer vi därför arbeta med ledningsnätet i Sundbyberg. På denna sida beskriver vi dessa arbeten mer i detalj under rubrikerna med gatunamn.

Just nu arbetar vi på Esplanadens östra sida, vid Esplanaden 14-16. Där vi gräver i gatan för att göra ledningsarbeten. Våra arbeten utförs dagtid mellan klockan 07:00 och 19:00  och dessa arbeten planeras bli klara i slutet av april 2021.

Under påsken 2021 monterade vi en ledningsbrygga över järnvägsspåret vid Esplanaden. Ledningsbryggan behövs för att vi ska kunna fortsätta med våra arbeten då vi behöver flytta på alla befintliga ledningar som är nergrävda i Esplanaden och som korsar järnvägen. Det löser vi nu genom att låta ledningarna gå ovanför marken via ledningsbryggan.

Nu när ledningsbryggan är på plats (sedan påsk) behöver vi cirka sex månader för att koppla om alla ledningar som placeras i bryggan. Ledningsbryggan behövs även för att vi ska kunna ta befintliga ledningar som idag ligger under spåret ur drift. Ledningarna behöver tas ur drift för att vi framöver ska kunna utföra tunnelarbeten och arbeten med tillfälligt spår.

Arbetena på Esplanaden innebär att det är begränsad framkomlighet för trafik då endast ett körfält är öppet mellan Bangatan och Vasagatan.

Vi borrar och spränger berg utanför Järnvägsgatan 60-62

Från den 9 juni kommer vi arbeta med borrnings- och sprängningsarbeten inom vårt arbetsområde vid Järnvägsgatan 60-62.  Arbetet sker dagtid mellan klockan 07:00-19:00 på helgfria vardagar.Det är mycket berg på denna plats vilket gör att vi även längre fram kan behöva spränga ytterligare. Vi behöver spränga bort berget för att få plats med det nya vatten- och avloppssystemet som ska läggas på Järnvägsgatan.

 

Vad gör vi på Järnvägsgatan just nu?

Våra arbeten med att lägga om ledningar på Järnvägsgatan startade lite senare än planerat. Orsaken till förseningen var oklara grundläggningar för fastigheterna på sträckan. Därför gjorde vi så kallade provgropar längs sträckan Ursviksvägen till Esplanaden innan vi startade med ledningsomläggningarna. Provgroparna gjorde vi för att klargöra vilken typ av grundläggning som fastigheterna har och för att få rätt förutsättningar för våra arbeten. På grund av att vi behövde göra dessa provgropar var vi tvungna att arbeta om våra tillstånd och planera om de tänkta arbetena. Därför kom vi inte igång när vi hade tänkt. 

Vi får ibland frågor om varför vårt arbetsområde ser ut att vara större än vad själva arbetet kräver. Det är för att vi ska kunna utföra våra arbeten på ett säkert sätt och inte komma i kontakt med oskyddade trafikanter. Hur en arbetsplats ska se ut regleras via en Trafikanordningsplan (TA-plan). En TA-plan är en ritning över trafiksäkerhetslösningar för en trygg och säker arbetsplats. Planen granskas och godkänns av den kommun som arbetet sker i, i det här fallet Sundbyberg.

I en TA-plan ska oskyddade trafikanter alltid prioriteras. Vi försöker ”dirigera om” oskyddade trafikanter så få gånger som möjligt. Lastbilar och grävmaskiner i området behöver också ett större område för att kunna arbeta säkert och inte komma i kontakt med oskyddade trafikanter. Genom att stänga av ett större område kan vi också planera för att utföra flera olika arbeten i området samtidigt, det vill säga vi behöver inte stänga av samma område flera gånger och därmed påverka allmänheten vid flera tillfällen. En fördel med att stänga av ett lite större område är alltså att våra arbeten går snabbare att utföra och att vi därmed har en mindre påverkan på omgivningen.

I mitten av november 2020 började vi med olika förberedande arbeten på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allé bro. Dessa arbeten, som du kan läsa mer om nedan, beräknas pågå till 2022.

Karta som visar vart vi kommer arbeta på Järnvägsgatan från november och ett och cirka ett halvt år framåt
Våra arbeten på Järnvägsgatan startade i mitten av november och kartan visar var vi arbetar. Inom det röda området på kartan kommer vi att arbeta i cirka ett år och inom det orange området kommer vi arbeta i cirka ett och ett halvt år. 

