Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tvärförbindelse Södertörn innebär betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen har fattat beslut om att Tvärförbindelse Södertörn kommer att innebära en betydande miljöpåverkan. Beslutet innebär att vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Vid planering av en ny väg följer Trafikverket en planprocess enligt väglagen och miljöbalken som innebär att alla byggprojekt ska prövas av Länsstyrelsen för ett beslut om projektet kan antas medföra betydande mlijöpåverkan.

Där ingår en samrådsprocess som bland annat innehåller stegen samrådsunderlag, beslut om betydande miljöpåverkan (BMP), samrådshandling och godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Om projektet innebär betydande miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram och godkännas av Länsstyrelsen under samrådsprocessen.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att det "Inom förstudiens utredningsområde finns höga natur- frilufts och kulturvärden. Delar av området omfattas av riksintresse för friluftslivet, kulturmiljövården, infrastruktur samt riksintresse kust och skärgård. Inom området finns även Natura 2000-områden som utgör riksintresse, riksintresse för yrkesfiske samt naturreservat och andra området som skyddas enligt miljöbalkens 7 kapitel. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, finns även gröna kilar och gröna svaga samband utpekade inom området. Buller från trafik utgör ett problem inom utredningsområdet redan idag och olika typer av bullerskyddsåtgärder kommer behöva anläggas. I området finns också tre vattenskyddsområden och även ett tiotal vattenförekomster med fastställda miljökvalitetsnormer."

Under sommaren har Trafikverket startat arbetet med att ta fram alternativa lokaliseringar av den nya vägsträckningen. I slutet av 2015 kommer allmänheten att bjudas in till samråd för att få information om planprocessen och projektläget. Syftet är att fånga in synpunkter i ett tidigt skede av processen, innan det finns alternativa sträckningar.

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan: (pdf-fil 3,7 MB, öppnas i nytt fönster)