Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så här jobbar vi för att minimera störningar

Det märks när vi bygger ut Mälarbanan. Vi arbetar nära bostäder och arbetsplatser. Då är det ofrånkomligt att vi syns, hörs och känns. Men vi arbetar samtidigt för att minimera störningarna och för att påverkan ska bli så liten som möjligt.

Innan, under och efter byggstart arbetar vi aktivt med att välja de mest lämpliga arbetsmetoderna, att informera de som berörs och hantera frågor om påverkan på omgivningen. Vi strävar efter att skapa en trygg boende- och arbetsmiljö under byggtiden.

Vi låter Anna Mroz, Mälarbanans miljöspecialist, svara på några frågor om hur det här arbetet går till. 

Anna Mroz, miljöspecialist Mälarbanan, Trafikverket. 

Vad gör vi för att minimera störningarna?

– Innan vi börjar bygga utreder vi byggarbetenas påverkan på omgivningen för att begränsa påverkan på såväl människor, byggnader och miljön. Våra entreprenörer får också olika restriktioner som bland annat rör bullernivåer, vibrationer, vatten från arbetsområdena med mera, vilket innebär att de måste anpassa sina arbeten och vidta olika skyddsåtgärder. Det kan till exempel handla om att de behöver anpassa sina arbetstider, använda mindre sprängsalvor, använda bullerskydd och ha vattenreningsanläggningar som klarar utsläppskrav och som är kopplande till de kommunala reningsverken eller till närliggande vattendrag.

Under byggtiden utför vi kontinuerliga kontroller och mätningar av bland annat vibrationer, buller, vattenkvalitet och grundvattennivåer. Vi gör också så kallade sättningsmätningar för att kontrollera påverkan på fastigheter och omgivning.


Hur jobbar vi för att minimera buller?

– Vi har riktvärden att förhålla oss till och arbetar med olika slags åtgärder för att minska bullerstörningar. För det första ser vi över vilka arbetsmetoder och skyddsåtgärder som är möjliga att vidta innan vi börjar bygga. När vi beräknar att våra arbeten kommer medföra höga ljudnivåer eller upplevas som störande, vidtar vi olika åtgärder för att minska bullerstörningarna. Vi kan exempelvis begränsa ljudstörningarna från våra maskiner genom avskärmande åtgärder vid bullerkällan. Ibland kan lösningen vara att skärma av hela arbetsområdet med bullermattor (stora gummimattor), både för att begränsa omgivningspåverkan när vi exempelvis spränger, skydda fotgängare men också begränsa bullret.

- Vi väljer också att arbeta de tider på dygnet då vi stör som minst. Vår normala arbetstid för bullrande arbeten är helgfria vardagar klockan 07.00-19.00. I vissa fall behöver vi trots det även arbeta på kvällar, nätter och helger. Det gör vi till exempel av produktionstekniska skäl eller av hänsyn till byggarbetarnas arbetsmiljö när vi utför arbeten i befintligt järnvägsområde. När våra arbeten riskerar att överskrida gällande riktvärden inomhus kan vi erbjuda möjlighet till tillfälligt boende på annan plats. Trafikverket informerar berörda när det finns risk för störande arbeten i området.

Vad orsakar det högsta bullret?

– Ovan jord är det främst arbeten med spont och schakt, det vill säga när vi gräver, som låter mest och som orsakar högst buller. Under jord är det borrningar och sprängningar som låter mest.

Hur vet vi att bullervärdena inte är för höga i bostäder nära våra arbeten?

– Vi genomför bullermätningar under byggtiden för att vara säkra på att vi håller oss inom riktvärdena för byggbuller. Vid eventuella klagomål kan vi behöva göra extra mätningar. Alla mätningar följs upp och utvärderas.

Hur jobbar vi för att minimera påverkan på luft?

– Om vi tar sprängningsarbeten som exempel, så kan det finnas risk för dammbildning och luktstörning. Vi minskar luktstörningarna genom att exempelvis informera boende och närliggande verksamheter om tidpunkten för sprängning och om andra arbeten som kan påverka luften och lukten. Vi kan till exempel informera om att fönstren bör hållas stängda en viss tid efter sprängningen. Vi förebygger dammbildning genom till exempel vattenbegjutning och renhållning. Vi har olika sätt att bekämpa damm och hålla omgivande ytor rena men vi kan inte ta bort det helt. En åtgärd är att vi ställer utsläppskrav på våra entreprenörers fordon och arbetsmaskiner för att bland annat minska avgasutsläpp.

Hur hanterar vi grundvatten?

– Trafikverket ansöker om tillstånd hos mark- och miljödomstolen för bortledning av grundvatten under byggskedet. Både innan och under byggtiden mäter vi grundvattennivåer samt följer upp och utvärderar mätningarna, vilket vi sedan redovisar till länsstyrelsen.

Hur minimerar vi störningar vid sprängning?

– Vi försöker att störa så lite som möjligt genom bland annat anpassade arbetstider och arbetsmetoder. Utöver att informera ordnar vi, när det krävs, tillfälligt boende på annan plats för de som berörs, tills det störande arbetet är färdigt. Se också stycket om hur vi jobbar för att minimera buller. Eftersom det här är arbeten som hörs och känns kan de upplevas som skrämmande – men det är inte farligt.

- När omgivningen inte tål vibrationer kan vi också välja att spräcka berget istället för att spränga. Det kan handla om känsliga miljöer – inomhus eller nära husgrunder. Spräckning är vanligare i tättbebyggda områden. Det går till så att vi borrar hål i berget och för in till exempel en hydraulisk maskin som med hjälp av tryck expanderar och spräcker berget i små bitar. Spräckning kan till exempel göras med vatten i kombination med en liten krutladdning. Vid spräckning är vibrationerna mycket små.

Är det något som allmänheten bör tänka på när det gäller Mälarbanans arbeten?

– Vi förstår att vi stör mycket och att det kan upplevas jobbigt när vi arbetar i närheten av bostäder och verksamheter. Men vi utför detta arbete för att det ska bli bättre sen, i form av upprustad, modern infrastruktur som till exempel utbyggd järnväg. Vi bygger ut Mälarbanan till fyra spår för att det ska bli smidigare att ta sig fram i kollektivtrafiken och vi lägger ner järnvägen i tunnel genom Sundbyberg för att staden inte ska vara uppdelad av järnvägen. När vi är klara kommer det att bli trevligt att bo i området och lätt att ta sig fram både till fots, cykel och med kollektivtrafik.