Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över sjö

Mark och fastighet

Här kan du läsa om vad som principiellt gäller för fastigheter som ingår i utredningsområdet, och för dem som kommer att bli fysiskt berörda av Tvärförbindelse Södertörn.

När vägens lokalisering är beslutad upprättar Trafikverket en vägplan (se länk nedan Från planering till byggande). Det är först då som Trafikverket vet vilken mark som behöver lösas in.

Så jobbar vi med fastighetsfrågor i Tvärförbindelse Södertörn

Nu tar vi fram underlag inför planeringen av Tvärförbindelse Södertörn och genomför markundersökningar som pågår från och med februari. Vi kommer att göra undersökningar av jord, berg och grundvatten för att hitta den bästa sträckningen och utformningen av den nya vägen. När vi är klara med undersökningarna analyserar vi resultaten och använder dem i det fortsatta utredningsarbetet.

De fastighetsägare vars fastigheter berörs kontaktas alltid av oss i förväg om undersökningarna.

Hur vi undersöker marken

Vi kommer att borra, göra provtagningar, grundvattenmätningar och besiktningar av fastigheter på olika platser längs de olika alternativa sträckningarna. Arbetet kommer mestadels att utföras på dagtid.

Brummande ljud när vi borrar

Oftast kommer vi att använda en bandgående borrvagn som trycker eller borrar ner stänger i marken. Det kommer surra och brumma lite, ungefär som trafikljud, och det kan också förekomma slagljud.

Återkommande mätningar och kompletterande undersökningar

På vissa platser kommer vi behöva göra återkommande mätningar, till exempel av grundvattennivåer och sättningar. Detta för att senare kunna se vad som är naturliga variationer och vad som skulle kunna vara påverkan av det kommande bygget.

Vi kan komma att göra kompletterande undersökningar senare. På de platser där det blir aktuellt kommer därför mätpunkter, som grundvattenrör och sättningsdubb, få sitta kvar en tid.

Vid försäljning av fastighet

Under vissa speciella förutsättningar är Trafikverket skyldigt att lösa in en fastighet innan vägplanen är klar. För mer information se länk nedan om markåtkomst och ersättning.

Vid en försäljning kan det hända att intresserade köpare drar sig ur eller erbjuder en köpeskilling som ligger under det normala marknadsvärdet eftersom fastigheten kan komma att beröras av den nya vägen. I sådana fall kan Trafikverket hjälpa till med information och att vara "bollplank" med mäklare, säljare och köpare så att både säljare och köpare får ett bättre beslutsunderlag.

Vid köp av fastighet

Om man är spekulant på en fastighet och köper innan vägplanen fastställs, gäller samma regler om eventuell inlösen och intrångsersättning som om man hade ägt fastigheten redan från början i planeringen. Man tar alltså inte någon extra risk genom att köpa en fastighet som man vet kan komma att bli berörd av tvärförbindelsen.

Vid ombyggnad

För att bygga till måste man i de flesta fall ha bygglov. Det handläggs av kommunerna, som ofta är restriktiva med att säja ja till bygglov i området så länge en vägutredning pågår.

Inlösen- och intrångsersättning

För information om hur Trafikverket jobbar med inlösen av mark och intrångsersättning se länk nedan.