Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Sundbyberg station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en tunnel. Under 2020 fortsätter vi med förberedande arbeten som att lägga om ledningar under marken.

Nu går tågen igen mellan Sundbyberg och Jakobsberg

Nu är vi klara med sommarens avstängning av Mälarbanan. Sedan den 4 juli har järnvägssträckan Sundbyberg och Jakobsberg varit avstängd men nu går tågen igen.

Vad arbetade vi med under sommarens avstängning?

Under avstängningen har vi utfört olika arbeten i anslutning till spårområdet på sträckan. Till exempel miljögeotekniska undersökningar och ledningsomläggningar. Här nedan kan du läsa mer i detalj om de arbeten vi genomfört:

·         Vid stationen i Spångar har vi genomfört ledningsomläggningar, så kallade hammarborrningar.

·         I spårområdet mellan Spånga och Barkarby har vi målat bullerplank och justerat betongrännor.

·         I spårområdet Sundbyberg–Spånga har vi utfört geotekniska fältundersökningar. 

·         Vid spåret under Ulvsundavägen har vi rivit räls och grävt under järnvägen för en vattenledning.

·         Vi har även arbetat vid Bromstensvägen i höjd med djursjukhuset. Det innebär att vi har grävt gropar runt banvallen och sedan borrat in rör för vattenledning under banvallen.

·         I Sundbyberg har vi genomfört sprängningar på Stationsgatan i vårt arbetsområde nära spåret.

När är det dags för nästa avstängning?

Nästa gång vi stänger av järnvägen igen är fredag den 30 oktober till måndag den 2 november mellan Sundbyberg och Barkarby.

Tack för ditt tålamod under avstängningen

Vi behöver stänga av järnvägen ibland för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för de som reser. Vi förstår att avstängningarna påverkar många och att det blir besvärligt för dig som får längre restider. Därför vill vi tacka för ditt tålamod.

När du ska ut och resa, följ regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inrikesresor. Skydda dig själv och andra från smittspridning - visa hänsyn när du reser.

 

Vi lägger om ledningar

Innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Sundbyberg behöver vi göra förberedande arbeten. Den närmaste tiden kommer vi därför arbeta med ledningsnätet i Sundbyberg. Vi beskriver dessa arbeten mer i detalj under rubrikerna med gatunamn på de gator vi arbetar på här nedan.

Våra arbeten på Vasagatan är avslutade och vi har påbörjat ledningsomläggningarna på Esplanaden. Just nu så är det sommaruppehåll i arbetena på Esplanaden och de påbörjas igen 27 juli. 

När arbetena på Esplanaden startar igen innebär det begränsad framkomlighet för trafik då endast ett körfält är öppet mellan Bangatan och Vasagatan.

I slutet av september påbörjar vi olika förberedande arbeten på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allé bro. Arbetena beräknas pågå till 2022. Under 2021–2022 fortsätter vi öster om Esplanaden. Dessa förberedande arbeten ska vara klara innan vi påbörjar utbyggnaden av järnvägen genom Sundbyberg 2024.

I dagsläget informerar vi om de arbeten som ligger närmast i tid, det vill säga de arbeten som vi utför på Järnvägsgatan väster om Esplanaden. Vi befinner oss i planeringsskede för de arbeten som därefter genomförs öster om Esplanaden.

Mellan Esplanaden och Fredsgatan påbörjar vi arbeten med schaktning, det vill säga att vi gräver i marken för ledningsomläggningar. Vi kommer under 2021 även utföra spontningsarbeten på den här sträckan. Det innebär att vi bygger stödkonstruktioner för att kunna göra djupare schakt och lägga om de ledningar som ligger längre ner i marken. Vi beräknar att arbeten på denna sträcka kommer pågå cirka 18 månader.

Mellan Fredsgatan och Ursviksvägen utför vi också spontningsarbeten. Det är för att kunna utföra ledningsomläggningar på bland annat vatten och avloppsledningar. Vi beräknar att dessa arbeten pågår i ett år.

Vi kommer utföra schaktning, spontning och andra arbeten som kan upplevas som störande nära fastigheternas fasader. Framkomligheten på gatan utanför påverkas och trafiken regleras i samråd med Sundbybergs stad. När vi arbetar kan ljud och vibrationer uppstå och det kan vara störande för dig som bor och verkar i området.  Vi arbetar för att minska störningarna och ser till att du alltid kan ta dig fram och har tillgång till din entré.  Vi markerar ut alternativa vägar för gående och trafikanter.

