Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

"Vi kommer att synas och höras på Järnvägsgatan"

Under hösten 2021 börjar vi med spontningsarbeten längs Järnvägsgatan, mellan Esplanaden och Ursviksvägen. Här svarar Håkan Haapalahti, projektledare inom Mälarbanan, på tio vanliga frågor kring spontning.

Den 23 augusti började vi sätta upp arbetsområdet för att först flytta på en vattenledningar och för att under september/oktober påbörja själva spontningen. Det här är arbeten som både syns och hörs men vi gör allt vad vi kan för att minimera påverkan

En spont är en stödkonstruktion som kan bestå av stålrör eller stålplattor som drivs ner i berggrunden och som håller marken på plats och hindrar att jordmassor rasar. Att sponta är en del i att bygga säkert. Sponten håller också grundvattnet på en bra nivå.

På järnvägsgatan kommer vi att borra ner tolv meter långa stålrör. Rören borras en bit in i berget för att säkra upp så att sponten inte glider iväg i samband med att vi senare ska gräva ur marken inför tunnelbygget.

Hur förbereder sig Trafikverket för ett sådant här arbete?

Bilden visar Håkan Haapalahti, projektledare inom Mälarbanan
Håkan Haapalahti, projektledare inom Mälarbanan 

- Innan vi börjar genomför vi geotekniska undersökningar av marken, utifrån vad dessa visar kan vi planera vidare. Men det är alltid stora osäkerheter när vi ska arbeta under markytan, det kan till exempel finnas stora stenblock, som kan påverka vårt arbete och tidplan i ganska stor omfattning. Vi väljer även sponttyp med hänsyn till förutsättningarna i marken och för att minimera omgivningspåverkan i form av buller.

Kan du beskriva hur höga ljudnivåerna kommer att vara under spontningen?

- Det kan beskrivas som ett högt smattrande ljud. Vi sätter upp absorberande bullerskydd mellan arbetsområdet och fastigheterna men det är klart att det kommer att bullra ändå. Det är väldigt individuellt hur man uppfattar det; vissa störs inte alls, andra störs mycket. Som boende i närheten kan man också uppleva vibrationer i huset och då uppleva att man störs mer. Andra saker som påverkar är hur huset är byggt och hur mycket ljudet därmed tar sig in i respektive lägenhet.

Vad kan man som boende förvänta sig när det gäller vibrationer?

- Hur mycket det påverkar beror på husets konstruktion. När vi borrar i berg blir det stomljud men det är svårt att förutse hur de fortplantar sig, antingen uppåt i huset eller så försvinner stomljudet ”ut i etern”. Vi kommer att mäta vibrationer och ljud under tiden vi bygger och vi har Naturvårdsverkets riktlinjer att förhålla oss till. Vibrationer kan upplevas olika, precis som med buller är det individuellt.

Kan det bli sprickbildningar i husen?

- Vi gör inventeringar före och under arbetet. Vi har sett att fastigheterna är i olika skick men vi tror inte att det ska bli allvarliga sprickbildningar. Men vi gör hela tiden uppföljningar och vidtar åtgärder om avvikelser uppkommer. Upptäcker man som boende eller fastighetsägare en skada ska man göra en skadeanmälan till oss så att vi kan bedöma och utreda ärendet.

Vad gör ni för att minimera bullret?

- I det här fallet sätter vi upp ett två och en halv meter högt skalskydd som är ljudabsorberande runt hela arbetsområdet för att skydda fotgängare men också för att begränsa bullret. Det går inte att minimera bullret högre upp i huset utan ju högre upp i husen man bor, desto mer kommer det att låta. Men genom att arbetena flyttar sig, håller vi ljudet på en mindre yta. Vi gör också kontinuerliga bullermätningar för att säkerställa att vi håller oss inom de krav som åligger oss.

Kan min hörsel ta skada av ljudet när jag är i min lägenhet?

- Nej, det kommer att låta under vissa tider men det är inga skadliga ljud. Vi utgår ifrån Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller och gör löpande uppföljningar, mätningar och besiktningar under pågående arbete. Skulle vi märka att vi vid något tillfälle överskrider riktlinjerna gör vi ytterligare bullerdämpande åtgärder. Om du har känslig hörsel rekommenderar vi att du använder hörselskydd eller öronproppar om du upplever obehag. Du är också välkommen att kontakta oss ifall du har frågor. Det ska också sägas att området runtomkring Järnvägsgatan redan har en hög ljudvolym från trafiken, våra ljud är bara annorlunda.

Hur hanterar ni damm under byggtiden?

- I det första skedet när vi schaktar, det vill säga gräver, inför sponten blir det dammigt. Under själva spontarbetet använder vi oss av vatten, vilket ger fördelar bland annat med tanke på damm. Vi har olika sätt att bekämpa dammet och hålla omgivande ytor rena men vi kommer inte att kunna ta bort det helt.

Hur blir det med framkomligheten under tiden?

- Vi börjar sponta från korsningen Järnvägsgatan/Esplanaden och jobba oss vidare mot Fredsgatan. I vissa fall kommer vårt arbete att påverka tillgängligheten till parkeringsplatser som ligger inne i kvarteren men vi informerar om det i god tid. Vi kommer att säkerställa att gångtrafikanter och cyklister alltid kommer fram, det är prioriterat.

Är ni klara med spontningen på sträckan Esplanaden-Ursviksvägen efter det här?

- Nej, vi kommer att sponta i olika omgångar längs samma sträckor. På Järnvägsgatan behöver vi fyra så kallade spontlinjer och spontningsarbetena kommer att pågå under längre perioder, med start under hösten 2021 och under hela tiden vi bygger järnvägstunneln.

- Den spont vi bygger först är den som kommer att gå närmast järnvägsspåret i det så kallade norra tunnelröret. Vi utför även andra arbeten parallellt, till exempel ledningsomläggningar. Alla dessa arbeten behöver planeras och genomföras i en viss ordning, därför kan vi till exempel inte sponta klart på en sträcka på en gång, utan vi behöver komma tillbaka senare.

Vill du göra något ytterligare medskick till de närboende?

- Vi kommer att synas, vi kommer att höras och vi kommer att påverka boende och näringsidkare, så är det bara. Men jag vill verkligen lyfta fram att vi är medvetna om att våra arbeten kan upplevas som störande och att vi gör så mycket vi kan för att minimera omgivningspåverkan för de som bor och rör sig runtomkring Järnvägsgatan.