Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kontroller och mätningar för att minska våra störningar

Vi hörs och vi stör när vi bygger, till exempel genom buller och vibrationer. Här kan du läsa om buller, vibrationer och vad vi gör för att minska störningarna.

Innan vi påbörjar ombyggnationen av Mälarbanan utreder vi dess påverkan på mark, byggnader och verksamheter samt hur bygget berör fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende. För vissa arbetsmoment kan respektive kommuners miljökontor (och i vissa fall mark- och miljödomstolen) bestämma de bullernivåer (riktvärden) som ska gälla samt eventuella tidsbegränsningar för dessa arbeten. För att se om en fastighet är berörd av våra kommande åtgärder för den färdiga anläggningen läs mer under fliken Planering.

Val av arbetsmetod

Före byggstart ses tänkta arbetsmetoder och maskiner över och vi jobbar för att minimera störningar.

Buller

När vi beräknar att våra arbeten kommer medföra höga ljudnivåer eller upplevas som störande vidtar vi olika åtgärder för att minska bullerstörningarna. Möjligheten att genomföra åtgärder vid själva ljudkällan övervägs alltid. Exempelvis kan vi om möjligt placera en bulleralstrande maskin där den bedöms orsaka minst störning. Ljudstörningar från fasta ljudkällor (fläktar, generatorer med mera) kan också begränsas genom avskärmande åtgärder vid bullerkällan. För att dämpa bullret från våra arbeten kan lösningen ibland vara att skärma av hela arbetsområdet med bullermattor. Under byggtiden ser vi löpande över möjligheten till ytterligare bullerbegränsande åtgärder. Både innan och under byggtiden mäter vi bullernivåer. Buller mäts på utvalda närliggande fastigheter i området för att kunna göra en helhetsbedömning av störningen. Valet av fastigheter beror på arbetets art och ljudmiljön i omgivningen. Tillsammans med våra entreprenörer följer vi upp och utvärderar mätningarna.

Luft

Det kan finnas risk för luktstörning från sprängningsarbeten. Denna risk minskas genom att boende och närliggande verksamheter informeras om tidpunkter för sprängning och att fönstren bör hållas stängda en viss tid efter sprängningen. Det kan även finnas risk för störande nedsmutsning till följd av dammbildning. Vi kommer då genomföra förebyggande skyddsåtgärder för att minimera dammbildning. Detta kan exempelvis göras med hjälp av vattenbegjutning, avskärmning, kemisk dammbindning och renhållning.

Vibrationer

Riskanalyser utförs för att identifiera var det finns risk för att skador uppstår på grund av anläggningsarbetena. Riskanalysen syftar även till att föreslå skyddsåtgärder vid behov. Under byggskedet följs vibrationerna upp genom vibrationsmätningar och efter avslutat byggskede genomförs en slutbesiktning. För att reducera vibrationerna kan arbetsmetoderna behöva anpassas. Både innan och under byggtiden mäter vi vibrationer. Mätning av vibrationer sker inom ett riskområde som utgörs av 100 meter för sprängning och 50 meter för spont och pålning. Tillsammans med våra entreprenörer följer vi upp och utvärderar mätningarna.

Grundvatten och sättningar

Projekt Mälarbanan utför olika undersökningar inför den planerade utbyggnaden av järnvägen för att ta reda på hur utbyggnaden påverkar grundvattnet. När man bygger under marken behöver grundvatten pumpas bort vilket kan leda till att grundvattennivåerna tillfälligt påverkas. Grundvattenpåverkan kan i sin tur medföra sättningar i mark som utgörs av lera. Undersökningarna ger underlag för bedömning om marken förväntas påverkas av projektets arbeten. Om det finns ledningar eller husgrunder som är grundlagda på leran kan de skadas. Genom att undersöka marken får vi information om var skyddsåtgärder behöver vidtas för att begränsa skador till följd av bortledning av grundvatten. Trafikverket kommer också att ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen för bortledning av grundvatten under byggskedet. Både innan och under byggtiden mäter vi grundvattennivåer och sättningar. Tillsammans med våra entreprenörer följer vi upp och utvärderar mätningarna, vilket sedan redovisas till länsstyrelsen.