Vid Löfströms allé är vi färdiga med våra ledningsarbeten och gång- och cykelvägen som varit stängd kan nu användas igen.

Vi har byggt en tillfällig cirkulationsplats vid Järnvägsgatan.

Vi fortsätter utföra ledningsarbeten på Löfströms allé och Löfströmsvägen fram till mitten av september 2020.

Sprängningsarbeten på Stationsgatan

Med start den 30 juni till i början av september utför vi sprängningsarbeten på Stationsgatan inom avstängt arbetsområde. Sprängningarna pausas mellan den 13 juli och 7 augusti. Vi spränger för att berget på Stationsgatan är på en högre nivå än vad de nya avloppsledningarna kommer att ligga på. Vi behöver då spränga bort berg för att kunna lägga de nya ledningarna på rätt nivå. Arbetstiderna är vardagar mellan klockan 7:00 och 19:00 men de kan behöva utökas till klockan 21:00.  Sprängningarna mellan den 30 juni och 10 juli sker oregelbundet mellan klockan 07:00 och 19:00. Från den 10 juli är sprängningstiderna cirka klockan 10:10, 14:10 och 19:40. Området utryms och trafiken stängs av inför varje sprängning. Innan sprängningarna startar hörs ett tutande ljud och efteråt ett ihållande ljud

Under hösten 2020 utför vi ledningsomläggningar i korsningen Stationsgatan/ Sturegatan.
 
När vi är klara med det pågående ledningsarbetet återstår en del andra förberedande arbeten på Stationsgatan. Vi behöver bland annat lägga nya ledningar och montera en ledningsbrygga. På ledningsbryggan lägger vi de ledningar som inte kan gå under järnvägen när vi arbetar med tunneln. Dessa arbeten startar preliminärt under vinter 2021/2022.
 
Det nuvarande ledningsarbetet på Stationsgatan pågår till första kvartalet 2021. Det förutsätter att det inte sker några förändringar i de förutsättningar som tidsplaneringen grundar sig på.
 
Vi har tidigare rivit den gamla trappan ner till gångtunneln och byggt en ny trappa som är placerad på Järnvägsgatan i förlängningen av Stationsgatan. Hissen på Stationsgatan ner till gångtunneln är kvar och tillgänglig under byggtiden. Vi har stängt av rampen ner till gångtunneln från Stationsgatan. Runt den gamla rampen har vi upprättat ett arbetsområde för att kunna utföra våra arbeten. Vi har tagit bort två träd närmast Järnvägsgatan för att ge plats åt våra ledningsarbeten. Vi återplanterar liknande träd i ungefär samma storlek.

Butiker, restauranger och övriga verksamheter i området har öppet som vanligt.

Nattarbete under vecka 34

Nattetid i slutet av veckan 34 mellan klockan 19:00-05:00 planerar vi att utföra trafikåtgärder på Sturegatan och Järnvägsgatan. Arbetena handlar främst om att göra framkomlighetsåtgärder för bussar och övrig trafik inför att vi ska påbörja fjärvärmearbete längs Sturegatan.

Fjärvärmearbeten på Sturegatan planeras att påbörjas i slutet av augusti och pågå fram till mitten av november. Sista veckan i augusti ställer vi ut avstängningsmaterial för att därefter börja schakta(gräva). Arbetstiderna är vardagar mellan klockan 07:00-19:00.

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg planerar vi dubbelrikta trafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Vi behöver flytta all busstrafik från Järnvägsgatan till Sturegatan. Vi planerar starta dessa arbeten i augusti och beräknar att de pågår hela 2020. Planerad start för busstrafik på Sturegatan är vintern 2020. Vi informerar mer utförligt om arbetena när planeringen är klar. Informationsblad går löpande ut till boende och verksamma i området.

 

Arbetstider

Vi arbetar i regel måndagar till torsdagar klockan 07:00-19:00 och fredagar klockan 07:00-13:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00. Behöver vi utföra störande arbeten avslutar vi dem före klockan 19:00.

Kontakta oss

Du som berörs får alltid portanslag innan arbetena startar. Du som prenumererar på våra sms får information om våra störande arbeten på det viset.

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna. Om du inte kan sova ostört erbjuder vi i vissa fall tillfälligt boende. Kontakta oss på kontorstid på telefonnummer 0771-921921. 

Du kan prenumerera på sms om våra planerade störningar: Du registrerar ditt mobilnummer via Prenumerera i menyraden till höger på vår webb, www.trafikverket.se/malarbanan. Tjänsten är kostnadsfri inom Sverige.