Ursviksvägen – Fredsgatan, röd markering i kartan

Mellan Ursviksvägen och Fredsgatan arbetar vi med att lägga om ledningar. Här kommer vi arbeta med både grunda och djupa schakt och lägga om alla typer av ledningar.

Under tiden vi arbetar här kommer den sträckan, inklusive korsningen Fredsgatan/Järnvägsgatan, att vara stängd för fordonstrafik. Gående och cyklister kommer alltid fram och det kommer finnas en räddningsgata så att räddningstjänsten alltid kommer fram.

Tillträde till fastigheter kommer alltid att finnas. Arbetar vi närmast fasad kommer vi att placera ut gångbroar/körplåtar så att det alltid finns tillträde till entréer.

På sträckan mellan Ursviksvägen och Starrbäcksgatan är vi nu klara och har lämnat tillbaka området till kommunen. Vi beräknar att arbeten med ledningsomläggningar på denna sträcka preliminärt kommer vara klara sommaren 2021.

Fredsgatan – Esplanaden, orange markering i kartan

Mellan Fredsgatan och Esplanaden arbetar vi just nu med att lägga om ledningar och vi har schaktat, det vill säga grävt i marken, för att kunna lägga om ledningarna. Vi börjar arbeta närmast fasaden för att lägga om de ledningar som inte ligger så djupt ner i marken.  När vi arbetar närmast fasad kommer byggtrafik och transporter till och från fastigheterna vara möjligt och det kommer finnas en vändzon vid Fredsgatan. Gående och cyklister kommer alltid fram och vi kommer att placera ut gångbroar/körplåtar så att det alltid finns tillträde till entréer. Våra arbeten närmast fasad beräknas preliminärt vara klara under våren 2021.

Med start under våren 2021 kommer vi att utföra spontningsarbeten på den här sträckan. Det innebär att vi bygger stödkonstruktioner för att kunna göra djupare schakt och lägga om de ledningar som ligger längre ner i marken. Troligen kommer vi även att behöva spränga på sträckan då det är mycket berg i marken. Preliminärt kommer det vara stängt för fordonstrafik under denna period.

Med preliminär start efter sommaren 2021 planerar vi att fortsätta med spontarbeten för att därefter kunna genomföra djupare schakt och sprängningar. Detta för att kunna göra ledningsomläggningar för bland annat vatten och avlopp. När vi gör dessa arbeten kommer sträckan mellan Fredsgatan och Esplanaden, inklusive korsningen Fredsgatan/Järnvägsgatan, preliminärt att vara stängd för fordonstrafik. Gående och cyklister kommer alltid fram och tillträde till fastigheter kommer alltid att finnas. Vi beräknar att dessa arbeten preliminärt kommer vara klara våren 2022.

Framkomlighet på gator och tillgänglighet till entréer

När vi arbetar på Järnvägsgatan kommer framkomligheten på gatan påverkas och trafiken regleras i samråd med Sundbybergs stad. Vi ser till att du alltid kan ta dig fram och har tillgång till din entré. Vi markerar ut alternativa vägar för gående och trafikanter.

Störande arbeten

Våra arbeten med till exempel schaktning och spontning nära fastigheternas fasader kan upplevas som störande för dig som bor och verkar i området, då ljud och vibrationer uppstår. Vi arbetar för att minska störningarna.

Kommande arbeten på Järnvägsgatan

Under 2021 kommer vi att fortsätter med arbeten öster om Esplanaden och där befinner vi oss just nu i planeringsskedet. Vi uppdatera informationen här på webben om dessa arbeten när vi kommit längre i planeringen. De förberedande arbetena på Järnvägsgatan ska vara klara innan vi påbörjar utbyggnaden av järnvägen genom Sundbyberg 2024.

Permanent rondell på Löfströms allé bro/Järnvägsgatan

Den tillfälliga rondellen som vi byggt vid Lövströms allé bro - Järnvägsgatan har vi nu gjort permanent.

Gång- och cykelvägen som varit stängd vid Löfströms allé kan nu användas igen.

Just nu arbetat vi med ledningsomläggningar på Stationsgatan. Sedan i februari har vi utökat arbetsområdet och arbetar nu med ledningsomläggningar på Stationsgatan mellan Sturegatan och Järnvägsgatan. Dessa arbeten har vi valt att tidigarelägga; de var från början planerade att utföras i ett senare skede. Vi har valt att påbörja dem tidigare då vi bedömer att den totala störningen då blir mindre, istället för om vi kommer tillbaka senare.

