Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sjö

Miljöarbetet i Tvärförbindelse Södertörn

När vi planerar Tvärförbindelse Södertörn ska vi påverka miljön och omgivningarna så lite som möjligt. Därför arbetar vi aktivt för att begränsa påverkan på miljön och människors hälsa.

En ny väg påverkar både natur och miljö, både under själva byggandet men också när den står färdig. Det kan handla om bullerstörningar, utsläpp till luft och vatten och intrång i skyddade naturområden. Därför har Trafikverket alltid stort fokus på miljöfrågorna och arbetar aktivt för att begränsa och söka kompensera för påverkan på miljön och människors hälsa.

ekoduktNaturområden

En fjärdedel av vägen i tunnlar

En fjärdedel av Tvärförbindelse Södertörn dras under marken i tunnlar under känsliga naturområden. Vid Flottsbro bygger vi en så kallad ekodukt, en mer än 50 meter bred bro där naturen kan breda ut sig.

Grafik Gömmarbäcken

 

Säkra djurpassager

Över Gömmarbäcken läggs all trafik på broar, vilket innebär att vi där återskapar en öppen bäck samt att vattenlevande arter och små däggdjur får en säker passage. Ekodukten och en mängd andra faunapassager, det vill säga tunnlar avsedda för att djur ska kunna ta sig över till andra sidan vägen, är bra för ekosystemen i området.

 

Grafik bullerskydd vid väg

Boendemiljö

För att skapa en god boendemiljö strävar vi efter att utforma trafikstråket så att negativ påverkan av buller, luftföroreningar och barriärer begränsas. Flera planskilda passager byggs för både människor och djur, och vi sätter upp omfattande bullerskyddsskärmar.

 

 

 

elväg

Klimatpåverkan

Vi ställer klimatkrav på entreprenörer i våra upphandlingar, och vi arbetar systematiskt med att begränsa klimatpåverkan och energianvändning från byggande, drift och underhåll av väganläggningen. Fossil vägtrafik är en stor källa till klimatpåverkande utsläpp, och det pågår ett arbete för att minska dessa, bland annat genom elektrifiering och effektivisering av fordonen, fossilfria bränslen och inte minst ett transporteffektivt samhälle. 

Cyklister

 

Tillgängliggör gång- cykel och kollektivtrafik

Tvärförbindelse Södertörn i sig bidrar inte till att klimatmålen kan nås. Men den nya vägen gör det möjligt att öka gång-, cykel- och kollektivtrafik både genom att utforma trafikstråket så att det blir enkelt och säkert att transportera sig utan bil, och så att det ska vara smidigt att byta mellan olika transportlösningar.

Godstransport på sjö

 

Möjliggör fler godstransporter på sjön

Tvärförbindelsen blir en viktig förbindelse till nya Norviks hamn, som öppnade våren 2020. Hamnen har byggts för att öka andelen godstransporter sjövägen och därmed minska påverkan på miljön. Norviks hamn kan ta emot större fartyg direkt till Stockholmsregionen än tidigare hamnar, och på så sätt kan transporter till sjöss ta över en stor del av lastbilstrafiken på vägarna från södra och västra Sverige. De som idag får hantera stora mängder av allt gods som konsumeras i Stockholmsregionen.

elbil

Innovationer för framtiden

Vi kommer att ta tillvara varje möjlighet att göra Tvärförbindelsen till test- och utvecklingsarena inom områden som digitalisering, elvägar och fossilfria arbetsfordon, i samverkan med andra parter både internt och externt.

Ett exempel på en digital innovation är sänkt hastighet på E4/E20 under vissa delar av året, som skyddsåtgärd mot luftföroreningar. Det sker genom en digital lösning, som mäter luftpartiklar på sträckan. Skulle miljökvalitetsnormen överskridas, sänks skyltad hastighet automatiskt.