På grund av våra fjärrvärmearbeten i detta område har vi behövt fälla ett träd inom arbetsområdet. Det är ett träd som stod längst uppe i hörnan vid korsningen Stationsgatan/Sturegatan som vi tagit bort. Vi kommer återplantera träd i närheten när vi är klara med våra arbeten.

Vi beräknar att dessa ledningsomläggningar blir klara under april 2021 och vi utför dem till större del i mitten av Stationsgatan. Det innebär att nuvarande arbetsområde behålls och utvidgas i mitten av Stationsgatan upp mot Sturegatan. Det är framkomligt på bägge sidor på den övre delen av Stationsgatan. Vi beräknar att dessa omläggningar inte kommer vara lika omfattande som tidigare arbeten, då ledningarna ligger grundare.

Arbetena utförs främst under dagtid mellan klockan 07:00-19:00, i annat fall meddelar vi dig i god tid.

Butiker, restauranger och övriga verksamheter i området har öppet som vanligt.

Karta som visar vårat arbetsområde på Stationsgatan
Den orangea markeringen i kartan visar vårt kommande arbetsområde. Det kommer att vara framkomligt på bägge sidor på den övre delen av Stationsgatan.  

Kommande arbeten på Stationsgatan

När vi är färdiga med dessa ledningsomläggningar behöver vi inte komma tillbaka och utföra arbeten på Stationsgatan förrän till våren 2022. Detta tack vare att vi nu gör förberedelserna lite tidigare än beräknat.  När vi kommer tillbaka ska vi sätta upp en ledningsbrygga samt utföra tillhörande ledningsomläggningar. Vi beräknar att starta till våren 2022 men informerar här på vår webb om det skulle ske förändringar. 

Vad har vi gjort tidigare på Stationsgatan?

Vi har tidigare rivit den gamla trappan ner till gångtunneln och byggt en ny trappa som är placerad på Järnvägsgatan i förlängningen av Stationsgatan. Hissen på Stationsgatan ner till gångtunneln är kvar och tillgänglig under byggtiden. Vi har stängt av rampen ner till gångtunneln från Stationsgatan. Runt den gamla rampen har vi upprättat ett arbetsområde för att kunna utföra våra arbeten. Vi har tagit bort två träd närmast Järnvägsgatan för att ge plats åt våra ledningsarbeten. Vi återplanterar liknande träd i ungefär samma storlek.

Vi lägger om fjärvärmeledningen på Sturegatan

Med start 14 juni planerar vi att lägga om fjärvärmeledningen på Sturegatan. Vi kommer byta den gamla ledningen då den är i dåligt skick och behöver bytas ut.

Den 14 juni börjar vi med att stänga av arbetsområdet på Sturegatan för att därefter börjar våra arbeten med att gräva och lägga om ledningen. Vi Kommer arbeta på Sturegatan mellan Sturegatan 20 och Nybergs Torg. Denna sträcka kommer vara avstängd för fordonstrafik, men gående kan passera förbi. Följ den aktuella skyltningen i området.

Våra ordinarie arbetstider är vardagar mellan klockan 07.00 – 22.00 och vi beräknar vara klara med våra arbeten 23 juli.

Vi arbetar med stensättning

Just nu är arbetet på Sturegatan pausat, men från den 26 april så kommer vi att arbeta med stensättning här.

Enkelriktat för fordonstrafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan

Efter att det varit stängt för fordonstrafik har vi nu öppnat för enkelriktad trafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan.

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg behöver vi dubbelrikta trafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Sedan i oktober 2020 arbetar vi med breddning av Sturegatan inför att vi på sikt kommer att flytta all busstrafik från Järnvägsgatan till Sturegatan. Vi planerar för flytt av busstrafiken från Järnvägsgatan till Sturegatan den 16 augusti 2021. 


Arbetstider

Vi arbetar i regel måndagar till torsdagar klockan 07:00-19:00 och fredagar klockan 07:00-13:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00. Behöver vi utföra störande arbeten avslutar vi dem före klockan 19:00.

Kontakta oss

Du som berörs får alltid portanslag innan arbetena startar. Du som prenumererar på våra sms får information om våra störande arbeten på det viset.

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna. Om du inte kan sova ostört erbjuder vi i vissa fall tillfälligt boende. Kontakta oss på kontorstid på telefonnummer 0771-921921. 

Du kan prenumerera på sms om våra planerade störningar. Tjänsten är kostnadsfri inom Sverige.